Extracomunitar (TIR)

Pentru admiterea la regimul TIR, dosarul solicitantului va conţine:

 • Formulare tip UNTRR care trebuiesc completate, ştampilate şi semnate de către administratorul societăţii
 • Actele constitutive ale societăţii (fotocopii după statutul şi contractul de societate, acte adiţionale însoţite de certificatele de înscriere de menţiuni aferente)- (câte două exemplare în copie)
 • Certificatul de înregistrare al societăţii la Camera de Comerţ şi Industrie (două exemplare în copie)
 • Certificatul de atestare fiscală, în original
 • Licenţa comunitară (2 exemplare copie), certificat de transport în cont propriu
 • Copia conformă a licenţei comunitare sau, după caz, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu (2 exemplare copie) pentru fiecare vehicul cu care se vor face transporturi internaţionale de mărfuri) sau dacă firma nu deţine maşini mai mari de 3,5 t copie după cartea de identitate a maşinii şi talonul maşinii
 • Scrisoare de bonitate financiară eliberată de banca la care solicitantul are deschise conturi (originalul plus o copie)
 • Fotocopie după ultimul bilanţ contabil vizat de Administraţia Financiară
 • Atestatul persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport în copie.
 • Cerere a societăţii comerciale către Autoritatea Naţională Vamală prin care solicită accesul la regimul TIR
 • O declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, însoţită de dovadă experienţei în domeniul transportului (ex.: situaţia operaţiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile scrisorilor de trăsură CMR aferente acestora, copiile comenzilor de transport, etc.) sau, după caz, dovada capacităţii de a efectua cu regularitate transporturi internaţionale (ex: o estimare a operaţiunilor de transport pentru anul viitor), în situaţia în care societatea deţine numai vehicule a căror masa totală autorizată nu depăşeşte 3,5 tone;

Documentele menţionate mai sus se vor depune la sediul UNTRR Bucureşti sau la Reprezentanţele UNTRR din ţară, iar responsabilii din cadrul Reprezentanţelor UNTRR vor proceda la verificarea acestora. Administratorul societăţii va semna şi ştampila câte două exemplare din Declaraţia de angajament a societăţii de transport pentru admiterea la regimul vamal TIR, Manualul titularului de Carnete Tir, Măsurile de prevenire împotriva acţiunilor crimei organizate de pus în aplicare de fiecare titular de carnete TIR.

În cazul constatării neîndeplinirii formalităţilor menţionate la punctele anterioare, dosarul va fi restituit solicitantului (evitându-se astfel congestionarea evidenţelor Reprezentanţelor UNTRR cu dosare cuprinzând documentaţii incomplete).

Dosarele titularilor admişi la regimul TIR la UNTRR Bucureşti se centralizează la Reprezentantele UNTRR care transmit la Direcţia Regională Vamală de care aparţine titularul admis, un exemplar complet al fiecărui dosar în vederea vizării formularului "Autorizare folosire carnete TIR".

După Autorizare, reprezentantul Titularului de Carnete TIR se va prezenta la Reprezentanţele UNTRR, va semna de primire pentru ridicarea unui exemplar din "Declaraţia de Angajament", "Manualul Titularului de carnete TIR", un formular de "Autorizare pentru utilizarea Carnetelor TIR" (original).

Titularul trebuie să-şi confectioneze o ştampilă dreptunghiulară cu numărul de identificare al Titularului TIR care i s-a atribuit (ex: ROU/050/xxxx).

Ştampila se aplică obligatoriu pe fiecare carnet TIR achiziţionat, la biroul emitent.

Din acest moment, titularul se poate prezenta la orice Reprezentanţă emitentă de Carnete TIR, pentru ridicarea/predarea carnetelor TIR.

Vrei sa primesti ultimele noutati?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.