Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


« Prima pagină


Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

Titlu proiect: TRANS-FORM - Îmbunătățirea nivelului de competente ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă

ID MySMIS: 127802

Nr. contract finanțare: POCU/464/3/12/127802

Nr. înregistrare OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia: 16287/17.10.2019« Prima pagină