UNTRR


Punctul de vedere al Cabinetului de Av. Paulopol privind măsuri de relaxare fiscală sau ajutor financiar din partea statului în contextul economic creat de răspândirea SARS-CoV-2

În ultima perioada au fost adoptate o serie de acte normative menite sa vina in sprijinul persoanelor (fizice sau juridice, in calitate de contribuabili, angajatori, angajati) prin masuri de relaxare fiscala sau ajutor financiar din partea statului.
Va prezentam in continuare, in mod succinct, masurile adoptate prin urmatoarele acte normative:
- OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor ("OUG 92");
- OUG nr. 90/2020 pentru modificarea OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative ("OUG 90");
- Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta ("Legea 62").

A. Masurile adoptate prin OUG 92 se aplica incepand cu 01.06.2020 si vizeaza urmatoarele:
I. Acordarea somajului tehnic si dupa data de 31.05.2020, in acele domenii in care se mentin restrictii.
Astfel, angajatorii a caror activitate este in continuare restrictionata conform Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pot beneficia si dupa data de 31.05.2020 de indemnizatia de somaj tehnic platita din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta prerogativa a angajatorului este valabila pana la ridicarea restrictiilor (ex. Restaurante, baruri, divertisment, piscine, invatamant ).
Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre catre cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite de autoritati pot opta, incepand cu 01.06.2020, intre obtinerea indemnizatiei de somaj tehnic platita din bugetul asigurarilor pentru somaj si masura decontarii unei parti din salariu (masura prezentata mai jos).
II. Alte masuri de sprijin financiar pentru salariati, dupa data de 1 iunie 2020.
Acestea sunt:

  1.  Decontarea, pentru o perioada de 3 luni, a unei parti din salariu, din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 , cu modificarile ulterioare (maxim 41,5% * 5.429 lei =2.253 lei).
Aceasta masura se aplica in urmatoarele conditii (indeplinite cumulativ):
a. acelor angajatori care au suspendat contractele individuale de munca ale angajatilor in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii (s-au aflat in somaj tehnic) in perioada starii de urgenta sau de alerta si au beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic (indiferent daca aceasta a fost suportata de angajator din fonduri proprii sau din bugetul de stat conform OUG 30/2020);
b. pentru acei angajati care au avut contractul individual de munca suspendat minim 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta si au primit indemnizatia aferenta somajului tehnic;
c. raporturile de munca ale angajatilor vor fi mentinute pana la data de 31.12.2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri;
d. angajatorul nu se afla in vreuna din urmatoarele situatii: (i) este institutie sau autoritate publica sau (ii) se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau (iii) are activitatea suspendata ori restrictionata din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului.
Pentru a putea beneficia de decontarea corespunzatoare a salariilor, angajatorii parcurg urmatoarea procedura:

  1.  suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor;
  2.  in perioada 1- 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice la agentia teritoriala competenta pentru ocuparea fortei de munca o cerere semnata si datata de reprezentantul legal insotita de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care beneficiaza de aceasta suma; Modelul declaratiei va fi aprobat prin ordin al presedintelui ANOFM.
  3.  decontarea sumelor se efectueaza, in contul angajatorului, in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, a obligatiilor declarative si de plata aferente salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

  1.  Acordarea de catre stat, pe o perioada de 12 luni, a unei sume lunare egala cu 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, in urmatoarele conditii:
a. angajatorul incadreaza in munca pana cel tarziu la data de 31.12.2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, urmatoarele categorii de salariati:

  1.  persoane de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta;
  2.  persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani;
b. persoanele mai sus indicate sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca;
c. angajatorii vor mentine raporturile de munca pentru o perioada de minim 12 luni de la implinirea celor 12 luni in care statul a platit cei 50% din salariu angajatului;
d. angajatorul nu se afla in vreuna din urmatoarele situatii: (i) este institutie sau autoritate publica sau (ii) se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau (iii) are activitatea suspendata ori restrictionata din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului.
Procedura de acordare a acestei sume (50% din salariul angajatului) va fi stabilita prin ordin al presedintelui ANOFM.
Indiferent de masura de sprijin financiar (pct. II) de care a beneficiat, angajatorul va trebui sa restituie, in totalitate, sumele incasate pentru persoana concediata, plus dobanda de referinta a BNR in vigoare la data incetarii contractului (in prezent, 1,75% / an) atunci cand contractul individual de munca inceteaza din urmatoarele situatii prevazute de Codul muncii:

  1.  art. 55 lit. b)  - prin acordul partilor, de la data convenita de acestea;
  2.  art. 56 alin. (1) lit. d) - ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
  3.  art. 56 alin (1) lit. e) - ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
  4.  art. 65 - pentru motive care nu tin de persoana salariatului - determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
De asemenea, trebuie mentionat faptul ca aceste sume acordate cu titlu de sprijin financiar nu se cumuleaza cu alte categorii de subventii, prevazute de Legea nr. 76/2002 (ex. Somajul, stimulente acordate angajatorilor pentru angajarea somerilor) .


B. OUG 90 aduce urmatoarele modificari principale:

  1.  Debitorii isi pot restructura obligatiile fiscale restante la data de 31.03.2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii. Inainte de modificare puteau fi restructurate obligatiile fiscale restante la 31.12.2018.
  2.  Obligatiile fiscale restante la data de 31.03.2020 includ si pe cele stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1.04.2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31.03.2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data de 21.03.2020 (cand a intrat in vigoare OUG 29/2020) si data de 31.03.2020, inclusiv.
  3.  Se prelungeste, pana la 30.09.2020, termenul de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, vechiul termen fiind 31.07.2020. Debitorul trebuie sa se adreseze unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.
  4.  Pentru masura inlesnirii la plata a obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa achite, pana la data depunerii solicitarii de restructurare, obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 (in loc de 1 ianuarie 2019) si data depunerii solicitarii de restructurare.
  5.  Se stabilesc masuri de relaxare la plata pentru debitorii care doresc anularea partiala a obligatiilor fiscale principale;
  6.  Se proroga termenul de depunere a solicitarii de restructurare, respectiv pana la data de 15.12.2020, termenul anterior fiind de 30.10.2020.
  7.  Debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare aflate in curs de solutionare la data de 29.05.2020, pot opta intre solutionarea solicitarii conform legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii si refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31.03.2020 si depunerea unei noi cereri pana la 15.12.2020.
  8.  Se prelungeste pana la 25.06.2020 inclusiv termenul de la care organul fiscal calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere si poate incepe executarea silita pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu 21.03.2020 (data intrarii in vigoare a OUG nr. 29/2020).
  9.  Se prelungeste pana la data de 25.06.2020 inclusiv termenul pana la care se aplica masurile derogatorii privind solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA (control ulterior cu cateva exceptii) si se suspenda calculul de accesorii si mentinerea valabilitatii esalonarilor la plata, in cazul platilor cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare.

C. Legea 62 reglementeaza anumite facilitati de care pot beneficia atat locatorii, cat si locatarii legate de impozitarea, respectiv achitarea chiriilor

I. Locatarii pot amana la cerere, fara plata de dobanzi si penalitati, plata chiriei pentru folosinta imobilelor inregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinte. Plata chiriilor catre locatori pentru categoriile de locatari prevazute de Legea 62/2020 va fi efectuata de catre organul fiscal teritorial competent, in contul locatorilor la cererea locatarilor.

Categoriile de locatari care pot beneficia de aceasta amanare sunt: operatori economici, practicanti ai profesiilor liberale, entitatile juridice de drept privat, a caror activitate a fost intrerupta sau ale caror venituri sau incasari au scazut cu cel putin 15% in luna martie 2020 fata de media ultimului an calendaristic in perioada de aplicare a starii de urgenta, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect in perioada de aplicare a starii de urgenta

In orice caz, pentru a apela la aceasta masura de sprijin, este necesar sa existe acordul locatorului cu privire la amanarea platii chiriei, durata amanarii, suma aferenta acestei perioade de amanare. Totodata, locatarul va trebui sa justifice organului fiscal imposibilitatea de a achita chiria in perioada de amanare a platii chiriei.

Pot face cerere de plata catre operatorul fiscal teritorial competent locatorii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- chiria lunara stabilita pentru perioada de amanare la plata (prin act aditional la contractul de inchiriere) este cel mult egala cu chiria din luna februarie 2020;

- valoarea chiriei lunare stabilite conform paragrafului anterior este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locatie si maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singura locatie.

II. Beneficiaza de scutire la plata impozitului pe venitul din chirii in anul 2020 persoanele fizice care au in proprietate un imobil inchiriat si reduc cu cel putin 30% valoarea chiriei pe perioada anului 2020 fata de chiria lunii februarie 2020.

Perioada pentru care se aplica facilitatea este perioada pentru care s-a renegociat chiria, dar nu mai mult de 31.12.2020;

III. Beneficiaza de reducerea bazei impozabile pentru veniturile din chirii persoanele juridice care au in proprietate un imobil inchiriat si reduc cu cel putin putin 20% valoarea chiriei pe perioada anului 2020 fata de chiria lunii februarie 2020.

In cazul acestor persoane, veniturile din chirii vor fi impozabile in proportie de 80%. Cu titlu de exemplu: daca chiria renegociata va fi de 100 lei pe trimestru, locatorul va plati impozit pe microintreprindere sau pe profit pentru doar 80 de lei.

Pentru mai multe detalii privind modificarile legislative aduse prin cele trei acte normative mai sus prezentate, inclusiv pentru a determina daca indepliniti conditiile legale pentru a beneficia de asemenea masuri de sprijin precum si cu privire la procedurile efectiv de urmat, va rugam sa ne contactati. De asemenea, vom urmari si va vom tine la curent cu privire la publicarea si continutul altor acte normative emise in vedere aplicarii dispozitiilor legale prezentate in aceasta informare.

Dan Paulopol-Necula
Managing Partner
dan.paulopol@paulopol.ro
16 Splaiul Unirii, 4th floor, room 402
Bucharest 4, RO - 040035
Romania
Fax: (004) 021 387 34 78
Cell: (+40) 720 722 582
www.paulopol.ro

Ultima modificare a paginii: 05.06.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii