UNTRR


Ordinul nr. 1998 din 28 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în aplicarea prevederilor art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor anexelor 3 şi 7, partea a II-a, din Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979 pentru aderarea României la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu modificările şi completările ulterioare,
în vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR,
în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,
vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aproba Normele tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Se aprobă Normele tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Radu Traian Mărginean


ANEXA nr. 1:
NORME TEHNICE privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

ANEXA nr. 2:
NORME TEHNICE privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 6 august 2009Norme tehnice din 28 iulie 2009 privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

(la data 06-Aug-2009 actul a fost aprobat de Ordinul 1998/2009)

Art. 1 - Prezentele norme stabilesc procedura de acordare a statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

Art. 2 - (1) Autorizaţia de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se acordă, la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 454a alin. (2), (3) şi (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În aplicarea art. 454a alin. (2) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră că o persoană primeşte în mod regulat mărfuri care au fost plasate sub regimul TIR atunci când acea persoană primeşte, în calitate de destinatar, mărfuri transportate sub acoperirea carnetelor TIR, cel puţin 50 de operaţiuni TIR într-un an calendaristic.

(3) În aplicarea art. 454a alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală.

Art. 3 - (1) Cererea de autorizare pentru acordarea statutului de destinatar agreat se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine următoarele date:

a) denumirea persoanei juridice şi sediul social al acesteia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal persoana juridică: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;

d) adresa spaţiului în care sunt primite mărfurile în vederea încheierii operaţiunii TIR.

(2) Cererea se depune la direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal în a cărei rază de activitate se află spaţiul în care urmează să se primească mărfurile transportate sub regimul TIR, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al societăţii comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) cazierul judiciar al persoanelor fizice care reprezintă legal societatea comercială;

d) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

e) cazierul fiscal;

f) declaraţie-angajament din care să rezulte că va respecta reglementările vamale referitoare la procedura TIR;

g) documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 - (1) Autorizaţia se eliberează de către direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

(2) În autorizaţie se menţionează:

a) direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/ biroul de destinaţie competent pentru controlul vamal al mărfurilor primite în spaţiul autorizat;

b) adresa spaţiului unde sunt primite mărfurile transportate sub regim TIR;

c) termenul şi modalităţile în care destinatarul agreat informează direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de destinaţie în legătură cu sosirea mărfurilor;

d) termenul de intervenţie, în cadrul căruia direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de destinaţie ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor primite;

e) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse de la această procedură.

Art. 5 - (1) Autorizaţia de destinatar agreat se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de conducătorul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/biroului vamal. Numărul autorizaţiei se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.

(2) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal. O copie a autorizaţiei se transmite la biroul centralizator din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Art. 6 - (1) Autorizarea pe lângă alte direcţii judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/birouri vamale se face cu respectarea procedurii de autorizare prevăzute la art. 2-5.

(2) Condiţia prevăzută la art. 2 alin. (2) se aplică pentru fiecare direcţie judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/birou vamal în parte.

Art. 7 - (1) În aplicarea art. 454a alin. (2) lit. d) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia de destinatar agreat îşi produce efecte numai după ce destinatarul agreat se conectează la aplicaţia NCTS/TIR- procedura simplificată.

(2) Obligaţia privind conectarea la aplicaţia NCTS/TIR - procedura simplificată poate fi îndeplinită şi de un comisionar în vamă care are contract încheiat cu destinatarul agreat. în această situaţie destinatarul agreat depune la direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal o copie a autorizaţiei pentru accesul la aplicaţia NCTS/TIR deţinută de comisionarul vamal.

Art. 8 - (1) Direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal poate suspenda autorizaţia de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pe o perioadă de până la 6 luni, atunci când titularul acesteia nu îşi îndeplineşte una dintre obligaţii sau dacă săvârşeşte o abatere de la reglementările vamale.

(2) Autorizaţia poate fi revocată de direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal atunci când:

a) se constată săvârşirea repetată a unor abateri de la reglementările vamale;

b) titularul autorizaţiei îşi încetează activitatea;

c) una sau mai multe condiţii avute în vedere la eliberarea sa nu mai sunt îndeplinite.

(3) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizaţiei produce efecte din momentul comunicării titularului autorizaţiei. Aceasta se transmite în scris titularului autorizaţiei şi în copie la biroul centralizator din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(4) Împotriva deciziei de suspendare sau de revocare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 - Direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de destinaţie efectuează periodic controlul ulterior al utilizării procedurii simplificate privind statutul de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, pentru a se asigura de îndeplinirea obligaţiilor pe care operatorul economic şi le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Art. 10 - Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.


ANEXĂ: AUTORIZAŢIE pentru utilizarea procedurii simplificate în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

ROMÂNIA
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
DJAOV/Biroul vamal...........
nr. .......... din................

În baza prevederilor art. 454a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare,
Societatea Comercială................................................, CUI........................., cu sediul în.........................................,
este autorizată în calitate de:

|_| destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, beneficiind în acest sens de formalităţi vamale simplificate la direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul de destinaţie, pentru mărfurile pe care le primeşte şi care au circulat în tranzit sub regimul TIR în ţările membre ale UE.

1. Prezenta autorizaţie este valabilă pentru direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal .................

2. Spaţiul autorizat pentru primirea mărfurilor este situat la adresa: .....................................................................................

3. Modalitatea în care societatea informează direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale/biroul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport şi termenul prevăzut pentru intervenţia autorităţii vamale:
..................................................

4. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată: .............................................................................................

Prezenta autorizaţie se aplică operaţiunilor TIR care au ca loc de descărcare finală spaţiile stabilite în autorizaţie (funcţia, numele, semnătura conducătorului şi ştampila direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/biroului vamal) .......................................................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 6 august 2009NORME TEHNICE din 28 iulie 2009 privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1 - Prezentele norme stabilesc procedura aplicabilă la agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 3 şi 7, Partea a II-a, din Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

CAPITOLUL II: Agrearea vehiculelor rutiere

SECŢIUNEA A: Agrearea individuală

Art. 2 - Certificatul de agreare individuală a unui vehicul rutier pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR se eliberează, la cerere, de direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază de competenţă îşi are sediul social proprietarul sau, după caz, utilizatorul vehiculului rutier.

Art. 3 - Cererea de eliberare a certificatului de agreare individuală a unui vehicul rutier pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR se întocmeşte în scris de operatorul economic şi se prezintă direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale competente, însoţită de:

a) formularul certificatului de agreare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975);

b) copia autorizaţiei pentru utilizarea carnetelor TIR, eliberată pe numele solicitantului;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român pe numele proprietarului;

d) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de poliţie pe numele proprietarului;

e) contractul de utilizare (închiriere), după caz;

f) 3 fotografii color ale vehiculului rutier care urmează a fi agreat, fixate pe un suport format A4 şi care prezintă vehiculul rutier din faţă, lateral dreapta şi spate. La vehiculele rutiere prevăzute cu uşă laterală, fotografia se realizează numai pe această parte.

Art. 4 - Lucrătorul vamal desemnat identifică vehiculul rutier supus agreării şi verifică îndeplinirea, din punctul de vedere al construcţiei şi echipamentului său, a condiţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 şi 6 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 5 - (1) Dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite, direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale autentifică fotografiile prezentate conform art. 3 lit. f) prin aplicarea ştampilei pe colţuri şi eliberează certificatul de agreare, completat şi ştampilat în conformitate cu prevederile anexei 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

(2) Certificatul de agreare se remite solicitantului însoţit de fotografiile autentificate, O copie a certificatului de agreare şi a fotografiilor autentificate se păstrează în evidenţele direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale.

(3) În situaţia existenţei unui contract de utilizare (închiriere), termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), fără a depăşi termenul prevăzut la alin. (4) din anexa nr. 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 6 - Atunci când una dintre condiţiile legale nu este îndeplinită, direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale respinge cererea de eliberare a certificatului de agreare şi comunică în scris solicitantului motivele respingerii cererii.

SECŢIUNEA B: Agrearea pe tip de construcţie

Art. 7 - (1) Autorizaţia privind agrearea pe tip de construcţie a vehiculelor rutiere se eliberează, la cerere, de către Direcţia tehnici de vămuire şi tarif vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(2) Cererea de agreare pe tip de construcţie a vehiculelor rutiere se întocmeşte în scris de constructor şi se prezintă Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (9)-(12) din anexa nr. 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 8 - Verificarea îndeplinirii din punctul de vedere al construcţiei şi echipamentului a condiţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 şi 6 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975) se efectuează de către direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază de competenţă îşi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, la solicitarea Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal.

Art. 9 - Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

Art. 10 - Dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite, Direcţia tehnici de vămuire şi tarif vamal eliberează certificatul de agreare pe tip de construcţie a vehiculelor rutiere, păstrând o copie în evidenţă.

Art. 11 - Direcţia tehnici de vămuire şi tarif vamal eliberează la cererea constructorului certificate de agreare pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de construcţie agreat, în conformitate cu prevederile alin. (16) din anexa nr. 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

CAPITOLUL III: Agrearea containerelor

Art. 12 - Certificatele de agreare a containerelor se eliberează, la cerere, de Direcţia tehnici de vămuire şi tarif vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Art. 13 - Cererea de eliberare a certificatului de agreare pe tip de construcţie a containerelor se întocmeşte în scris de constructor şi se prezintă Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (8)-(11) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), însoţită de:

a) formularul certificatului de agreare pe tip de construcţie conform modelului II prevăzut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975);

b) documentele prevăzute la alin. (10) şi (11) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 14 - Cererea de eliberare a certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricaţiei se întocmeşte în scris de proprietar sau utilizator şi se prezintă Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal cu respectarea prevederilor alin. (15) şi (16) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), însoţită de:

a) formularul certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricaţiei, conform modelului III prevăzut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975);

b) dovada proprietăţii asupra containerului sau, după caz, contractul de utilizare (închiriere);

c) planuri şi specificaţii detaliate ale tipului de container care urmează să fie agreat.

Art. 15 - Verificarea îndeplinirii, din punctul de vedere al construcţiei şi echipamentului său, a condiţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 7, partea I, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975) se efectuează de direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale în a cărei rază de competenţă îşi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, proprietarul sau utilizatorul, după caz, la solicitarea Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal.

Art. 16 - Dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite, Direcţia tehnici de vămuire şi tarif vamal eliberează certificatul de agreare a containerelor, prevăzut la art. 13 şi 14, după caz, păstrând o copie în evidenţă.

Art. 17 - Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 18 - Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), cu modificările şi completările ulterioare.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 6 august 2009

Ultima modificare a paginii: 23.11.2009

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii