UNTRR


HOTĂRÎRE Nr. 938 din 17.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 938
din  17.10.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de trecere a frontierei de stat a mărfurilor
supuse controlului  de către Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor
Publicat : 19.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 398-399     art Nr : 1044     Data intrarii in vigoare : 19.10.2018
    În temeiul art. 9 din Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148, art.467), al art. 19 din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), al art. 30-33 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară, (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art.396), al Legii nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.122-124, art. 383), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    2. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 1073/2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri și pasageri, modificarea și abrogarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 178, art. 1080);
    2) punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nrr.1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu

    Nr. 938. Chişinău, 17 octombrie 2018.

 
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 938/2018
 
REGULAMENT
privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor
 supuse controlului de către Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    1. Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul asigurării procesului de implementare eficientă a principiului ghișeului unic, sporirii eficienței controlului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Agenție) bazat pe analiza de risc, precum și în vederea reglementării și uniformizării operațiunilor cu privire la valorificarea riscurilor potențiale și determinate în frontieră, în special în ceea ce privește procedura de aplicare a controalelor de stat, și a optimizării modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport cu mărfuri şi pasageri.


    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:


    mărfuri supuse controlului – mărfuri care se trec peste frontiera de stat și care, în corespundere cu prevederile anexelor nr. 1-4 la prezentul Regulament, sînt supuse controlului sanitar-veterinar, fitosanitar, controlului pentru siguranța alimentelor și controlului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți;


    post de inspecție la frontieră – subdiviziune a Agenției care este desemnată pentru activitate în punctele de trecere a frontierei de stat și care efectuează controlul sanitar-veterinar, fitosanitar, controlul pentru siguranța alimentelor și controlul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți (în continuare – controlul Agenției);


    vămuire a mărfurilor – procedeu de plasare a mărfurilor într-un anumit regim sau destinaţie vamală în postul vamal situat în punctul de trecere a frontierei vamale;


    risc – probabilitate a nerespectării legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;


    analiză a riscurilor – utilizare sistematică a informaţiei acumulate pentru a stabili cauzele şi condiţiile apariţiei riscurilor, identificarea lor şi evaluarea consecinţelor nerespectării legislaţiei Republicii Moldova.


    3. Se permite introducerea mărfurilor supuse controlului Agenției prin posturile de inspecţie la frontieră situate în următoarele puncte de trecere a frontierei de stat:

Nr.
crt.
Punctele de trecere a frontierei
1.
Leuşeni – Albiţa1
2.
Giurgiuleşti2
3.
Criva – Mamaliga3
4.
Tudora – Starokazacie
5.
Chişinău4
6.
Pervomaisk – Cuciurgan5
7.
Goienii Noi – Platonovo

    1Inclusiv Calea ferată, Ungheni.
    2Inclusiv Galaţi/Port/Reni, Cahul și Calea ferată, Etulia.
    3Inclusiv Calea ferată, Vălcineț.
    4Inclusiv Aerogara, Calea ferată și Poşta, Chișinău.
    5Inclusiv Calea ferată, Cuciurgan.


    4. Prin derogare de la prevederile pct. 3, în baza efectivului-limită, prin ordin al directorului general pot fi create posturi provizorii cu competențe similare posturilor de inspecție la frontieră permanente.

Capitolul II
INTERACȚIUNEA CU ORGANELE VAMALE
 

    5. Introducerea și scoaterea mărfurilor supuse controlului se efectuează în corespundere cu prevederile legislaţiei vamale, precum şi cu respectarea cerințelor prezentului Regulament.


    6. Organele vamale vor efectua vămuirea mărfurilor prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la prezentul Regulament numai după prezentarea deciziei pozitive asupra mărfurilor controlate de către Agenție.


    7. Organele vamale vor asigura Agenției accesul la Sistemul informațional integrat vamal ASYCUDA World pentru mărfurile supuse controlului Agenției.


    8. Agenţia asigură informarea operativă a organelor vamale privind modificările parvenite în legislația națională, alte informații relevante realizării controlului comun, mostrele actelor permisive, precum şi privind lista criteriilor de risc pentru mărfurile supuse controlului Agenției.

Capitolul III
CERINȚE GENERALE PRIVIND MODUL DE CONTROL LA TRECEREA FRONTIEREI DE STAT A MĂRFURILOR SUPUSE CONTROLULUI
DE CĂTRE AGENȚIE
 

    9. Se supun controlului sanitar-veterinar mărfurile indicate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.


    10. Se supun controlului fitosanitar mărfurile și ambalajele din lemn utilizate la transportarea acestora, menționate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.


    11. Ambalajele din lemn utilizate la transportarea loturilor de mărfuri care nu se supun controlului fitosanitar vor fi controlate fără prezentarea certificatului fitosanitar și a notificării prealabile. Prin ordin al directorului general al Agenției, în baza criteriilor de risc, se stabilește lista țărilor din care ambalajele din lemn utilizate la transportarea loturilor de mărfuri vor fi supuse controlului fitosanitar conform prevederilor Standardului internațional nr. 15 privind măsurile fitosanitare.


    12. Se supun controlului pentru siguranța alimentelor mărfurile indicate în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.


    13. Se supun controlului fitosanitar produsele de uz fitosanitar și fertilizanți menționate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.


    14. Introducerea în Republica Moldova a mărfurilor de origine animală sau nonanimală de către persoanele fizice se efectuează în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentul Regulament.


    15. Introducerea/scoaterea în/din ţară a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar se efectuează în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară.


    16. Introducerea în ţară a mărfurilor supuse controlului fitosanitar se efectuează în baza certificatului fitosanitar și a notificării prealabile, prin intermediul sistemului informațional Sistemul de expertiză și control al comerțului (TRACES) cu cel puţin 24 de ore înainte de operaţiunea de import, export sau tranzit.


    17. Introducerea în ţară a loturilor de produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanți în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți se efectuează în baza notificării prealabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 333/2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte.


    18. În cadrul controlului sanitar-veterinar, controlului fitosanitar, controlului pentru siguranța alimentelor și controlului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți Agenția aplică selectivitatea, inclusiv automatizată, care este un proces bazat pe analiza riscurilor, profiluri şi indicatori de risc, examinare a documentelor, supraveghere şi tehnici de informare, care presupun identificarea riscurilor sau constatarea respectării legislaţiei naționale.


    19. La momentul introducerii sau tranzitării mărfurilor supuse controlului Agenției, inspectorii Agenției din cadrul posturilor de inspecție de la punctele de trecere a frontierei de stat efectuează, în baza analizei riscurilor, următoarele tipuri de controale:
    1) controlul documentelor care însoțesc lotul respectiv de marfă;
    2) controlul identității mărfii supuse controlului;
    3) controlul fizic al mărfii supuse controlului, cu sau fără prelevarea probelor pentru efectuarea investigațiilor într-un laborator acreditat.


    20. În cazul în care în urma controlului nu au fost depistate neconformități, inspectorul Agenției din cadrul postului de inspecție la frontieră permite introducerea/tranzitarea mărfurilor supuse controlului Agenției, cu eliberarea actului aferent tipului de mărfuri supuse controlului, pe care aplică ștampila personală.


    21. În cazul în care în urma controlului Agenției s-a constatat lipsa de conformitate cu cerințele naționale, inspectorul Agenției din cadrul postului de inspecție la frontieră realizează una dintre următoarele acțiuni:


    1) reține lotul de marfă pentru înlăturarea neconformităților, cu întocmirea actului de reținere și remiterea acestuia organelor vamale;
    2) ia decizia finală privind întocmirea actului de admitere sau returnare, cu remiterea acestuia organelor vamale;
    3) distruge lotul de marfă conform procedurii stabilite în legislația națională.


    22. Suplimentar la prevederile pct. 21, pentru mărfurile supuse controlului fitosanitar în privinţa cărora s-au constatat neconformităţi, inspectorul Agenției din cadrul postului de inspecție la frontieră aplică măsurile prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară.


    23. Reintroducerea mărfurilor autohtone exportate anterior din Republica Moldova, care au fost refuzate de partener sau o autoritate publică competentă din ţara terță se efectuează în baza documentelor însoțitoare conform cărora a fost efectuat exportul, cu prezentarea unui act care descrie motivele refuzului. Inspectorii Agenției din cadrul postului de inspecție la frontieră autorizează reintroducerea sau reimportul după efectuarea controlului documentar, de identitate şi fizic, sigilează şi direcționează lotul de marfă către operatorul economic importator (anterior exportator) şi notifică subdiviziunii Agenției de la locul de destinație admiterea transportului la reimport.


    24. Returul mărfurilor de origine străină tranzitate anterior prin teritoriul Republicii Moldova, care au fost refuzate de o ţară terță se efectuează în baza documentelor însoțitoare conform cărora a fost efectuat anterior tranzitul, cu aplicarea ștampilei „Importul interzis” și „Tranzitul permis” pe documentele de însoțire.


    25. Mărfurile pentru care subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei au emis documentele necesare exportului nu mai sînt supuse unui control repetat de către Agenţie la posturile de inspecție la frontieră şi pot părăsi teritoriul ţării prin oricare post vamal de la frontieră.

   

Anexa nr. 1 -NOMENCLATORUL mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar

 Anexa nr. 2- NOMENCLATORUL mărfurilor supuse controlului fitosanitar


Anexa nr. 3, NOMENCLATORUL mărfurilor supuse controlului pentru siguranța alimentelor

  Anexa nr. 4-Nomenclatorul produselor de uz fitosanitar și fertilizanților supuse controlului fitosanitar

   Anexa nr. 5- CERINȚE privind introducerea în Republica Moldova a mărfurilor de origine animală sau nonanimală de către persoanele fizice

Ultima modificare a paginii: 02.11.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii