Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici
 

EORI

1. Ce este un număr EORI?

Numărul EORI este un număr unic în Comunitatea Europeană.

număr EORI - număr de înregistrare şi identificare a operatorilor economici şi a altor persoane, definit la art. 1 pct. 18 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;

 

2. Scopul introducerii EORI

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Comunităţii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

 

3. Cadrul legal

Național

Ordinul 1760/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi a altor persoaneNormelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane

Comunitar

Baza legală la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi.

 

4. Data implementării

1 iulie 2009

 

5. Cine este obligat să obţină numărul EORI?

a) operatorii economici care sunt stabiliţi în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (1) din Cod;

b) persoanele, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Cod, precum şi art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

c) operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul Uniunii Europene, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod;

d) persoanele, altele decât operatorii economici menţionaţi la lit. c), care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din Cod.

 

6. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite în U.E. ?

Operatorii economici şi alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităţilor abilitate din statul membru în care sunt stabiliţi.

 

7. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite într-un stat terţ?

În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal comunitar nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activităţile următoare:

 • depune, pe teritoriul Comunităţii, o declaraţie sumară sau vamală, alta decât:

declaraţie vamală făcută în conformitate cu articolele 225-238 din Regulamentul vamal comunitar (Regulamentul Comisiei nr. 2454/93), sau

declaraţie vamală solicitată în cadrul regimului de admitere temporară;

 • depune, pe teritoriul Comunităţii, o declaraţie sumară de ieşire sau de intrare;
 • administrează o magazie pentru depozitare temporară în temeiul articolului 185 alineatul (1) din Regulamentul vamal comunitar;
 • depune o cerere de autorizare în temeiul articolelor 324a sau 372 din Regulamentul vamal comunitar;
 • solicită un certificat de operator economic autorizat în temeiul articolului 14a din din Regulamentul vamal comunitar.

Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliţi în Comunitate să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operaţiunile enumerate mai sus.


8. Procedura de atribuire a numerelor EORI în România

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Autoritatea Vamală Română. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră. 

În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare.  

Cererea se completează şi imprimă în/din aplicaţia naţională EORI. Această aplicaţie este disponibilă pe site-ul autorităţii vamale române. 

Pentru mai multe informații: https://www.customs.ro/e-customs/eori

Pentru depunerea cererii: EORI - Web (customs.ro)

 

Persoanele, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea de acordare a număarului EORI este insoțită de următoarele documente , transmise prin aplicația EORI-RO: 

a) documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens; 

b) un act de identitate pe care sunt înscrise codul numeric personal si adresa domiciliului, în cazul persoanelor fizice

 

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente: 

a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie; 

b) certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz. 

c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii; 

d) o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice . 

 


Operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susţinerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal unional, copii ale următoarelor documente, transmise prin aplicația EORI-RO: 

• fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR; 

• fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului 


Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi:

• completate, semnate şi transmise direct de către operatorul economic solicitant; 

• completate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conţină menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI; 

• completate, semnate şi transmise de către reprezentantul operatorului economic solicitant. În această situaţie se anexează la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde în mod expres menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI, precum şi declaraţia pe propria răspundere semnată de către operatorul economic solicitant, în care să se precizeze dacă este de acord sau nu cu publicarea numărului EORI şi a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene. 

După verificarea documentelor, autoritatea vamală competentă acordă numărul EORI și transmite solicitantului, prin intermediul aplicației EORI-RO, o notificare de atribuire a numărului EORI, la adresa de poștă electronică indicată de acesta în cerere.

Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre. Operatorii economici si alte persoane cărora le-a fost atribuit un număr EORI/număr de înregistrare in sistemul informatic au obligația să notifice autoritatea vamală competentă care a atribuit numărul EORI asupra modificării oricărora dintre datele cuprinse în cerere și în documentele anexate la aceasta.

 

9. Structura numărului EORI în România

Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de ţară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul naţional unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).

Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde:

 • “RO” reprezintă codul de ţară al României, iar
 • “1234567890ABCD” reprezintă numărul atribuit de către autoritatea vamală din România.

În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI).

În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă:

 • pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI;
 • pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
 • pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal;
 • pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv.

 

10. Adrese de contact în vederea obţinerii de către persoanele interesate a numerelor EORI

http://www.customs.ro/assets/pdf/anne%20marie//adrese_de_contact_actualizate.pdf

 

Sursă: Monitorul Oficial și http://www.customs.ro

Vrei sa primesti ultimele noutati?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.