UNTRR


Rezumatul Conferintei pentru securitate rutiera

                                                                                                           
Reuniunea Comisiei IRU
pentru securitate rutieră
Budapesta, 13 octombrie 2005

            În data de 13 octombrie 2005 a avut loc la Budapesta reuniunea Comisiei IRU pentru securitate rutieră.

            În deschiderea şedinţei, Domnul Martin Marmy, secretar general al IRU a subliniat importanţa Comisiei de securitate rutieră şi a activităţilor sale. A arătat că această comisie a fost foarte activă şi a furnizat întotdeauna informaţii obiective, contrar informaţiilor “inflamate” vehiculate de mijloacele de comunicare în masă. A insistat de asemenea asupra faptului că a sosit momentul să se acţioneze şi să se înceteze cu discuţiile pe această temă, lăsând această ocupaţie pe seama politicienilor.
            Preşedintele a informat cu privire la vizita efectuată la întreprinderea de transport din Budapesta în ziua precedentă, relatând despre testul de stabilitate efectuat asupra unui camion-cisternă. A subliniat faptul că aceste teste ajută la o mai bună înţelegere a situaţiilor critice care preced momentul unei coliziuni. În plus, pentru a înţelege faza care urmează după coliziune, Preşedintele a subliniat importanţa reconstituirii accidentului. Apoi a prezentat un echipament de ultimă generaţie pentru reconstituirea accidentelor pe calculator.
            În ceea ce priveşte ordinea de zi a reuniunii, a indicat cele trei priorităţi ale Comisiei de securitate rutieră :
1.     Studiul european privind cauzele accidentelor în care sunt implicate camioane, care trebuie să identifice principalele cauze ale accidentelor;
2.     Comunicarea de date privind securitatea rutieră de către industria transportului rutier;
3.     Statisticile naţionale privind accidentele.
             
            Temele conferinţei se referă la statistica securităţii rutiere, studiile de caz la scară naţională, costurile accidentelor, aspectele tehnice şi cele privind formarea profesională.   

            VIABILITATEA UNUI SISTEM DE GESTIONARE A SITUAŢIILOR DE CRIZĂ ÎN CAZ DE ACCIDENTE MAJORE IMPLICAND CAMIOANE
            Pe baza practicii acumulate prin sistemul de gestiune a situaţiilor de criză pentru autocare şi, urmare unor întrevederi avute cu membrii IRU, a fost întocmit un raport de fezabilitate pentru un sistem de gestiune a situaţiilor de criză pentru camioane. Acest raport a fost prezentat Comisiei pentru securitate rutieră:
            - Raportul  prefigurează costuri de implementare şi de funcţionare ridicate;
            - S-a subliniat faptul că un sistem de funcţionare bazat pe o asigurare, pe servicii de urgenţă sau un sistem naţional de gestiune a accidentelor a fost considerat ca fiind o soluţie mai eficientă;
            - Sistemul de gestionare a crizelor pentru camioane ar necesita să fie derulat în limba naţională a ţării unde se produce accidentul, ceea ce este contrar utilizării unilaterale a limbii engleze în sistemul actual de gestiune de criză pentru autocare;
            - Studiul recomandă să nu fie pus în practică sistemul de gestionare a situaţiilor de criză pentru transportul de mărfuri.
            Membrii Comisiei pentru securitate rutieră au luat notă de acest studiu şi au urmat recomandarea de a nu pune în aplicare un nou sistem de gestiune a situaţiilor de criză în caz de accident în care este implicat un camion. S-a hotărât informarea Consiliului pentru Transport Marfă privind această decizie.

            DECLARAŢIA CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE PRIVIND SECURITATEA RUTERĂ – ICET (CSR/G6486)
            Declaraţia ICET a fost aprobată de asociaţiile membre ale Comisiei pentru securitate rutieră. Declaraţia subliniază că:
- întărirea securităţii rutiere reprezintă o prioritate pentru industria transportului rutier şi că adevăraţii profesionişti consideră că orice victimă reprezintă o victimă prea mult;
- deciziile politice care vizează întărirea într-un mod rentabil a securităţii rutiere nu pot fi adoptate decât dacă principala cauză a unui accident care implică vehicule comerciale este cunoscută şi se acţionează pentru înlăturarea ei;
- autorităţile publice trebuie să pună la dispoziţie infrastructuri sigure şi să le întreţină;
- mijloacele de comunicare în masă sunt chemate să promoveze securitatea rutieră prin intermediul unor informaţii obiective şi cu caracter preventiv;
- operatorii de transport şi conducătorii auto trebuie să utilizeze instrumentele de securitate rutieră aşa cum sunt acestea prezentate în Carta IRU pentru Securitate rutieră.
            Declaraţia adoptată de Comisia de securitate rutieră a fost supusă spre aprobare ICET şi a fost aprobată de delegaţii prezenţi la conferinţă.

            Declaraţia ICET a fost aprobată de asociaţiile membre ale Comisiei pentru securitate rutieră. Declaraţia subliniază că:- întărirea securităţii rutiere reprezintă o prioritate pentru industria transportului rutier şi că adevăraţii profesionişti consideră că orice victimă reprezintă o victimă prea mult;- deciziile politice care vizează întărirea într-un mod rentabil a securităţii rutiere nu pot fi adoptate decât dacă principala cauză a unui accident care implică vehicule comerciale este cunoscută şi se acţionează pentru înlăturarea ei;- autorităţile publice trebuie să pună la dispoziţie infrastructuri sigure şi să le întreţină;- mijloacele de comunicare în masă sunt chemate să promoveze securitatea rutieră prin intermediul unor informaţii obiective şi cu caracter preventiv;- operatorii de transport şi conducătorii auto trebuie să utilizeze instrumentele de securitate rutieră aşa cum sunt acestea prezentate în Carta IRU pentru Securitate rutieră.            Declaraţia adoptată de Comisia de securitate rutieră a fost supusă spre aprobare ICET şi a fost aprobată de delegaţii prezenţi la conferinţă.

            STADIUL DE ELABORARE A STUDIULUI COMISIEI EUROPENE - IRU PRIVIND CAUZELE ACCIDENTELOR RUTIERE IN CARE SUNT IMPLICATE VEHICULE UTILITARE (ETAC)
            Preşedintele a arătat că, la ora actuală, nu sunt disponibile decât statistici care au mari lacune privind accidentele în care sunt implicate vehicule grele, şi există chiar şi mai puţine informaţii privind cauzele acestor accidente.
            În paralel, transporturile rutiere sunt ţinta unor reglementări din ce în ce mai drastice privind securitatea rutieră. Se pare că aceste reglementări sunt justificate doar prin faptul că ele ameliorează securitatea rutieră fără ca eficienţa sau rentabilitatea lor să fi fost verificate în prealabil.
            Pentru a compensa această lacună, IRU şi Comisia Europeană au lansat un studiu ştiinţific, care analizează accidentele în care sunt implicate camioane, în mai multe ţări europene.
            Dl. Phan, Director de proiect la CEESAR (Centrul european de studii de securitate rutieră şi analiză a riscurilor) a arătat că obiectivul studiului este înainte de toate acela de a identifica principala cauză, precum şi secvenţialitatea cauzală a accidentelor şi apoi de a orienta factorii de decizie şi responsabilii politici în acţiunile lor viitoare, în vederea reducerii într-un mod rentabil a numărului şi gravităţii accidentelor.
Metodologia ştiinţifică, acceptată şi utilizată pe plan internaţional pentru cercetare în domeniul cauzelor accidentelor, inclusiv chestionarul de semnalare a accidentelor, baza de date şi manualul de codificare a datelor au fost elaborate şi acceptate de Comisia Europeană. Pe baza metodologiei, echipele de investigaţie au selectat şi codificat circa 200 de cazuri (accidente).
            Membrii Comisiei de securitate rutieră au luat notă de progresele studiului şi vor primi un exemplar al raportului intermediar al ETAC (N.B.: l-am primit deja pe e-mail). Membrii Comisiei de securitate rutieră au recomandat informarea Consiliului pentru Transport Marfă privind studiul.
            Membrii Comisiei de securitate rutieră au fost invitaţi să identifice încă de pe acum  oportunităţile (noile reglementări sau campanii de securitate rutieră) unde să prezinte, anul viitor, rezultatele studiului la nivel naţional (N.B.: UNTRR va putea prezenta aceste rezultate, în luna iulie 2006, la încheierea campaniei de securitate rutieră care se va realiza în PPP).

            SECURITATEA RUTIERĂ ŞI COMUNICAŢIILE
            Statisticile naţionale privind accidentele rutiere
            Preşedintele comisiei a făcut observaţia că elementul „comunicare” a fost esenţial în difuzarea realităţilor privind transportul rutier şi a jucat un rol cheie pentru întărirea securităţii rutiere. A fost deci crucial să fie găsită o oportunitate de comunicare a informaţiei exacte. Membrii Comisiei de securitate rutieră au prezentat statisticile lor naţionale privind accidentele. Au fost invitaţi să transmită aceste date în scris la Secretariatul IRU, pentru a putea fi mai uşor distribuite şi celorlalte părţi interesate.

            În plus, membrii Comisiei de securitate rutieră au propus ca Secretariatul IRU să trimită un chestionar pentru a colecta informaţii privind exemple de iniţiative naţionale de securitate rutieră şi să comunice aceste exemple celorlalţi membri ai Comisiei, pentru a-i informa şi, în măsura posibilului, pentru a le da posibilitatea să se inspire din acestea. Reprezentanţilor din Danemarca şi din Suedia li s-a solicitat în mod special să-şi prezinte statisticile naţionale privind accidentele, ţinând cont de faptul că, din punct de vedere statistic, doar puţine vehicule foarte lungi sunt implicate în accidente. Pe lângă avantajele privind protecţia mediului ale acestor autovehicule, procentul mic de accidente reprezintă un alt argument pentru a încuraja introducerea acestor autovehicule.
            Al 3-lea raport privind cele mai bune practici ale profesiunii
            Membrii Comisiei IRU pentru securitate rutieră au fost invitaţi să răspundă la un apel privind contribuţia la cel de-al 3-lea raport privind cele mai bune practici ale profesiunii. Scopul acestui raport este de a lărgi acoperirea geografică cu exemplele colectate şi de a prezenta cele mai bune practici ale profesiunii transporturilor rutiere într-o modalitate şi mai complexă decât în primele 2 rapoarte. Membri au fost rugaţi să transmită apelul de a contribui la acest raport către membrii lor, pentru a putea fi colectate exemple suplimentare.

            CONTINUAREA INIŢIATIVEELOR IRU DIN 2005 ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII RUTIERE
            Secretariatul a reamintit despre semnarea Cartei IRU pentru Securitate Rutieră de către Membrii IRU în cadrul Adunării Generale a IRU din 22 aprilie 2004 de la Yokohama.
            Un exemplar al acestei Carte a fost transmis Preşedintelui fiecărei asociaţii membre IRU pentru a fi semnată, cu solicitarea de a utiliza acest exemplar semnat pentru a promova punerea ei în aplicare în ţara respectivă de către toate părţile implicate.
            Pentru a spori credibilitatea IRU şi a membrilor săi, este important ca aceştia să fie percepuţi de către organele guvernamentale de la nivel naţional şi internaţional ca fiind angajaţi activ în punerea în aplicare a Cartei IRU de securitate rutieră şi a Cartei IRU de securitate rutieră pentru transportatorii rutieri.
            Pentru a evita ca o Asociaţie şi membrii săi să fie excluşi din această campanie de punere în valoare a imaginii de marcă a profesiunii, membrilor Comisiei de securitate rutieră li s-a solicitat insistent să transmită la IRU lista operatorilor lor de transport semnatari. Campania va putea fi considerată ca fiind un succes numai atunci când va exista un număr suficient de semnatari (N.B.: UNTRR a transmis la IRU în 2005 lista a peste 80 de firme de transport membre semnatare ale Cartei).
Carta IRU pentru securitate rutieră cuprinde de asemenea, în anexă, o listă a instrumentelor IRU de utilizat în domeniul securităţii rutiere, pe care membrii IRU s-au angajat să le pună în aplicare. În acest context, s-a menţionat că Secretariatul general al IRU a primit deja exemplare ale versiunilor naţionale ale fişelor de securitate pentru şoferii de autocare, de camioane şi taxi de la 29 asociaţii din 24 de ţări. Asociaţiile care au publicat aceste fişe dar nu le-au transmis la Secretariatul general al IRU au fost rugate să facă acest lucru şi să informeze IRU despre evoluţia distribuţiei acestor fişe către membrii lor (N.B.: UNTRR a tradus şi distribuit membrilor aceste fişe, fiind citat printre asociaţiile care şi-au îndeplinit această sarcină).

            ACTIVITĂŢÎ ALE ALTOR ORGANE ALE IRU DIN DOMENIUL  SECURITĂŢII RUTIERE
            Secretariatul a făcut o prezentare privind poziţia IRU referitor la retarder şi la dispozitivele de fixare a încărcăturii. Cele două poziţii au fost elaborate de Comisia pentru probleme tehnice a IRU.
            Poziţia IRU privind retarder-ul:
            Pentru a întări securitatea rutieră, IRU şi membrii săi subliniază faptul că stopurile trebuie să funcţioneze atunci când un tren rutier echipat cu retarder decelerează pentru a evita situaţiile periculoase pentru alţi utilizatori ai drumului. Sectorul transportului rutier necesită reguli de securitate obligatorii în acest domeniu şi, în acest timp, se angajează să instaleze, pe bază de voluntariat, un cablu legat la stopuri.
            Poziţia IRUprivind dispozitivul de fixare a încărcăturii:
            Din motive de securitate, IRU susţine cu tărie redactarea unor linii directoare europene armonizate privind cele mai bune practici referitoare la fixarea încărcăturii.
            IRU recunoaşte că metoda bazată pe norma EN 12 195-1 oferă, din punct de vedere ştiinţific, cel mai înalt nivel de securizare a încărcăturii pe durata transportului rutier. În acelaşi timp, consideră că metoda de fixare bazată pe Directiva OMI/OIT/CEE-ONU prezintă un nivel de securizare minimal, dar suficient.
            Membrii Comisiei de securitate rutieră au luat notă de cele două poziţii şi au solicitat Secretariatului să îi informeze cu privire la dosarele care tratează aspecte de securitate rutieră care sunt urmărite de alte Comisii ale IRU.

            COLABORAREA CU ALTE ORGANIZAŢII
            Secretariatul IRU a făcut o prezentare a deciziilor adoptate cu ocazia ultimei reuniuni a grupului de lucru al CEE-ONU privind securitatea şi circulaţia rutieră . Pe ordinea de zi a figurat revizuirea Convenţiei de la Viena privind circulaţia rutieră şi semnalizarea rutieră şi au fost adoptate decizii privind reducerea limitelor de viteză şi a nivelului de alcoolemie autorizat, noua semnalizare rutieră pentru indicarea staţiilor de alimentare cu gaz, noile semne pentru transportul mărfurilor periculoase, în special în tuneluri şi regulile generale de securitate în tuneluri.
            Pentru a facilita adoptarea unei decizii în favoarea industriei transportului rutier, membrii au fost rugaţi, în etapa de pregătire a următoarei reuniuni, să contacteze reprezentanţii lor naţionali, pentru a-i informa cu privire la poziţia industriei faţă de subiectele înscrise pe ordinea de zi.

 

           

 

 

 

 

Ultima modificare a paginii: 12.01.2006

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii