UNTRR


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE RAMURA TRANSPORTURI

pe perioada 2002-2004

încheiat conform ART. 10 şi ART. 11 din Legea nr. 130/1996, republicată

PĂRŢILE CONTRACTANTE

I. Reprezentanţii patronilor din activităţile de TRANSPORTURI şi conexe, constituiţi conform cu prevederile H. G. nr. 503/1991si a Legii nr. 356/10. iulie. 2001- a PATRONATELOR, în:

CONFEDERATIA NAŢIONALĂ a PATRONATELTELOR din ROMANIA- C. N. P.R.

II. Reprezentanţii salariaţilor din activităţile de TRANSPORTURI şi conexe, constituiţi conform cu prevederile Legii nr. 54/1991, ART. 42- cu privire la SINDICATE, în:

CONVENŢIA SINDICALĂ NATIONALĂ a TRANSPORTATORILOR din ROMÂNIA- C. S. N. T. R.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1 (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă unic la nivel de Ramura Transporturi şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

(2) În sensul prezentului contract prin:

· patron se înţelege - CEL CARE ANGAJEAZA, respectiv persoana juridică sau fizică autorizată potrivit legii, care administrează/utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care este titular al raportului de muncă cu salariatul;

· salariat se înţelege orice persoană angajată de patron prin contract individual de muncă sau convenţie scrisă, inclusiv persoanele aflate în perioada de probă, stagiarii şi ucenicii;

· reprezentanţi ai salariaţilor se înţelege orice persoană aleasă, nominalizată sau desemnată în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, să fie delegatul salariaţilor (capitalului uman) în privinţa soluţionării problemelor ce decurg din raporturile de muncă (sociale, economice, securitate şi sănătate în muncă, etc.);

· unitate desemnează regiile autonome, companiile naţionale, societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice, asociaţiile de orice fel şi organele de stat.

ART. 2 (1) Prezentul contract colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi cuprinde drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la CONDIŢIILE GENERALE de MUNCĂ.

(2) Prin încheierea Contractului Colectiv de Muncă la celelalte nivele, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la CONDIŢIILE SPECIFICE de MUNCĂ, vor fi negociate de către acestea cu respectarea prevederilor minimale stabilite prin orice act normativ, care vizează activitatea specifică din ramură, emis de că instituţia abilitată a statului, precum şi cu respectarea reglementărilor internaţionale ratificate de România.

ART. 3 (1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile de transporturi şi activităţi conexe din ţară, indiferent de structura capitalului acestora, acolo unde C.S.N.T.R. are membri de sindicat.

(2) Contracte colective de muncă se pot încheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze prevăzute în mod expres prin lege.

(3) În cazul în care părţile au încheiat contract colectiv de muncă la nivel de unitate şi/sau grup de unităţi înaintea semnării, înregistrării şi publicării prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi, cele de la nivelurile inferioare acestuia se vor adapta la prevederile sale, acolo unde prevederile minimale din cadrul prezentului contract nu au fost atinse sau a cărui clauze nu se regăsesc incluse.

(4) – a) În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate şi/sau grup de unităţi, bazate pe negocieri colective de către sindicat, în numele salariaţilor şi pe baza prezentului contract colectiv, părţile contractante vor conveni, printr-o clauză expresă, plata unei contribuţii de către salariaţi, alţii decât membrii de sindicat, a cărei valoare să nu depăşească cuantumul cotizaţiei sindicale dar nici sa fie mai mica decât cuantumul prevăzut în Contractul Colectiv Unic la Nivel Naţional.

b) Această contribuţie va fi considerată ca obligaţie a salariatului, înscrisă în Contractul Individual de Munca al acestuia prin grija celui care angajează, şi numai pe baza semnării de către salariatul în cauza a unei DECLARATII conform cu cea prevăzuta în ANEXA nr. 1. la prezentul Contract Colectiv de Munca.

(5) Părţile recunosc drepturile şi obligaţiile lor astfel cum sunt prevăzute în reglementările legale ale organismelor de ramură, interne precum şi internaţionale, ratificate de statul român şi convin ca prevederile prezentului contract colectiv de muncă şi a celor ce vor fi încheiate ulterior de către părţi, să se aplice în măsura în care completează şi nu reduc drepturile câştigate de către acestea.

ART. 4 (1) Prezentul Contract Colectiv de Munca unic la nivel de Ramura Transporturi se aplică cu începere din 01 Ianuarie 2002 şi pana la 31 Decembrie 2004 inclusiv, la nivel de unitate producând efecte pe an calendaristic.

(2) Dacă nici una din părţi nu denunţă contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu cu mai mult de 12 luni respectiv, încă un an calendaristic.

ART. 5 (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

(3) Cererile de modificare vor fi depuse de către reprezentantul patronilor la C.S.N.T.R., iar cele ale C.S.N.T.R., la organizaţia patronală semnatară – C.N.P.R .

(4) Fac parte din prezentul contract colectiv de muncă şi acordurile încheiate între părţile semnatare ale acestuia, pe toată perioada de valabilitate, cu începere din data înregistrării lor la organul abilitat, ori la o dată ulterioară stabilită de către părţi.

(5) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării contractului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor.

(6) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică în scris organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.

(7) În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor prevăzute în prezentul contract, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere legal executarea întocmai sau, după caz prin echivalent bănesc a obligaţiilor respective, nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al sau.

ART. 6 (1) Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii.

(2) Daca Organizaţia Sindicală semnatară a prezentului contract colectiv de muncă, pe perioada sa de valabilitate, îşi pierde calitatea de – reprezentant legal al salariaţilor - acoperiţi de clauzele acestuia, atunci contractul va fi în mod automat considerat ca expirat şi reziliat.

ART. 7 (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului contract, părţile convin să instituie o COMISIE PARITARA la nivel de Ramura Transporturi.

(2) Competenţa, componenţa, organizarea şi funcţionarea Comisiei Paritare la nivel de Ramura Transporturi sunt stabilite prin Regulamentul din ANEXA nr. 2 la prezentul contract.

(3) Din cadrul Comisiilor Paritare constituite la nivel de unitate nu vor putea face parte persoane care au încălcat anterior, au interpretat şi aplicat unilateral ori au facilitat încălcarea unor clauze din contractul colectiv de munca al acesteia.

(4) Lipsa unui răspuns scris la adresa înaintată de către una din părţi celeilalte, nerespectarea termenelor de răspuns şi/sau lipsa informaţiilor solicitate prin adresa precum şi/sau, neprezentarea la şedinţa COMISIEI PARITARE, da dreptul părţii interesate de a considera CONFLICTUL declanşat şi de a acţiona în consecinţă.

(5) Urmare a îndeplinirii unor sarcini suplimentare atribuţiilor fiecăruia, membrii COMISIEI PARITARE constituite la nivel de unitate, pe toata perioada de valabilitate a acestui contract, vor beneficia de o indemnizaţie lunara acordata de către cel care angajează, a cărei valoare nu poate depăşi echivalentul salariului de baza minim brut negociat la nivel de ramura transporturi dar nici nu va fi mai mica decât ½ din valoarea acestuia.

ART. 8 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grupuri de unităţi şi/sau unităţi înaintea încheierii Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi.

(2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

(3) Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.

(4) Părţile convin să facă intervenţiile necesare pentru respectarea prevederilor art. 27, alin. 2, din Legea nr. 54/1991 şi, respectiv, pentru consultarea organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare, în toate cazurile în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă.

ART. 9 (1) În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract pentru personalul unităţilor din transporturi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sindicatele, ministerele şi organele locale vor purta negocieri cu Guvernul pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de personal şi pentru constituirea surselor, înainte de adoptarea bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

(2) Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează astfel de drepturi, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate sau cu identificarea altor resurse pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare.

(3) Pe baza fondurilor aprobate în condiţiile prevăzute la alin. 1, părţile vor negocia utilizarea acestora pentru stabilirea salariilor şi celorlalte drepturi de personal la unităţile din transporturi finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

CAPITOLUL II

Timpul de muncă

ART. 10 În sensul prezentului contract colectiv de munca prin:

(1) – Timp de munca - se înţelege orice perioada pe durata căreia cel angajat se afla la dispoziţia celui care angajează pentru exercitarea activităţii sau a atribuţiilor sale în conformitate cu fisa postului şi/sau sarcinile de serviciu.

(2) – Perioada de repaus - se înţelege orice perioada care nu este inclusa în Timpul de munca.

(3) – Repaus zilnic – se înţelege ca orice angajat sa beneficieze, în decursul fiecărei perioade de24 ore, de o perioada de repaus de cel puţin 12 ore consecutive.

(4) – Repaus săptămânal – se înţelege obligaţia ca orice angajat sa beneficieze, în cursul fiecărei perioade de 7 zile, de o perioada de repaus neîntreruptă de minim 36 ore cărora li se adaugă cele 12 ore de repaus zilnic prevăzute la pct. 3 al prezentului articol.

(5) – Munca în ture – se înţelege orice mod de organizare a muncii în echipa şi/sau individual, stabilit prin acordul părţilor semnatare a contractului colectiv de munca, potrivit căruia cei angajaţi sunt utilizaţi succesiv la aceleaşi posturi de munca, conform ritmului stabilit care antrenează pe lucratori la necesitatea de a presta munca la ore diferite pe perioada unei zile şi/sau săptămâni ori luni de activitate.

ART. 11 (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

(2) Prin negocieri la nivel de unitate, pentru a pune de acord programul cu cerinţele producţiei, se poate stabili un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

(3) În cazurile în care durata normală a timpului de muncă se stabileşte potrivit prevederilor alin. 2, durata timpului de muncă zilnic nu poate depăşi 10 ore.

(4) La locurile de muncă unde datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus, program fracţionat; locurile de muncă la care se aplică aceste forme specifice de organizare, precum şi modalităţile concrete de organizare şi de evidenţă a muncii prestate se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.

(5) În sectoarele de muncă unde regimul de lucru este influenţat de sezoane, durata timpului de lucru se stabileşte prin negocieri cu sindicatele, cu condiţia ca media săptămânală să fie de 40 de ore, iar durata programului zilnic să nu depăşească 12 ore.

(6)- Durata medie a muncii pentru fiecare perioada de 7 zile şi lucrator sa nu depăşească 48 de ore, inclusiv orele suplimentare, pentru o perioada de referinţa de maxim 4 luni. – (Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 93/104/C. E. /23. 11. 93,- privind Organizarea Timpului de Muncă - Art. 6, pct. 2 şi Art. 16, pct. 2)

ART. 12 (1) Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal, prevăzute în contractele colective de muncă de la unităţi, se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6, 4 sau 2 ore pe zi. Drepturile salariaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.

(2) La cerere, salariaţii cu program parţial de lucru vor fi încadraţi în program normal, dacă există posturi vacante şi dacă întrunesc condiţiile ocupării acestor posturi.

ART. 13 (1) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite şi/sau speciale beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de lege, şi nu pot efectua ore suplimentare.

(2) Durata reducerii timpului normal de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi.

ART. 14 (1) Orele de începere şi terminare a programului vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioară negociat de către părţi.

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, cei care angajează şi sindicatele vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru şi modalităţi de aplicare a acestora.

(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

ART. 15 (1) Orele prestate, la solicitarea patronului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare.

(2) Salariaţii pot fi chemaţi să presteze ore suplimentare numai cu consimţământul lor. Ceea ce depăşeşte 120 de ore/an de persoană necesită şi acordul sindicatelor din unitate.

(3) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori ale altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară cerută de cel care angajează.

ART. 16 (1) Orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător.

(2) Orele care nu au putut fi compensate până la sfârşitul lunii se plătesc sub formă de spor.

ART. 17 (1) Munca prestată în intervalul dintre orele 22 şi 6, cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite, este lucru în timpul nopţii.

(2) Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.

(3) Prevederile alin. 2 nu se aplică salariaţilor care lucrează în locuri de muncă cu condiţii deosebite şi/sau speciale, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore.

(4) La unităţile unde procesul muncii este neîntrerupt sau condiţiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul nopţii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestată în timpul nopţii în cadrul unui asemenea program se plăteşte sub formă de spor, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul de lucru; de acest spor beneficiază şi salariaţii care lucrează în condiţii deosebite şi/sau speciale, unde durata timpului de muncă este mai mică de 8 ore/zi.

(5) Perioadele de concediu anual plătit şi perioadele de concediu de boală nu sunt luate în considerare la calcularea celor prevăzute la ART. 11, pct. (6) din prezentul contract colectiv.

ART. 18 (1) Salariata care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să-i fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă.

(2) Femeile care au în îngrijire copii de până la 6 ani pot lucra cu 1/2 normă, dacă nu beneficiază de creşă sau cămin, fără să li se afecteze drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.

ART. 19 În durata normală a timpului de lucru nu intră timpii consumaţi cu echiparea-dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului.

CAPITOLUL III

Condiţiile de muncă şi protecţia muncii

ART. 20 (1) Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă.

(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părţile contractante vor asigura includerea în contractele colective a măsurilor prevăzute de Legea nr. 90/1996 privind PROTECTIA MUNCIIrepublicata în M. Of. nr. 47 din 29 ianuarie 2001.

(3) La stabilirea măsurilor vizând condiţiile de muncă, părţile implicate vor ţine seama de următoarele:

a) măsurile preconizate să vizeze, mai întâi, ameliorarea reală a condiţiilor de muncă şi numai dacă acest lucru nu este posibil la un moment dat să se procedeze la compensări băneşti sau de altă natură;

b) măsurile privind ameliorarea condiţiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanţii sindicali, încheindu-se anexe speciale la contractele colective de muncă.

ART. 21 (1) Organizarea activităţii prin stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi sunt de competenţa exclusivă a celor care angajează.

(2) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi – muncitori, tehnicieni, ingineri, economişti, cadre de altă specialitate şi lucrători din activitatea administrativă – atât pentru cei salarizaţi în acord, cât şi pentru cei salarizaţi în regie. Normele de muncă se exprimă – în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau alte activităţi ce se normează – sub formă de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci. Normele de muncă se elaborează de către patroni, cu acordul organizaţiilor sindicale corespunzătoare.

(3) Normele de muncă aprobate în condiţiile alineatului precedent constituie anexă la contractul colectiv de muncă şi se fac cunoscute salariaţilor cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.

ART. 22 (1) Activitatea de normare a muncii se referă la toate categoriile de salariaţi, potrivit specificului activităţii fiecăreia, şi se bazează pe tehnicile normării muncii; aceasta se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul dotării tehnice a muncii.

(2) În toate situaţiile în care normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de patron, cât şi de sindicate. În caz de divergenţă în ceea ce priveşte calitatea normelor de muncă se va recurge la o expertiză tehnică stabilită de comun acord. Concluziile expertizei tehnice sunt obligatorii pentru ambele părţi.

(3) Normele de munca vor fi astfel stabilite încât sa asigure un ritm normal de lucru, la o intensitate a efortului muscular sau intelectual şi o tensiune nervoasa care sa nu conducă la oboseala excesiva a salariaţilor.

(4) Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază negociat.

(5) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de patroni, pentru prima solicitare a sindicatelor.

(6) Fişa Postului, precum şi, după caz, Sarcinile de Serviciu, vor fi anexate la contractul individual de muncă, acestea fiind stabilite în limitele felului şi locului muncii pentru care fiecare salariat s-a obligat la încheierea contractului sau.

ART. 23 (1) Patronul are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze norma de muncă sau, după caz, sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

(2) Refuzul de munca al unui salariat, justificat de neasigurarea de către cel care angajează a cerinţelor minime legale pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă, fără pericolul producerii de accidente generatoare de pierderi materiale şi/sau umane ori care ar periclita securitatea salariaţilor, conform cu prevederile Art. 12 pct. 2 şi 3 precum şi a Art. 13 pct. 1, 2 şi 3 din Legea 90/96- republicata, NU da dreptul celui care angajează sa aplice celui în cauza sancţiuni disciplinare şi/sau materiale, refuzul nefiind considerat ca o încălcare de obligaţie contractuala (de serviciu).

ART. 24 (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale, locuri de muncă cu condiţii deosebite şi locuri de muncă cu condiţii speciale, stabilite potrivit reglementărilor legale.

(2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite şi speciale sunt cele grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, stabilite prin contracte colective de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii, după caz.

ART. 25 (1) Pentru prestarea activităţii în locurile de muncă prevăzute la art. 24, alin. 2, salariaţii au dreptul, după caz, la sporuri la salariul de bază, durată redusă a timpului de lucru, alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului, echipament de protecţie gratuit, materiale igienico-sanitare, concedii suplimentare, prevăzute de contractele colective de muncă la nivel de grupuri de unităţi, unităţi şi instituţii; duratele de reducere a vârstei pentru pensionare sunt cele prevăzute în lege.

(2) Categoriile de salariaţi prevăzute la art. 24, alin. 2, vor fi supuse obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina muncii, în condiţiile şi la termenele ce se vor stabili prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi instituţie.

(3) În cazul în care una sau mai multe din condiţiile deosebite se regăsesc pentru toţi salariaţii unei unităţi sau secţii, unui atelier sau unui loc de muncă se vor stabili, în locul sporurilor respective, salarii de bază corespunzător mai mari.

(4) La locurile de muncă cu condiţii specifice, unde numai o parte din salariaţi lucrează în astfel de condiţii, aceştia vor beneficia de sporuri.

ART. 26 (1) În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează, salariaţii vor beneficia pentru refacerea capacităţii de muncă, încă minimum două luni, de unul din următoarele drepturi:

– spor pentru condiţii grele de muncă;

– spor pentru nocivitate;

– alimentaţie de întărire a rezistenţei organismului.

(2) De drepturile prevăzute la alin. 1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin şase luni în condiţiile alin. 1 şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile, dacă drepturile de aceeaşi natură la noul loc de muncă sunt mai mici.

ART. 27 În toate cazurile în care condiţiile de muncă s-au înrăutăţit, determinând reclasificarea locurilor de muncă, salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări, începând cu data schimbării condiţiilor de muncă, indiferent de momentul efectuării reclasificării de către organele competente.

ART. 28 (1) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

(2) Patronul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii. Prin contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile şi răspunderile, precum şi controalele proprii, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu normele proprii. Timpul afectat acestor activităţi, inclusiv orele de instructaj, se include în timpul de muncă şi este plătit corespunzător.

(3) La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, acesta va fi instruit şi testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul său loc de muncă şi la normele de protecţie a muncii pe care este obligat în procesul muncii să le cunoască şi să le respecte.

(4) În cazurile în care, în procesul muncii, intervin schimbări ce impun aplicarea unor norme noi de protecţie a muncii, salariaţii vor fi instruiţi în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.

ART. 29 (1) Contravaloarea echipamentului de protecţie se suportă integral de către patron.

(2) Contravaloarea echipamentului de lucru se suportă potrivit prevederilor legale şi celor din contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.

(3) În toate cazurile în care, în afara echipamentului de lucru prevăzut de lege, patronul cere o anumită vestimentaţie specială, ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suportă integral de către patron.

(4) Curăţirea, neutralizarea şi întreţinerea periodica a echipamentului individual de protecţie şi de lucru va fi efectuata şi/sau suportata financiar de către cel care angajează.

(5) În cazul în care patronul nu va asigura echipamentul de protecţie, de lucru şi materialele igienico-sanitare cuvenite salariaţilor, la termenul, cantitatea şi calitatea stabilite prin NORMATIV, persoana în cauza are dreptul sa refuze efectuarea sarcinilor de serviciu fără ca pentru acest lucru sa poată fi sancţionata disciplinar, material sau penal. (Ordinul nr. 225/21iulie1995 al M. M. S. S., privind aprobarea NORMATIVULUI – CADRU de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie pct. 4. 4).

ART. 30 (1)- La nivel de unitate, patronul este obligat sa solicite Inspectoratului Teritorial de Protecţia Muncii stabilirea parametrilor de microclimat la fiecare loc de munca şi care vor face obiectul unei anexe speciale la contractul colectiv de munca al unităţii.

(2)- Urmărirea îndeplinirii acestor prevederi se va face de către instituţiile specializate, cel puţin o data pe an, costurile fiind suportate de către patron.

(3)- Prezentul articol se completează, după caz, cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 99/29. 06. 2000 şi a Hotărârii de Guvern nr. 580/06. 07. 2000, masurile concrete fiind stabilite în cadrul COMISIEI PARITARE.

ART. 31 (1) În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii, patronul va lua următoarele măsuri de amenajare ergonomică a locului de muncă:

a) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

b) amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de repaus);

c) diminuarea până la eliminarea treptată a emisiilor poluante.

(2) Măsurile concrete, în sensul prevederilor alin. 1, se stabilesc în contractele colective de muncă din unităţi şi instituţii.

(3) Salariaţii sunt obligaţi să păstreze în bune condiţii amenajările efectuate de patron, să nu le deterioreze şi să nu le descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.

(4) Masurile privind securitatea, igiena şi sănătatea în munca nu trebuie, în nici un caz, sa antreneze obligaţii (sarcini) financiare pentru salariaţi. (Directiva Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 89/391/C. E. E. /12 iunie 1989, privind promovarea ameliorării securităţii şi sănătăţii lucratorilor în munca.)

(5) Un salariat care, în caz de pericol iminent şi care nu poate fi evitat, se îndepărtează de locul sau de munca şi/sau de zona periculoasa, nu va fi considerat ca « a părăsit locul de munca « neputând suferi nici un prejudiciu, fiind protejat în acest sens împotriva tuturor consecinţelor vătămătoare privind drepturile ce decurg din calitatea de angajat al societăţii.

ART. 32 (1) Patronul va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare vor fi suportate conform legii. Condiţiile concrete urmează să fie stabilite la nivel de unitate, cu consultarea sindicatelor.

(2) În cazul în care dispoziţii legale speciale sau ale contractului colectiv de muncă prevăd examinări medicale la termene mai scurte, determinate de condiţiile deosebite şi/sau speciale de la locurile de muncă, se vor aplica aceste prevederi.

(3) Salariaţii sunt obligaţi să se supună examenelor medicale în condiţiile organizării potrivit prevederilor alin. 1. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară.

(4) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi, ulterior, o dată pe an se face de către unităţile sanitare de specialitate, acreditate de patronat şi Ministerul Sănătăţii.

ART. 33 La cererea uneia dintre părţi, medicii de medicina muncii şi inspectorii de protecţia muncii vor fi consultaţi la modificarea duratei timpului de lucru şi la acordarea de concedii suplimentare.

ART. 34 (1) Părţile vor asigura un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi tinerilor în vârstă de până la 18 ani, cel puţin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislaţia muncii şi prevederile prezentului contract.

(2) Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislaţia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri.

(3) Salariatele gravide, începând cu luna a cincea de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte.

ART. 35 Patronul nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor handicapate, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor existente.

ART. 36 În cazul recomandărilor medicale, patronul va asigura trecerea salariaţilor în alte locuri de muncă şi, după caz, recalificarea acestora, în funcţie de posibilităţile fiecărei unităţi, care vor fi stabilite împreună cu sindicatele.

ART. 37 (1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, în fiecare unitate se va constitui un Comitet de Securitate şi Sănătate în Muncă (C. S. S. M.), conform cu art. 31si având atribuţiile prevăzute de art. 34 din Normele generale de protecţie a muncii precum şi cu cele stipulate prin Ordinul nr. 187/15. 04. 1998al M. M. S. S.

(2) Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă va fi constituit paritar, cel puţin din patru persoane, conform grilei prevăzute de art. 33 din Normele Generale de protecţie a muncii.

(3) Timpul de muncă afectat activităţii în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se consideră timp de lucru efectiv prestat.

(4) Activitatea comitetelor de securitate şi sănătate în muncă se va desfăşura în baza regulamentelor proprii.

CAPITOLUL IV

Salarizarea şi alte drepturi băneşti

ART. 38 (1) În sensul prezentului contract colectiv, termenul de « SALARIU »înseamnă, oricare l-ar fi denumirea sau modul de calcul; – remunerarea sau câştigurile posibil de a fi evaluate în bani şi stabilite prin acordul părţilor semnatare, pe care cel ce angajează le datorează unui salariat în condiţiile Contractului Individual de Munca ori a unei Convenţii scrise, fie pentru munca efectuata sau care urmează a fi efectuata fie pentru serviciile prestate ori care urmează a fi prestate.

(2) În cazul în care părţile semnatare stabilesc plata parţiala în natura a salariului, aceştia vor lua masurile corespunzătoare pentru ca:

a)- plata în natura sa folosească personal salariatului şi familiei sale şi sa fie conforma cu interesele acestora.

b)- valoare plaţii în natura sa fie justa şi rezonabila iar cuantumul acesteia în bani sa fie calculat astfel încât acest lucru sa nu constituie motiv în scopul obţinerii de beneficii.

(3) Reţinerile din salariu nu vor fi autorizate decât în condiţiile şi limitele prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de munca. În acest sens SALARIUL va fi protejat contra popririi sau cesiunii, în măsura considerata necesara pentru asigurarea întreţinerii salariatului şi al familiei sale.

(4) SALARIUL cuprinde: salariul de bază minim brut individual negociat, adaosurile şi sporurile la acesta.

ART. 39 (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:

a) în regie sau după timp;

b) în acord;

c) pe bază de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;

d) alte forme specifice unităţii.

(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:

a) acord direct;

b) acord progresiv;

c) acord indirect.

(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.

(4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi specifice se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi şi/sau unitate ori, după caz, instituţie.

ART. 40 (1) Se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de salariaţi:

A. – muncitori

1. necalificaţi 1

2. calificaţi 1, 25;

B. – personal administrativ încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregătire este

1. liceală 1, 15

2. postliceală 1, 20;

C. – personal de specialitate încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregătire este

1. postliceală 1, 35

2. şcoala de maiştri 1, 40

D. – personal încadrat pe funcţii, pentru care condiţia de pregătire este

1. studii superioare: subing. 1, 5

2. studii superioare: ing. 1, 6

(2) Coeficienţii minimi de ierarhizare de la pct. (1) se aplică la salariul de baza minim brut la nivel de Ramura Transporturi stabilit prin ART. 40, pct. (3), lit. a).

(3)- a) – Salariul de bază minim brut la nivel de Ramura Transporturi, valabil din data de 01 Ianuarie 2002 şi negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, este echivalentul în lei a sumei de 100 euro.

- b) – Părţile implicate în negocierile colective la nivel de grup de unităţi şi/sau unitate, pentru stabilirea salariului de baza minim brut la nivelul respectiv, corespunzător unui program complet de lucru de 170 ore, vor lua în considerare valoarea salariului de baza minim brut la nivel de ramura transporturi stipulata la ART. 40, pct. (3), lit. a), iar pentru stabilirea salariilor de baza minim brute pentru fiecare categorie de salariaţi, vor fi adoptaţi coeficienţii minimi de ierarhizare stabiliţi la ART. 40, pct. (1) din prezentul contract colectiv de munca.

- c) – Patronatul, respectiv cel care angajează se obliga sa actualizeze valoarea puterii de cumpărare a salariilor de baza minim brute ale salariaţilor, prin negociere cu Organizaţiile Sindicatele semnatare a contractului colectiv, semestrial şi/sau ori de cate ori rezulta o creştere de cel puţin 5% cumulat la produsele alimentare şi/sau rata inflaţiei, fata de semestrul şi/sau perioada pentru care s-a stabilit ultima valoare a acestora.

(4) Salariul de baza minim brut al salariatului reprezintă cuantumul bănesc, obţinut de către acesta în urma negocierii individuale, cuvenit pentru un program complet de lucru de 170 de ore/luna, fără a avea alte adaosuri şi sporuri incluse în acesta.

ART. 41 (1) SPORURILE minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract, la salariul de baza minim brut al salariaţilor, sunt:

1. pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10% din salariul de bază minim brut al salariatului;

2. pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul de baza minim brut negociat la nivel de unitate;

c) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale se acordă un spor de 100% din salariul de bază, până la 120 de ore/salariat/an; ceea ce depăşeşte 120 ore/salariat/an, se plăteşte cu un spor de 50% din salariul de baza minim brut al salariatului;

d) pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani, din salariul de bază minim brut al salariatului;

e) pentru lucrul în timpul nopţii, 25% din salariul de bază minim brut al salariatului. Pentru categoriile de personal care prin natura lucrului îşi desfăşoară activitatea numai în timpul nopţii acest spor se majorează cu 10%;

f) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de până la 50% din salariul de bază minim brut al funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele de muncă la nivel de grupuri de unităţi sau unităţi.

g) în cazul în care munca în timpul nopţii, la solicitarea celui care angajează, va fi prestată într-o zi de repaus sau de sărbătoare se va plăti astfel:

  • tariful unei ore normale 100%
  • majorarea pentru ora lucrată în zi de repaus sau de sărbătoare 100%
  • spor pentru ora lucrată în timpul nopţii 100%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • TOTAL 250%

(2) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de grupuri de unităţi şi unităţi pot fi negociate şi alte categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi străine – dacă aceasta nu este cuprinsă în obligaţiile postului – , spor de fidelitate etc.).

(3) Sporurile prevăzute mai sus se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază minim brut al salariatului.

(4) Părţile contractante pot fi de acord ca în perioada următoare să acţioneze pentru includerea unor sporuri în salariul de bază minim brut al salariatului, care reprezintă retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la locul de muncă, astfel încât salariul de bază minim brut al acestuia să aibă pondere majoritară în SALARIU.

(5) Prin prezentul Contract Colectiv de Munca sunt considerate ca fiind SPORURI PERMANENTE următoarele:

a) – Sporul de Vechime;

b) – Sporul pentru Condiţii Grele de Munca;

c) – Sporul pentru Condiţii Periculoase;

d) – Sporul pentru Condiţii Nocive;

ART. 42 (1) ADAOSURILE la salariul de bază minim brut al salariatului, sunt:

a) adaosul de acord;

b) premiile acordate din fondul de premiere, calculat într-o proporţie de minimum 3, 0% din fondul de salarii realizat lunar şi/sau cumulat pe o perioada de maxim 6 luni;

c) alte adaosuri, convenite la nivelul unităţilor şi instituţiilor.

(2) ALTE VENITURI sunt:

a) cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor, care este de 10% în cazul societăţilor comerciale şi de 5% în cazul regiilor autonome;

b) tichetele de masă acordate conform prevederilor legale şi înţelegerii părţilor.

(3) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere, precum şi perioada la care se acordă cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi, după caz, instituţie.

ART. 43 (1) Patronul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin din activitatea de baza, în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

(2) În situaţia în care patronul nu va asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariul de bază minim brut al fiecărui salariat pentru toata perioada de timp cât activitatea de baza a acestuia a fost întrerupta.

(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive neimputabile salariaţilor activitatea unităţii a fost întreruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază minim brut individual avut şi sporul de vechime al acestuia, cu condiţia ca încetarea activităţii să nu se fi produs din vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri, în cadrul COMISIEI PARITARE constituite la nivel de grup de unităţi şi/sau unitate, se vor stabili cazurile excepţionale precum şi modul concret de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii, prezenţi în incinta unităţii în aşteptarea reluării activităţii, sau de a rămâne la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), materializate printr-un acord semnat de către părţi şi înregistrat la organul de munca abilitat, funcţie de specificul activităţii profesionale, salariaţii vor beneficia şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii.

(5) În cazul în care din motive obiective este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii, cu obligativitatea reluării ei, unitatea, cu acordul sindicatelor semnatare ale Contractului Colectiv de Munca, poate acorda concediu fără plată pentru maximum 30 zile pe an.

ART. 44 (1) Indexarea se face pe baza coeficienţilor de indexare stabiliţi de Comisia Naţională pentru Indexare.

(2) După indexare, patronul va recalcula tarifele sau, respectiv, cotele de manoperă pe unitatea de produs sau valorică, corespunzător formelor de organizare a muncii şi de salarizare aplicate în unitate.

ART. 45 (1) Plata salariilor se va face cu regularitate, la intervalele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, astfel încât prin aceasta sa se evite posibilitatea contractării de datorii în rândul salariaţilor şi diminuarea valorii forţei de munca, respectiv a puterii de cumpărare a salariilor ca urmare a creşterii înregistrate de rata inflaţiei.

(2) Cel care angajează, de comun acord cu sindicatele semnatare ale Contractului Colectiv de Munca, va lua toate masurile considerate eficiente în vederea informării salariaţilor intr-un mod corespunzător şi uşor de înţeles cu privire la:

a) modalitatea de salarizare care li se aplica cu prilejul oricăror schimbări ale condiţiilor de încadrare sau al unor alte modificări impuse de acte normative ori negocieri colective.

b) Plata salariului şi a elementelor componente ale acestuia pentru perioada de plată luată în calcul (defalcarea drepturilor şi obligaţiilor băneşti personale).

ART. 46 Salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţară şi străinătate vor beneficia de următoarele drepturi:

a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri;

b) diurnă de deplasare, al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de grupuri de unităţi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică în instituţiile publice.

ART. 47 Salariaţii unităţilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art. 46. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie egală cu 50% din salariul de bază minim brut/zi plus sporul de vechime. Această indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.

ART. 48 Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşate acestea nu se mai regăsesc. Dacă la locurile de detaşare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea.

ART. 49 (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.

(2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi creditori.

ART. 50 Patronii vor ţine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

ART. 51 Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin doua SALARII brute avute în luna pensionării.

ART. 52 În afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de următoarele ajutoare:

a) în cazul decesului salariatului ajutorul acordat familiei acestuia va fi de cel puţin 4 salarii medii brute planificate pe unitate;

b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 8 salarii medii brute planificate; diferenţa de 4 salarii se va plăti după stabilirea, în condiţiile legii, a cauzei decesului;

c) cel puţin un salariu mediu brut planificat, plătit de unitate salariatului, pentru naşterea fiecărui copil;

d) cel puţin 3 salarii medii brute planificate plătit de unitate la decesul soţului sau soţiei, ori la decesul unei rude de gradul I aflate în întreţinerea salariatului.

e) Salariul mediu brut planificat reprezintă suma rezultata din împărţirea fondului total de SALARII brute pe luna, prevăzut în B. V. C-ul unităţii, la numărul de salariaţi existenţi la data consumării evenimentului.

CAPITOLUL V

Concedii şi zile libere

ART. 53 (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la două zile consecutive de repaus săptămânal.

(2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbăta şi duminica.

(3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi întreruptă, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare.

ART. 54 Sunt zile nelucrătoare zilele de repaus săptămânal şi zilele de sărbători legale şi religioase, după cum urmează:

– 1 şi 2 ianuarie;

– a doua zi de Paşte;

– 1 Mai;

– 1 Decembrie;

– 25 şi 26 decembrie.

ART. 55 (1) Daca una zilele de sărbători legale şi/sau religioase cade sâmbăta, atunci vinerea care o precede va fi considerata sărbătoare iar daca a căzut dumineca, atunci ziua de luni care îi urmează este considerata ca sărbătoare.

(2) Daca zilele de sărbători legale şi/sau religioase se suprapun cu zilele lucratoare acestea nu vor fi reţinute din calculul salariilor.

(3) Prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de grup de unităţi şi/sau unităţi pot fi stabilite şi alte zile nelucrătoare specifice activităţii.

ART. 56 Repausul pentru servirea mesei nu poate fi mai mic de 30 minute. Repausul pentru servirea mesei, cu o durată de 30 minute, se include în programul de lucru.

ART. 57 (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii au dreptul la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1:

a) salariaţii care au vârsta sub 18 ani, aceştia având dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare;

b) salariaţii nou-angajaţi; pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncă, aceştia au dreptul la un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 18 zile lucrătoare.

ART. 58 (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători, cu o durată de 6 zile.

(2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de minimum 4 zile pe an.

ART. 59 Prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza cărora salariaţii să beneficieze de un număr de zile de concediu de odihnă anual şi de concediu de odihnă suplimentar mai mare.

ART. 60 (1) Pe durata concediului de odihnă salariaţii vor primi o indemnizaţie calculată astfel:

a)- media veniturilor brute realizate pentru timpul efectiv lucrat pe ultimele trei luni sau venitul brut al salariatului realizat în luna anterioara celei în care se efectuează concediu de odihnă, acordându-se venitul cel mai mare, proporţional şi cu numărul de zile de efectuat.

b)- În cazul în care din motive neimputabile salariatului venitul brut luat ca bază de calcul este mai mic decât cel planificat, indemnizaţia de concediu de odihnă nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut negociat al acestuia cumulat cu sporurile permanente, proporţional cu numărul de zile de concediu de odihna cuvenite salariatului în cauza.

(2) Prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se va stabili ca, daca situaţia economica a unităţii permite, pe lângă indemnizaţia de concediu să se plătească şi o primă de vacanţă care nu poate fi mai mică de 20% din indemnizaţia de concediu de odihnă.

(3) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc chenzinal sau în avans înainte de plecarea în concediu, la solicitarea salariatului.

(4) Efectuarea CONCEDIULUI de ODIHNA este obligatorie, atât pentru salariaţi cât şi pentru administraţie, în cursul anului calendaristic respectiv.

(5) Perioada minima de CONCEDIU de ODIHNA anual plătit prevăzuta prin Legea. nr. 6/05 februarie1992, ART. 1, nu poate fi înlocuita printr-o indemnizaţie financiara, excepţie făcând situaţiile de încetare a raportului de munca prin una din formele prevăzute de lege şi prezentul contract colectiv. (Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 93/104/C. E. din 23. 11. 1993 privind Organizarea Timpului de Munca ART. 7, pct. 2)

ART. 61 Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului. Una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 12 zile lucrătoare; cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.

ART. 62 (1) Salariaţii au dreptul la minim 4 zile libere plătite pentru următoarele evenimente:

a) căsătoria salariatului;

b) căsătoria unui copil;

c) naşterea unui copil;

d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor;

e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor;

f) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţii, cu mutarea domiciliului în altă

localitate.

(2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior, seral şi fără frecvenţă.

(3) Alte situaţii care nu se regăsesc în prezentul contract vor fi stabilite prin negociere la nivel de grup de unităţi şi/sau unităţi.

ART. 63 (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani, salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată.

(2) În perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alin. 1 nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe durată determinată.

ART. 64 (1) La nivelul unităţii, din fondul pentru acţiuni sociale constituit conform prevederilor legale, vor fi suportate cheltuielile cu, costul biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile balneo-climaterice, în care este inclus şi transportul.

(2) În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor de odihna, care vor fi repartizate prin sindicat pentru salariaţi şi membrii lor de familie, în cuantumurile şi condiţiile stabilite de către părţi prin contractul colectiv al acesteia.

ART. 65 Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi odihnă recuperatorie din instituţiile publice vor suporta o contribuţie bănească diferenţiată în funcţie de salariul de bază şi de sezon, contribuţie calculată în baza grilei aprobate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Diferenţa se suportă din bugetul de asigurări sociale.

ART. 66 Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suportă integral de unitatea în cauză, inclusiv costul transportului.

ART. 67 În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o anumită perioadă, diferenţa dintre salariul de bază minim brut individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.

ART. 68 În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului până la doi ani se vor acorda tatălui, dacă are copilul în îngrijire.

ART. 69 În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fără plată neutilizat de mamă până la data decesului său, cu drepturile prevăzute la art. 67.

CAPITOLUL VI

Contractul individual de muncă

ART. 70 În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă- C. I. M.

ART. 71 (1) Încheierea C. I. M. se face pe baza condiţiilor stabilite de lege şi de prezentul contract colectiv, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor, pregătirii şi competenţei profesionale.

(2) Părţile semnatare convin ca, în termen de maxim15 zile de la data înregistrării Contractului Colectiv de Munca, sa înceapă renegocierea contractului individual de munca al salariaţilor acoperiţi de clauzele acestuia, având la baza următoarele principii:

(a) – Negocierea Individuala se va desfăşura în cadrul unei COMISII DE NEGOCIERE a contractului individual de munca compusa din:

- directorul de resort ori, după caz, şeful de secţie, serviciu, sector, etc.

- conducătorul direct al locului de munca

- un reprezentant al sindicatului ori o persoana desemnata de acesta

(b)- Reprezentantul Sindicatului va avea calitatea de SUSTINATOR pentru membrii de sindicat şi calitatea de OBSERVATOR pentru salariaţii nemembri de sindicat şi care semnează C. I. M. pe baza contractului colectiv de munca negociat şi semnat de către organizaţia sindicala.

(c)- Înainte de începerea negocierilor individuale COMISIA PARITARA va aproba un Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru COMISIA de NEGOCIERE a C. I. M. conform şi cu cel prevăzut în ANEXA nr. 3 la prezentul contract colectiv.

(3) Patronul se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a lor.

(4) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

(5) Prevederile alin. 1 şi 2 se aplică şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare.

ART. 72 (1) Încheierea C. I. M. se va face pe o perioadă nedeterminată.

(2) Contractele individuale se pot încheia şi pe durată determinată, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul CCM.

(3) C. I. M. va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în ANEXA nr. 4.

(4) Contractele individuale de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează.

ART. 73 – (1) În sensul prezentului contract prin:

a)- Felul muncii - se înţelege funcţia sau meseria exercitata de către salariat în raport cu pregătirea, calificarea sau aptitudinile profesionale pe care le are.

b)- Locul muncii - se înţelege prin localitatea şi societatea în care salariatul îşi desfăşoară activitatea profesionala.

c)- Delegare - se înţelege exercitarea temporara de către salariat, din dispoziţia conducerii societăţii, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor sale de serviciu, în afara locului sau de munca şi în interesul celui care angajează.

Măsura temporara poate fi luata pe o perioada de pana la 60 zile calendaristice, prelungirea fiind posibila cu cel mult aceeaşi durata şi numai cu acordul prealabil al salariatului.

d)- Detaşare - se înţelege schimbarea temporara a locului muncii salariatului, din dispoziţia conducerii societăţii, urmata de încadrarea acestuia la o alta societate la care este trimis în scopul executării unor lucrări sau servicii în interesul acesteia.

Măsura temporara poate fi luata în scris pe un termen de 6 luni cu posibilitatea de a fi prelungita cu încă 6 luni dar numai cu acordul prealabil al salariatului în cauza.

(2) C. I. M. se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi, în cazurile prevăzute de lege.

(3) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale NU dă dreptul celui care angajează de a proceda la desfacerea unilaterală a C. I. M. pentru acest motiv.

(4) Delegarea şi detaşarea salariaţilor se fac în condiţiile prevăzute de lege, cu drepturile prevăzute în prezentul contract.

ART. 74 Executarea C. I. M. se suspendă în cazurile prevăzute de lege în mod expres, precum şi pe perioada exercitării unei funcţii eligibile, remunerate de organizaţia în care salariatul îşi desfăşoară activitatea pe timpul mandatului.

ART. 75 (1) Încetarea C. I. M. poate avea loc în condiţiile prevăzute de lege, prin unul din următoarele moduri:

a) acordul părţilor;

b) desfacerea contractului din iniţiativa uneia din părţi.

(2) În cazurile în care unitatea este obligată, potrivit legii, să acorde un preaviz la desfacerea contractului de muncă, durata acestuia va fi de 21 de zile lucrătoare.

(3) În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să absenteze patru ore pe zi de la programul unităţii, pentru a-şi căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de patron.

(4) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncă fără să i se acorde preavizul prevăzut la alineatul 2, aceasta are dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe o lună plus sporul de vechime, avute la data desfacerii contractului de muncă.

(5) Salariatul poate solicita rezilierea C. I. M. fără preaviz în situaţia în care:

a)- unitatea nu I- a achitat drepturile sale în totalitate şi la termenul stabilit.

b)- s-au efectuat acte vădite ori constrângeri împotriva sa de către reprezentanţii patronatului.

c) – salariatul în cauza considera ca munca prestata de el nu este plătita corespunzător.

ART. 76 (1) C. I. M. nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncă s-au prevăzut asemenea interdicţii.

(2) Desfăşurarea activităţii sindicale nu poate constitui motiv pentru desfacerea C. I. M. din iniţiativa unităţii.

ART. 77 (1) Cel care angajează va putea desface C. I. M. pe motivul necorespunderii profesionale imputabila salariatului, numai după ce acesta a fost supus unei testări organizate de către patronat în urma căruia a fost declarat necorespunzător.

(2) Necorespunderea profesionala vizează latura profesionala propriu zisa şi nu săvârşirea de abateri disciplinare.

ART. 78 (1) Cel care angajează nu poate dispune desfacerea disciplinara a C. I. M. pentru:

a) – exprimarea de către salariaţi, intr-un cadru legal organizat, a unor opinii privind modul în care este administrata societatea ori despre plata şi/sau condiţiile de munca în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

b) – atitudinea critica a unui reprezentant al salariaţilor determinata de situaţia conflictuală, de fapt sau iminenta, creata de conducerea societarii prin văditul dezinteres fata de revendicările solicitate, strategii de slăbire a solidarităţii sindicale ori alte acţiuni îndreptate împotriva intereselor salariaţilor.

ART. 79 (1) Părţile convin ca la desfacerea contractului individual de munca, din iniţiativa celui care angajează, salariaţii sa primească pe lângă celelalte drepturi la zi cuvenite pentru activitatea prestata, şi de o plată compensatorie în valoare de 6 (şase) salarii de bază minim brute pe unitate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atunci când desfacerea contractului de muncă a intervenit din următoarele motive:

a) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de cel în cauză, ca urmare a reorganizării;

b) unitatea îşi încetează activitatea;

c) unitatea se mută în altă localitate şi are posibilitatea să-şi asigure pe plan local cadrele necesare;

d) unitatea se mută în altă localitate, iar persoana încadrată nu acceptă să o urmeze;

e) persoana nu corespunde sub aspect profesional postului în care a fost încadrată, din motive neimputabile acesteia, şi nu i s-a oferit trecerea într-o muncă corespunzătoare;

f) în postul ocupat de persoana încadrată în muncă este reintegrat, pe baza hotărârii organelor competente, cel care a deţinut anterior acel post.

g) unitatea îşi reduce parţial activitatea la nivel de secţii, servicii, sectoare şi/sau ateliere;

h) unitatea efectuează modernizări ori achiziţionează o noua tehnologie de lucru.

ART. 80 În cazul în care unitatea este pusă în situaţia de a efectua reduceri de personal, ca urmare a restrângerii activităţii, retehnologizării, automatizării şi robotizării procesului de producţie, părţile convin asupra respectării următoarelor principii:

a) Patronul va pune la dispoziţia Organizaţiei Sindicale justificarea tehnico-economică în legătură cu măsurile privind posibilităţile de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reorientare profesională etc.;

b) justificarea tehnico-economică împreună cu obiecţiile şi propunerile Organizaţiei Sindicale vor fi supuse spre analiză şi avizare Consiliului de Administraţie sau, după caz, Adunării Generale a Acţionarilor;

c) concomitent, Patronul va informa Organizaţia Sindicala asupra motivelor ce stau la baza reducerii numărului de salariaţi, precum şi asupra eventualelor posibilităţi de redistribuire a acestora; anunţul se va face astfel:

– cu 90 de zile calendaristice înainte, în cazul schimbării sediului unităţii în altă localitate;

– cu 60 de zile calendaristice înainte, dacă reducerea se datorează restrângerii activităţii, retehnologizării sau altor cauze.

ART. 81 (1) În situaţia în care disponibilizările de personal nu pot fi evitate, conducerea unităţii va comunica în scris fiecărui salariat al cărui post urmează a fi desfiinţat dacă i se oferă sau nu un alt loc de muncă, ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională în vederea ocupării unui post în aceeaşi unitate.

(2) În cazurile în care salariaţilor nu li se pot oferi alte locuri de muncă ori aceştia refuză locul de muncă oferit sau cuprinderea într-o formă de recalificare, conducerea unităţii le va comunica în scris termenul de preaviz, în condiţiile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă.

ART. 82 (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta în ordine:

a) C. I. M. ale salariaţilor care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi ale celor care cumulează pensia cu salariul;

b) C. I. M. ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea unităţii;

c) C. I. M. ale persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare la cererea lor.

(2) La luarea măsurii de desfacere a C. I. M. pentru reducerea de posturi vor fi avute în vedere următoarele criterii minimale:

a) dacă măsura ar putea afecta doi soţi care lucrează în aceeaşi unitate, se desface contractul de muncă al soţului care are venitul cel mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;

b) măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreţinere;

c) măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au îngrijire copii, pe unicii întreţinători de familie, precum şi pe salariaţii, bărbaţi sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.

(3) În cazul în care măsura desfacerii C. I. M. ar afecta pe un salariat care a urmat o formă de calificare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale şi a încheiat cu unitatea un act adiţional la contractul de muncă, prin care s-a obligat să presteze o activitate într-o anumită perioadă de timp, administraţia nu-i va putea pretinde acestuia despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului, dacă măsura desfacerii contractului de muncă nu-i este imputabilă.

(4) În ipoteza în care două sau mai multe persoane salariate sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor.

ART. 83 Unitatea care îşi extinde sau îşi reia activitatea într-o perioadă de 12 luni de la luarea măsurilor de desfacere a contractului individual de muncă pentru motivele prevăzute la art. 79 pct. 2are obligaţia să încunoştinţeze în scris despre aceasta organizaţiile sindicale şi să facă publică măsura. Unitatea va reangaja pe salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul de muncă pentru motivele prevăzute la art. 79 pct. 2, care au pregătirea necesară pentru ocuparea posturilor vacante şi care s-au prezentat în termen de 15 zile de la data anunţului.

CAPITOLUL VII

Formarea profesională

ART. 84 (1) Părţile înţeleg:

a) prin termenul de” formare profesională”, orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberată în condiţiile prevăzute de Legea învăţământului;

b) prin termenul de” formare profesională continuă”, orice procedură prin care salariatul, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate în domeniul specialităţii lui.

(2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de muncă şi negocierilor colective, convenite între sindicat şi patron.

(3) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.

(4) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Evaluare – Unitatea pentru Cercetare şi Servicii Tehnice, pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale bazate pe competenţă. Sistemul va fi utilizat pentru evaluarea şi certificarea calificării salariaţilor.

ART. 85 La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de grup de unităţi şi/sau unităţi, pentru partea privind formarea profesională se va ţine seama cel puţin de următoarele:

a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat şi patron; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de unităţi;

b) organizaţia sindicala va participa, prin reprezentantul acesteia ori prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în cadrul unităţii în vederea absolvirii unui curs de formare şi/sau perfecţionare profesională a salariaţilor.

c) în cazul în care urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, unitatea va informa şi va consulta organizaţia sindicala cu cel puţin două luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară;

d) în cazul în care un salariat în cadrul unităţii; identifică un curs de formare şi/sau perfecţionare profesională pe care ar dori să-l urmeze, organizat de un terţ, patronul va analiza cererea împreună cu organizaţia sindicala, rămânând la aprecierea patronului în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;

e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 82, alin. 3, dacă părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

ART. 86 Prevederile prezentului CAP. 7 se completează, după caz, cu prevederile ORDONANTEI de GUVERN nr. 129/31. 08. 2000- privind Formarea Profesionala a Adulţilor masurile concrete urmând a fi stabilite de către COMISIA PARITARA.

CAPITOLUL VIII

Libertatea Sindicala şi facilitaţi acordate Reprezentanţilor Salariaţilor

ART. 87 Patronii şi Sindicatele consimt ca prin negocieri şi convenţii corespunzătoare sa identifice şi sa stabilească modalităţi de colaborare şi/sau cooperare, bazate pe parteneriat în relaţii de munca şi pe avantaj reciproc, atât la nivel de ramura transporturi cât şi la nivel de grup de unităţi şi/sau unităţi.

ART. 88 (1) Când intr-o unitate aflata sub incidenţa prezentului contract colectiv de munca exista simultan şi Reprezentanţi Sindicali şi Reprezentanţi aleşi ai Salariaţilor, de fiecare data când este cazul, vor fi luate masuri corespunzătoare pentru a se garanta ca prezenta reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor nu va servi la slăbirea poziţiei Organizaţiei Sindicale respective ori a Reprezentanţilor acesteia.

(2) În sensul prezentului contract colectiv, termenii de REPREZENTANTI ai SALARIATILOR desemnează persoanele astfel recunoscute prin legislaţia naţionala specifica, cum ar fi:

a) Reprezentanţi Sindicali – sunt persoanele numite sau alese de către Sindicate sau de membrii Organizaţiei Sindicale.

b) Reprezentanţi aleşi ai Salariaţilor sunt persoanele liber alese, pe liste prin vot secret, de către salariaţii din unităţi şi a căror funcţii şi/sau atribuţii nu se extind asupra activităţilor care reprezintă prerogative exclusive ale Organizaţiilor Sindicale. (Convenţia O. I. M. nr. 135/23 iunie1971 şi Recomandarea nr. 143/23 iunie1971- cu privire la protecţia reprezentanţilor muncitorilor în întreprindere şi facilităţile ce trebuie sa li se acorde.)

ART. 89 În cazul aplicării unor masuri de reducere a personalului şi/sau de restructurare, patronul recunoaşte obligativitatea acestuia de a menţine pe post, cu prioritate, Reprezentanţi ai Salariaţilor.

ART. 90 Pentru ca Reprezentanţii Salariaţilor sa-şi poată îndeplini competent şi eficient atribuţiile aferente funcţiilor deţinute, aceştia vor beneficia de facilitaţi prin suportarea de către patron a cheltuielilor necesare participării la cursuri de formare sindicala; seminarii, conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale, organizate de către sindicate ori alte organisme neguvernamentale, numărul de participanţi cât şi alte condiţii concrete privind participarea fiind stabilite prin acordul celor doua părţi.

ART. 91 (1) Reprezentanţii Salariaţilor vor avea acces la toate locurile de munca, atunci când accesul în aceste locuri este necesar pentru a-şi îndeplini sarcinile ori pentru a exercita funcţiile de reprezentare.

(2) Reprezentanţii Sindicali care nu sunt angajaţi ai unei unităţi, dar al căror sindicat are membri în rândul salariaţilor acesteia, vor avea acces în incinta şi la locurile de munca respective.

ART. 92 Patronul se obliga sa permită prezenta Reprezentanţilor Sindicali, desemnaţi de către C. S. N. T. R., pentru a participa la negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de grup de unităţi şi/sau unitate ca membri ai comisiei respective, participarea făcându-se pe baza solicitării în scris făcute în acest sens de către partea interesata.

ART. 93 (1) Liderii Organizaţiilor Sindicale cu personalitate juridica, care lucrează nemijlocit în unitate ca salariat al acesteia, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 (cinci) zile, afectate în exclusivitate activităţilor sindicale, fără ca pentru aceasta drepturile cuvenite conform contractului colectiv de munca sa le fie diminuate.

(2) Pentru ceilalţi membri aleşi în conducerea organizaţiei sindicale, numărul beneficiarilor de reducere a timpului lunar de lucru şi cuantumul de zile pentru fiecare în parte sunt următoarele:

===========================================================================

Numărul membrilor de sindicat ai

Organizaţiei 16- 50 51- 100 101- 200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Numărul de membri aleşi

care beneficiază de reducere 2 3 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nr. de zile reducere a programului

Lunar de lucru plătite de unitate (1x4) + (1x3) (1x4) + (2x3) (1x4) + (3x3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL zile reducere pentru membri

Aleşi şi liderul organizaţiei 7+5=12 10+5=15 13+5=18

===========================================================================

(3) La peste 200 membri de sindicat ai organizaţiei sindicale din unitate, numărul zilelor de reducere a programului lunar de lucru acordate membrilor aleşi, se stabilesc prin negociere de către părţile semnatare a contractului colectiv respectiv, peste valorile menţionate la pct. 1si2 al prezentului articol.

(4) La nivel de unitate, prin acordul părţilor, zilele de reducere a programului lunar de lucru plătite de către patron şi menţionate în cadrul acestui articol la pct. 1 şi 2, pot fi acordate şi prin cumul unui singur Reprezentant Sindical.

CAPITOLUL IX

Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor

ART. 94 (1) Patronii şi sindicatele, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi, în general, libertatea de opinie.

(2) Patronatul va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de organizaţiile sindicale şi reprezentanţii salariaţilor din unităţi.

ART. 95 (1) Administraţia are obligaţia de a invita reprezentanţii Organizaţiei Sindicale să participe la fiecare din şedinţele sale atunci când acesta va pune în discuţie probleme de interes profesional, situaţii economice şi/sau financiare ori probleme sociale sau culturale. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

(2) Invitaţia Reprezentanţilor Sindicali se va face în scris, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de şedinţă şi va cuprinde:

- ordinea de zi a şedinţei.

- data, ora şi locul desfăşurării şedinţei,

patronul asigurând acestora documentele şi informaţiile necesare privind problemele profesionale, situaţiile economice şi financiare, sociale şi/sau culturale puse în discuţie, o data cu invitaţia înaintată.

ART. 96 (1) Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 29, alin. 2, din Legea nr. 54/1991, patronul va transmite Organizaţiilor Sindicale, în scris, informaţiile şi documentele necesare, reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost înaintate cu acest caracter.

(2) Patronii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile lor privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.

ART. 97 În spiritul aplicării celor prevăzute în prezentul contract colectiv de munca la ART. 95- Reprezentantul Patronului va prezenta în scris, intr-un termen ce nu va depăşi 5 zile de la data consumării evenimentului, fiecărei Organizaţii Sindicale din cadrul unităţii, extras din Procesul Verbal întocmit în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie care va conţine hotărârile adoptate de acesta în problemele de interes profesional, economic sau cultural, dezbătute în şedinţa respectiva.

ART. 98 (1) Unităţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea Organizaţiilor Sindicale, spaţiul şi mobilierul necesar, precum şi accesul la echipamentul de birotică al unităţii (fax, copiator, calculator, imprimanta şi altele cu caracter administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de punere la dispoziţie ori de acces la utilizarea acestora.

(2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

(3) – Cel care angajează – la magazinele, cluburile şi/sau serviciile proprii infinitate va lua masurile ce se impun astfel ca mărfurile şi serviciile sa fie vândute şi respectiv furnizate la preturi juste şi rezonabile, astfel încât ele sa nu fie exploatate în scopul obţinerii de beneficii ci în interesul salariaţilor acestuia, dispuşi sa beneficieze de ele. (Convenţia O. I. M. nr. 95/1949- Art. 7, pct. 2.)

ART. 99 Spaţiile de locuit, cu excepţia locuinţelor de serviciu, vor fi repartizate salariaţilor unităţii de către comisia paritară, conform criteriilor ce vor fi stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

ART. 100 (1) În fiecare an calendaristic, federaţiile sindicale semnatare vor asigura pregătirea pentru acţiuni sindicale şi în domeniul relaţiilor de muncă a cel mult 1. 500 de membri de sindicat din ramura transporturi şi activităţi conexe, pe durate de până la 15 zile.

(2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. 1, în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la celelalte niveluri.

(3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. 1 se stabilesc de părţile semnatare prin comisia paritară.

ART. 101 La cererea organizatiilor sindicale din unitati patronul va asigura cadrul tehnic pentru incasarea cotizatiilor si contributiilor de sindicat stabilite conform art. 3 pct. (4 ) lit. a şi b din prezentul Contract colectiv de muncă si sa le vireze in conturi organizatiilor sindicale.

ART. 102 (1) Patronii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.

(2) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, organizaţiile sindicale şi conducerea unităţii au obligaţia ca, pe durata acestora, să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.

ART. 103 Patronii se angajează ca în contractele de asociere cu parteneri străini, pentru activităţi pe teritoriul României, să prevadă o clauză prin care partea străină se obligă să respecte drepturile prevăzute în contractele colective de muncă.

ART. 104 În situaţia în care patronii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii din societatea comercială sau regia autonomă vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă, salarizarea, celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi se vor stabili prin negocieri colective, care se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu partenerul străin, negocieri colective ce devin anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

ART. 105 Federaţiile Sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.

ART. 106 (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unităţi, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.

(2) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective, unităţile şi organizaţiile sindicale vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate iar, pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă, partea interesata va avea dreptul de a se adresa comisiei paritare la nivel de ramură.

ART. 107- CEL CARE ANGAJEAZA se obliga ca pe toata perioada de valabilitate a prezentului contract colectiv, sa adopte şi sa aplice o politica de management şi dezvoltare economica a unităţii astfel încât, la negocierile contractului colectiv următor, sa acorde o creştere reala a valorii capitalului uman, respectiv a puterii de cumpărare a salariilor, creştere care va fi cel puţin egala cu procentul de PROFIT NET realizat la 31 Decembrie anterior, dar nu mai mica de10% fata de valoarea salariilor existente la data începerii negocierilor.

ART. 108 (1) Patronul se obliga ca, pentru munca desfăşurată în cursul unui an calendaristic, pe parcursul primului trimestru al anului următor, sa acorde fiecărui salariat al unităţii fără sancţiuni înregistrate în anul de referinţă, un SALARIU SUPLIMENTAR echivalent cu salariul de baza minim brut al acestuia avut în luna Decembrie a anului trecut.

(2) SALARIUL SUPLIMENTAR va fi acordat numai în situaţia în care unitatea, în anul calendaristic respectiv, a înregistrat PROFITUL necesar suportării şi a acestei cheltuieli.

ART. 109 (1) În contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri cu caracter social, precum:

a) cheltuielile prevăzute de art. 64;

b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de cantine-bufet pentru salariaţi;

c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sociale la locurile de muncă;

d) formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncă;

e) construirea de locuinţe;

f) aniversări, sărbători religioase, zile dedicate copilului şi femeii.

(2) Costul acestor acţiuni se suportă din fondul social constituit potrivit legii.

(3) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. 1 se face de către administraţie, cu consultarea Organizaţiilor Sindicale.

(4) Fondurile neutilizate într-un an se reportează în anul următor.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

ART. 110 (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. 3, din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de muncă, republicată, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile.

(2) Sumele prevăzute conform alin. 1 se vor calcula luând ca bază suma de minim 100. 000 lei/salariat/an.

(3) Sumele constituite conform alin. 1, 2 şi 6 din prezentul articol se vor distribui astfel:

a) 1/3 din suma totală se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;

b) 2/3 din suma totală se vor vira de către unitate la federaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sau, după caz, la organizaţia (asociaţia) patronală care este afiliată direct unei confederaţii patronale reprezentative, semnatare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi;

c) din sumele constituite conform lit. b), 50% se vor vira la confederaţia patronală semnatară a Contractului colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi, din care face parte federaţia (organizaţia, asociaţia) respectivă;

d) din sumele constituite conform lit. a), b), c) de mai sus, 50% se virează organizaţiilor sindicale cu care au fost negociate şi semnate contractele de muncă la fiecare nivel;

e) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi se vor vira în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncă.

(4) Unităţile economice care negociază şi semnează contracte colective de muncă, dar nu sunt afiliate unor structuri patronale reprezentative de ramură vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 şi 3 şi le vor vira către organizaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncă.

(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociază şi se încheie contracte colective de muncă la nivelul unor grupuri de unităţi, cheltuielile ocazionate de aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul unităţilor din grupul respectiv.

(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unităţile bugetare se vor constitui la nivelul fiecărei unităţi care încheie contract colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor alin. 3.

(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un subcont distinct al structurilor patronale la care se constituie. Patronatele şi sindicatele vor urmări şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor aferente negocierii contractelor colective de muncă.

(8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi vor utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite în baza prevederilor art. 109, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni aprobate de organele proprii de conducere şi pe răspunderea fiecăruia.

ART. 111 Patronii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

ART. 112 (1) Unităţile în care C.S.N.T.R. are membri, vor încheia contracte colective de muncă pe baza prezentului contract colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi şi sunt prevăzute în ANEXA nr. 5 a acestuia, chiar daca unitatea respectiva nu a avut desemnaţi reprezentanţi la negociere, nefiind semnatara a prezentului contract colectiv de munca.

(2) Pentru începerea negocierii Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate, Patronul va lua ca baza de negociere prezentul Contract Colectiv de Munca, care va fi înmânat acestuia cu cel puţin 10 zile înainte de începerea negocierii efective şi care va purta pe fiecare pagina stampila în original a C. S. N. T. R.

(3) – a)- Pe baza prezentului contract va fi încheiat contract colectiv de munca şi în cadrul unităţilor în care exista constituita organizaţie sindicala devenita, prin afiliere, membra a C.S.N.T.R. după data negocierii, înregistrării şi publicării Contractului Colectiv de Munca Unic la nivel de Ramura Transporturi.

b)- În situaţia prevăzuta la alineatul precedent C.S.N.T.R. are obligaţia prezentării către Patronul respectiv, în timp util, a unei adrese prin care sa facă dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate şi aplicabilitate prevăzute de Legea. Nr. 130/1996- republicata şi a Lege. Nr. 54/1991 cu privire la Sindicate.

(4) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul cărora începe negocierea contractelor colective de muncă de la celelalte niveluri, cu excepţia celor care sunt stabilite în cuantum fix sau maxim.

(5) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

ART. 113 Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi stabilite sub nivelul celor adoptate prin prezentul contract colectiv de muncă şi, după caz, ale celor încheiate la nivel inferior acestuia.

ART. 114 (1) Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă.

(2) În aceleaşi condiţii ca la pct. (1) vor fi adaptate, acolo unde exista modificări, şi cele prevăzute la ART. 22 pct. (6).

ART. 115 (1) Patronul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

(2) Ambele părţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile dreptului de preferinţă prevăzut în lege.

(3) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operaţiuni juridice.

ART. 116 Împuterniciţii organelor de conducere ale organizaţiilor patronale, precum şi ai federaţiilor sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia din părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă şi prin alte acte normative ori reglementari legale; patronii având obligaţia de a le asigura intrarea şi protecţia în unitate, pe toata durata verificării.

ART. 117 Regulamentul de ordine interioară se întocmeşte de către patron împreună cu organizaţia sindicala, conform cu legislaţia în vigoare.

ART. 118 (1) Dispoziţiile prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la nivel de Ramura Transporturi sunt aplicabile tuturor categoriilor de salariaţi angajaţi intr-o unitate vizata şi acoperita de clauzele acestuia (Recomandarea O. I. M. nr. 91/29iunie 1951 – CAP. 3, pct. 4.)

(2) Contractele Colective de Munca în vigoare la nivelul unităţilor în care C.S.N.T.R. are membri, încheiate anterior semnării şi înregistrării prezentului Contract Colectiv, la sesizarea părţii interesate, vor fi adaptate necondiţionat la termenul de valabilitate AN CALENDARISTIC, în condiţiile prevăzute de ART. 33, pct. (3) din Legea nr. 130/1996- republicata.

ART. 119 Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una din părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin. 3, din Legea nr. 130/1996, republicată, şi a ART. 4, pct. (1) din contract şi va fi adus la cunoştinţa salariaţilor prin afişarea în unităţi, intr-un număr considerat suficient şi în locurile convenite cu organizaţiile sindicale.

PĂRŢILE SEMNATARE

CONFEDERATIA NAŢIONALĂ CONVENŢIA SINDICALĂ NATIONALĂ

A PATRONATELOR din ROMANIA A TRANSPORTATORILOR din ROMÂNIA

Dinu Gheorghe - preşedinte, vicepreşedinte C.N.P.R.

Flor Pomponiu - C.N.P.R.

Radu Roxana – C.N.P.R.

Rădoi Ion - Presedinte

Felix Radmilo - Secretar general

Frunză Ştefan - F.S.L. Dunăre EUROPA

Petre Costel – F.N.S.P.C.

Dobre Dumitru – F.S.R.V.

Iulian Măntescu – F.S.L.I.M.L.

Panaite Sandu - F.N.P.A.R.

Crişu Florian – USLM

Ionescu Mircea –Fed. TRANSLOC

Anghel Vasile – F.N. ELCATEL

Caraiman Nicolae –F.S.L. I.C.F. “16 FEB”

Maftei Gică – F.C.F. U.

Stoica Aurel – S.L.N.F.M.C.

Hristache Bogatu – F.S.S.R.

Dumitru Mihai - F.I.S.M.C. T.F.

Vlad Ioan –F.P.M.T. din Depouri CF

ANEXA nr. 1

DECLARATIE

Subsemnat (ul/a) ____________________________________ domiciliat în localitatea______________ judeţul_____________ Str.____________ Nr.____ bloc_____ sc.___ ap_____ posesor al buletinului/cărţii de identitate seria______ nr.___________ eliberat/ă de ____________ la data de_________________ având codul numeric personal______________ angajat al___________________ în funcţia de _______________la sector/secţia_________ ,

consimt ca pentru negocierea CONTRACTULUI meu INDIVIDUAL de MUNCĂ să mă folosesc de prevederile CONTRACTULUI COLECTIV de MUNCĂ încheiat la nivelul unităţii cu organizaţia sindicală, în numele salariaţilor şi înregistrat la D.M.S.S_____________ cu nr._________ din____________ conform cu Art.______ din acest contract.

De asemenea, consimt ca lunar să mi se reţină pe statul de plată , la lichidarea fiecărei luni, o CONTRIBUŢIE egală cu ________% din salariul de baza minim brut individual negociat, sumă ce va fi virată conform ART. 101, pct.(3), din CONTRACTUL COLECTIV de MUNCĂ UNIC la nivel de RAMURA TRANSPORTURI şi care va fi administrată în comun de către părţile semnatare ale contractului colectiv la nivel de societate.

Data ______________

Semnătura ______________

ANEXA nr. 2

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a comisiei paritare la nivel de ramură transporturi

1. Comisia paritară la nivel de ramură va fi compusă din câte 5 reprezentanţi ai CSNTR şi un număr egal de reprezentanţi ai patronilor.

Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 15 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii şi va adopta hotărâri valabile prin consens în prezenţa a ¾ din numărul total al membrilor.

3. Comisia va fi prezidată prin rotaţie de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.

4. Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.

5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

6. Comisia paritară este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părţi.

ANEXA nr. 3

REGULAMENT de ORGANIZARE şi FUNCTIONARE

al COMISIEI de NEGOCIERE a

CONTRACTELOR INDIVIDUALE de MUNCA

In conformitate cu prevederile Art. __ alin. __ din Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivel de unitate, în perioada___________ va avea loc negocierea contractelor individuale de munca ale salariaţilor din cadrul de clauzele acestuia si pe baza prezentului regulament, negociat de către părţile semnatare.

ART. 1.-Negocierea contractelor individuale de munca se va efectua cu fiecare salariat, in cadrul COMISIEI de NEGOCIERE la nivel de societate numita COMISIA CENTRALA – si respectiv, in cadrul COMISIEI de NEGOCIERE la nivel de sectoare, secţii, servicii, direcţii funcţionale, etc. numită COMISIA SECTORIALA-.

ART. 2 – Componenta nominala a COMISIILOR de NEGOCIERE cat si numărul acestora vor fi stabilite de către COMISIA PARITARA constituita la nivelul societăţii.

ART. 3 – a)- În maxim 5 (cinci) zile de la data constituirii, COMISIILE de NEGOCIERE vor stabili împreuna cu conducătorii locurilor de munca, pe baza graficelor de lucru, programul de realizare a negocierilor si planificarea nominala a salariaţilor pentru negocierea si semnarea contractelor individuale de munca.

b) Programul de realizare a negocierilor individuale, pentru fiecare COMISIE in parte, va fi aprobat de către Directorul General al societăţii sau de către un reprezentant al acesteia împuternicit in acest sens.

c) Timpul afectat negocierii individuale va fi considerat ca Timp de munca, inclus in sarcinile de serviciu ale fiecărui salariat, şi plătit corespunzător încadrării acestuia. (ART. 10, pct. 1alCCM).

ART. 4 – Planificarea, întocmita conform ART. 3 de mai sus, va fi afişata la fiecare loc de munca si va fi comunicata fiecărui salariat sub semnătura de luare la cunoştinţa, prin grija conducătorilor locurilor de munca.

ART. 5 – Salariaţii aflaţi in incapacitate temporara de munca ori care lipsesc din localitate pentru rezolvarea unor probleme care nu pot fi amânate, fapt dovedit cu documente justificative, vor realiza negocierea contractului individual de munca la o alta data si ora decât cele stabilite, conform ART. 3 de mai sus, dar in interiorul perioadei de negociere stabilita in preambulul acestui regulament.

ART. 6-Negocierea contractelor individuale de munca cu salariaţii care ocupa funcţii de conducere, personal TESA si auxiliari, va avea loc in cadrul COMISIEI CENTRALE.

ART. 7-Pentru fiecare COMISIE de NEGOCIERE constituita, cel care angajează, va asigura un secretar tehnic nominalizat de către acesta din cadrul serviciului Resurse Umane.

ART. 8-Inainte de începerea negocierii individuale, COMISIILE de NEGOCIERE vor primi următoarele materiale:

a) Lista nominala cu salariaţii repartizaţi pentru negocieri individuale, care va cuprinde:

- numele si prenumele salariatului

- locul de munca (sectorul, secţia, serviciul, compartiment, tura, etc.)

- încadrarea pe post (funcţia, meseria, etc.)

- data stabilita pentru negocierea individuala

b) Procesul Verbal de negociere, in formular tipizat, cu următoarele rubrici si date, completate după caz:

- numele si prenumele salariaţilor planificaţi in data respectiva.

- încadrarea pe post (funcţia, meseria, etc.)

- calificativul obţinut la evaluarea profesionala

- salariul de baza minim brut negociat avut de fiecare salariat la data negocierii individuale

- oferta salarială propusa de către COMISIA de NEGOCIERE

- oferta salarială acceptata/rezultatul final al negocierii

- observaţii

c) Cate doua exemplare pentru fiecare salariat cu formularul tipizat al Contractului Individual de Munca.

d) Comunicare privind fondul de salarii brut admisibil, pentru fiecare categorie de personal in parte cat si pe total COMISIE, fond care va fi consumat prin negocierea individuala cu salariaţii respectivi.

ART. 9-Inainte de începerea negocierii individuale propriu-zise, COMISIA de NEGOCIERE va solicita fiecărui salariat in parte:

a) semnarea Declaraţiei privind acordul acestuia pentru reţinerea pe statul de plata, la lichidarea fiecărei luni, a COTIZATIEI pentru salariaţii societăţii Membri ai Organizaţiei Sindicale semnatare a contractului colectiv de munca, precum si virarea acesteia in contul indicat de aceasta.

b) semnarea Declaraţiei privind acordul acestuia pentru reţinerea CONTRIBUTIEI, efectuata odată cu plata la lichidare a salariilor, pentru salariaţii societarii Nemembri ai Organizaţiei Sindicale semnatare a contractului colectiv de munca si care îşi negociază Contractul Individual de Munca in baza acestuia, stabilita conform si cu Art. 3. pct. 4. lit. a) si b) din C. C. M. Unic la nivel de Ramura.

ART. 10-Partile semnatare stabilesc ca:

a) Ecartul treptelor de negociere individuala, pentru fiecare salariat acoperit de clauzele prezentului contract colectiv, sa fie in suma de_________ lei pornind de la salariul de baza minim brut avut de către acesta la data consumării evenimentului.

b) Salariul maxim rezultat in urma negocierii si semnării Contractului Individual de Munca nu va depăşi coeficientul de majorare cu_____ % fata de salariul de baza minim brut al salariatului avut iniţial.

ART. 11-Salariatul aflat la negociere individuala poate accepta sau declina oferta salarială propusa de către COMISIA de NEGOCIERE, liber de orice constrângere, aducând in sprijinul opţiunii sale argumentaţia pe care o considera necesara.

ART. 12-Negocierea individuala propriu-zisa se încheie prin acceptarea sau refuzul ultimei oferte făcute de către COMISIE salariatului in cauza.

a) în cazul acceptării ofertei salariale si a celorlalte propuneri de completare a C. I. M., salariatul in cauza va fi invitat sa semneze acest contract, COMISIA consemnând in procesul verbal rezultatul final al negocierii.

b) in cazul refuzului exprimat de către salariat fata de ultima oferta făcuta cu privire la salariu si/sau celelalte propuneri de completare a C. I. M. al acestuia, COMISIA de NEGOCIERE va consemna in procesul verbal, ultima oferta făcuta de către aceasta salariatului precum si eventualele motivaţii susţinute de cel in cauza.

ART. 13-Toate cazurile de refuz al salariaţilor fata de oferta salarială si/sau celelalte propuneri de completare a C. I. M., înregistrate in cadrul COMISIILOR de NEGOCIERE, vor fi analizate de către COMISIA PARITARA, constituita la nivelul societarii, întrunita in termen de maxim 5 zile de la data încheierii negocierilor individuale din cadrul COMISIILOR constituite.

ART. 14 a) Soluţia adoptata de către COMISIA PARITARA, pentru cazurile menţionate la ART. 13 si pentru fiecare salariat in prezenta acestuia, va fi considerata ca finala iar orice nemulţumire fata de aceasta da dreptul celui in cauza de a se adresa organelor de justiţie competente.

b) De la data refuzului, exprimat de către salariat in cadrul negocierii individuale propriu-zise si consemnat de către COMISIE in procesul verbal de negociere, si pana la adoptarea soluţiei finale de către COMISIA PARITARA, cel in cauza va primi pentru munca prestata drepturile salariale si celelalte drepturi avute la data începerii negocierilor individuale.

ART. 15-Pe toata perioada de derulare a Negocierilor Individuale precum si după finalizarea acestora Membrii COMISIILOR de NEGOCIERE sunt obligaţi:

a) sa se abţină de la orice forma de constrângere, intimidare sau influenţare a salariaţilor, fapte ce ar avea efect asupra rezultatelor negocierii individuale.

b) sa asigure desfăşurarea negocierilor individuale intr-un cadru civilizat bazat pe respectul reciproc intre părţile implicate in negociere, respectiv intre salariat si membrii COMISIEI.

c) sa asigure confidenţialitatea asupra discuţiilor purtate cu fiecare salariat in cadrul Negocierii Individuale precum si asupra rezultatului final al acesteia.

ART. 16-Procesele Verbale de Negociere, Contractele Individuale de Munca semnate de salariaţi, precum si Declaraţiile privind reţinerea COTIZATIEI si respectiv a CONTRIBUTIEI, vor fi predate Şefului de Serviciu Resurse Umane, Organizaţia Sindicala semnatara a contractului colectiv având dreptul la cate o copie in xerox după fiecare dintre acestea.

ART. 17-In termen de maxim 5 zile din data încheierii Negocierii Individuale toate Contractele Individuale de Munca vor fi semnate de către reprezentantul legal al societarii si înregistrate la autoritatea competenta.

ART. 18-Orice demers al conducătorilor locurilor de munca, cu scopul vădit de a influenţa sau determina poziţia salariaţilor in cadrul Negocierii Individuale va fi considerat ca abuz in serviciu, urmând a fi sancţionat corespunzător cu masurile ce se impun.

REPREZENTANTII SOCIETATII REPREZENTANTII SINDICATULUI

ANEXA nr. 4

CLAUZE MINIME

ale contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă nr. ……………………………….. a fost înregistrat pe baza contractului colectiv de muncă convenit între ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………… şi înregistrat sub nr. ………………………….

Între:

Unitatea (instituţia) …………………………………………………………………………………………

cu sediul în ……………………………………………………………………………………………….…

reprezentată prin ………………………………………………………………………………….…………

în calitate de …………………………………………………………………………………..…………

şi

Dl (dna) …………………………………………………………………………………………

cu domiciliul în …………………………………………………………………………………………

posesor al B.I..C.I. seria …………. nr. ……………..……. Eliberat(ă) de ………………………… la data de ………………………., având ca pregătire profesională ………………………………………………

se încheie prezentul contract de muncă, în următoarele condiţii:

1. Contractul de muncă se încheie pe durată:

a) nedeterminată, începând de la data de ……………………. ………….

b) determinată, începând de la data de ……………………. şi până la data de …………………. inclusiv.

2. Dl (dna)……………………………………………………………………………………………………

va îndeplini funcţia de ……………………………………………………..

3. Locul muncii este…………………………………………………………………………………………

4. Condiţii de încadrare: se încadrează cu (o norma întreagă, o fracţiune de normă)………………………

5. Condiţiile de muncă se încadrează în (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile, normale)……………………………………

6. Salariul de bază brut lunar este de …………………………………….. lei. Drepturile salariale se plătesc în chenzine lunare stabilite dupa cum urmează:

a) chenzina I – la data de……………………………..

b) chenzina a II-a – la data de……………………………..

7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de muncă.

8. Dl (dna) beneficiază de următoarele sporuri:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

De asemenea mai poate beneficia de următoarele drepturi băneşti:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

9. Părţile convin ca anumite obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate direct prin serviciile financiar-contabile ale unităţii, după cum urmează:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

10. Durata concediului anual de odihnă corespunzător vechimii va fi de ………………….. De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar anual de………………. Concediul de odihnă se va efectua conform programării.

11. Obligaţiile generale ale părţilor:

Cel care angajează se obligă în principal:

· să îi asigure celui încadrat condiţii corespunzătoare de lucru;

· să îi acorde celui încadrat toate drepturile ce i se cuvin în condiţiile prevăzute de lege;

· să respecte şi să îndeplinească prevederile contractului colectiv de muncă;

· alte obligaţii (în funcţie de specificul unităţii): …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Salariatul se obligă:

· să îndeplinească atribuţiile sarcinilor stabilite prin dispoziţii de lucru sau fişa postului care este anexată la contractul individual de muncă;

· să respecte prevederile contractului colectiv de muncă şi ale regulamentului de ordine interioară, normele de protecţie a muncii etc.;

· alte obligaţii specifice locului de muncă respectiv: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Prezentul contract se încheie în două exemplare, din care unul se păstrează la unitate, iar celălalt revine salariatului.

CEL CARE ANGAJEAZĂ, SALARIAT,

Modificarea prezentului contract are loc la data de ………..………………… prin schimbarea…………………………… pe baza …………………………………………………………….

CEL CARE ANGAJEAZĂ, SALARIAT,

În urma îndeplinirii procedurii legale pe data de …………………………… prezentul contract încetează prin ………………………………. pentru următoarele motive …………………………………………… având la bază (decizie, hotărâre) ……………………………….., în temeiul articolului……………………..

CEL CARE ANGAJEAZĂ,


ANEXA nr. 5

Unităţile la care se aplică contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi

SNTFC CFR Călători SA

SNTFM CFR Marfă SA

Compania Naţională CFR SA

Societatea de Management Feroviar SMF SA

Societatea Administrare Active Fefoviare SAAF SA

SIMCRC BRAŞOV

SC IRV CFR Călători SIRV TITU SA

SC CFR SIRV BRAŞOV

SC CFR SIRV CARANSEBEŞ

SC CFR SIRV MĂRĂŞEŞTI

SC REPARAŢII LOCOMOTIVE BRAŞOV

SC APROVIZIONARE DESFACERE BRAŞOV

SC VÂNZARE LEGITIMAŢII CĂLĂTORIE BUCUREŞTI

SC CFR IRLU BUCUREŞTI

SC CFR BAD SA

SC CFR IRV SA

SC CFR SSVAC SA PLOIEŞTI

SC CFR GEVARO SA

SC LSLCF SUDAREC SA

SC SPIACT CRAIOVA SA

SC SPIACT ARAD SA

SC SPIACT CLUJ SA

SC SPIACT BRAŞOV SA

SC SPIACT GALAŢI SA

SC SIRCUC BRAŞOV SA

SC SIRCUC TIMIŞOARA SA

SC TIPOGRAFICĂ FILARET SA

SC PROIECT CF BUCUREŞTI SA

SC UNIFORMA CF BUCUREŞTI SA

SC METROREX SA

SC TUNGAL SA

SC METROUL SA

SC Agroexport SA

SC SOCEP SA

SC SICIM SA

SC COMVEX SA

SC CHIMPEX SA

SC MINMETAL SA

SC ROMNED SA

SC FRIAL SA

SC PHOENIX SA

SC ROTRAC SA

SC ROMTRANS SA

SC STICEROM SA

Inspectoratul Navigaţiei Civile

SC COREMAR SA

G.I.S.N.

SC PILOT SERVICE SA

SC SORENA SA

RA AZL Constanţa Sud

CN APMC

RA RADIONAV

SC SALPORT SA

SPITALUL CFR PORT CONSTANŢA

SC HERCULES SA BRĂILA

SC PT. Exploatare Port Drobeta-Turnu Severin

SC DELTANAV SA TULCEA

SC ROMNAV BRĂILA

NAVROM

ROMLINE

PETROMIN

HISTRIA

TSM

OCTOGON

IMTTS

COSENA

CORONA

DAN’S OVERSEA ARPINAV

BARCLAV

CONCORDIA

EASTERN CREWING

TIGITRANS

SC PORT BAZINUL NOU GALAŢI

SC IRCH S.A. GALATI

SC RESALV SA GALAŢI

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” GALAŢI

INTER CAPITAL COMPANY

SC FLUVDRAG SA GIURGIU

SC SERVICEPORT SA GALAŢI

SC PORT AGENCY SA GALAŢI

SC NAVROM PORT SERVICE SA GALAŢI

SC PORT DOCURI SA GALAŢI

FIRCH GALAŢI

SC DRAF SA BRĂILA

SC ROMPORTMET SA GALAŢI

SC AITRANS S.A. – AIUD

SC INTERTRANS S.A. – ALBA IULIA

SC MECONOM S.A – OCNA MURES

SC S.C.U.T. S.A. – ALBA IULIA

SC VOLTRANS S.A. SEBES

SC CONSTAR S.A. – ARAD

SC AUTOCRISANA S.A. – ORADEA

SCA ITINERA URVIND S.A. – ORADEA

SC TRANSILVANIA SA – BRASOV

SC AUTOTRANSMAR S.A. – BRASOV

SC CONFOREST S.A. – BRASOV

SC CONTMAC S.A. – BRASOV

SC AGROVIT S.A. – BRASOV

SC SERCONS S.A – BRASOV

SC ECTRANSPORT S.A. – BRASOV

R.A.G.C.B.S. – SACELE

ASOCIATTIA TAXIMETRISTILOR PARTICULARI – BRASOV

SC TAXI TOUR – POIANA BRASOV

SC TRANSMIXT S.A. – BISTRITA

SC HENIU S.A. – BISTRITA

SC MECONTRANS S.A. – BISTRITA

SC TRANSPORT MARFA S.A. – BISTRITA

SC BRAICIR - BRAILA

SC MECON S.A. – BRAILA

SC ITIA S.A. – BUCURESTI

SC ENERGOUTILAJ S.A. – BUCURESTI

SC SOMCIFS S.A. – BUCURESTI

SC AUTOTITAN S.A. – BUCURESTI

SC SATURN S.A. – BUCURESTI

SC CARGOTRANS S.A. – BUCURESTI

SC SOMECS S.A. – BUCURESTI

SC TRANSDANUBIUS S.A. – OLTENITA

SC MIORITA S.A. – BUCURESTI

SC ICSIM S.A. – BUCURESTI

SC TRANSCOM SIRA S.A. – BUCURESTI

SC TRANSTITAN S.A. – BUCURESTI

SC IFA MAGURELE S.A. – BUCURESTI

SC T COLENTINA S.A. – BUCURESTI

SC STASA BERCENI S.A. – BUCURESTI

SC ROMANIA LIBERA S.A. – BUCURESTI

SC UTIL TRANS S.A. – BUCURESTI

SC CESAROM S.A. – BUCURESTI

SC REBU S.A. – BUCURESTI

SC ATELIER AUTO IGR – BUCURESTI

SC URBAN S.A. – BUCURESTI

S.C.T.C.M. S.A. – CLUJ

SC RUTRANS S.A. – CLUJ

SC TRANSCHIM S.A. – CLUJ

SC TAR S.A. – CONSTANTA

SC TAR 01 – CONSTANTA

SC TAR 02 – CONSTANTA

SC TAR 03 – CONSTANTA

SC TAR 04 – CONSTANTA

SC TAR 05 – CONSTANTA

SC TAR 06 – CONSTANTA

SC TAR 07 – CONSTANTA

SC TAR 08 – CONSTANTA

SC TAR 09 – CONSTANTA

SC REVIZII, REPARATII, RAME DE METROU SI INSTALATII S.A.

SC TAM S.A. – CONSTANTA

SC GENERAL TAXI S.A. – CONSTANTA

SC OVIDIUS ROMIT S.A. – CONSTANTA

SC SCIM S.A. – CONSTANTA

SC ROMARIS SRL –CONSTANTA

S.C. H. S.A. – CONSTANTA

SC POLARIS S.A. – CONSTANTA

SC PRESTCONSTRUCT S.A. – CONSTANTA

S.C. S.C.U.T. S.A. – CONSTANTA

SC DOBROGEA S.A. – CONSTANTA

SC UTIL TRANS S.A. – CONSTANTA

SC TRANS AUTO – MEDGIDIA

SC EDIL URBAN S.A. – MEDGIDIA

SC MECOB S.A. – MEDGIDIA

SC MIDEX S.A. – NAVODARI

SC TRANSPORT PUBLIC S.A. – TARGOVISTE

R.A. TRANSPORT - CRAIOVA

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE

SC ELECTROPUTERE - S.A. CRAIOVA

R.A. LOCTRANS S.A. – SLATINA

SC INTERTRANS - CRAIOVA

SC TRANSGAL – GALATI

SC HORTICAL S.A. – GALATI

SC INTERTRANS S.A. – GALATI

SC ECOSAL PREST S.A. – GALATI

SC ATLAS S.A. – GALATI

SC AGROTRANSPORT S.A. – GALATI

SC VICTRANS S.A. – GALATI

SC TRANSURB S.A. – GALATI

SC GALACTA S.A. – GALATI

SC AGROTRANSPORT S.A. – FETESTI

SC TRANSLOC -FETESTI

SC LUGOJ TRANSPORT S.A. – LUGOJ

SC ITIA S.A. – LUGOJ

SC AGROTRANSPORT S.A. – TIMISOARA

SC AUTOLUGOJANA S.A. – LUGOJ

SC BUCOVINA S.A. – SUCEAVA

SC AGROTRANSPORT S.A. – OGRADA

SC SEMEC S.A. – Tr. SEVERIN

SC AGROTRANSPORT CRIHALA S.A.

S.T.L.M.L. – Tr. SEVERIN

SC TUDOR TRANS SRL – Tg. MURES

SC TRANSMUR S.A. – Tg. MURES

SC SCUT S.A. – Tg MURES

SC ATT - SIGHISOARA

SC CAMBUS S.A. – SIGHISOARA

SETTPPL – SOVATA

SC SALUBRISERV S.A. – Tg. MURES

SC CONSORTIO PONTELLO TIRRENA

SC TRANSURBAN S.A. – PIATRA NEAMT

SC MONDOTOUR S.A. - Tg. NEAMT

SC ROMTRAN S.A. – ROMAN

SC MECON S.A. – ONESTI

SC STAR TRANS S.A. – BOTOSANI

SC ROTRANS ISCRONI S.A. – ANINOASA

SC AUTOTRANSCOM S.A. VULCAN

SC TRANSCHIM S.A. BUCURESTI - Filiala Ploieşti

SC TRANSPORT AUTO 1 S.A. – PLOIESTI

SC TURSIB S.A. – SIBIU

SC SIMEC S.A. – SIBIU

SC ZALMEC S.A. – ZALAU

SC TRANS S.A. – SALAJ

S.C.A.T.M. S.A. - ZALAU

SC NEVADA SRL – ZALAU

SC TRANS S.A. – JIBOU

SALUBRIZARE – ZALAU

SC CONSDRUM SRL – ROMANASI

SC RABA TRANSPORT S.A. – SARMASAG

ASOCIATIA TRANSPORT NORD VEST – SATU MARE

SC DRUPO S.A. – BUCURESTI

S.O.C.O.M. INTERSERVICE – BANEASA

SC SIDEX ISPAT - GALATI

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI IAŞI

SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU


SC TRANSRUB SA GALAŢI

REGIA DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANŢA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEŞTI

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN CĂLĂTORI CLUJ NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL OTL ORADEA

SC TRANSCOM SA ALBA IULIA

SC TRANS MIXT SA BISTRIŢA

SC TRANSRUB SA DEJ

SC MENITUR SA MEDIAŞ

REGIA AUTONOMĂ TRANSURBAN SATU MARE

SC TURSIB SA SIBIU

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU MUREŞ

SC TRANSURBIS SA ARAD

REGIA AUTONOMĂ DE INTERES LOCAL HUNEDOARA

SC ETA SA RÂMNICU VÂLCEA

SC TRANSLOC SA TÂRGU JIU

SC PRESCOM SA REŞIŢA

SC TRANSURBAN SA ORĂŞTIE

SC TRANSPORT MIXT SA MOTRU

SC TRANSLOC PREST SA ALEXANDRIA

SC BRAICAR SA BRĂILA

SC TRANS BUS SA BUZĂU

SC TRANSLOC SA CĂLĂRAŞI

SC TRACUM SA GIURGIU

SC PUBLITRANS 2000 SA PITEŞTI

SC LOCTRANS SA SLATINA

SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA

SC TRANSPORT PUBLIC SA TÂRGOVIŞTE

SC ELTRANS SA BOTOŞANI

SC URBAN TRANS SA BÂRLAD

SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCŞANI

SC TROLEIBUZUL SA PIATRA NEAMŢ

SC MULTI TRANS SA SFÂNTU GHEORGHE

SC TRANSPORT PUBLIC SA SUCEAVA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI TRANSURB VASLUI

SC ONETRANS SA ONEŞTI

SC TRANSPORT LOCAL VALEA JIULUI SA PETROŞANI

SC TAROM SA

SC ANGELS AIRLINES

SC CARPAT AIR

ROMAVIA

AVIAŢIA UTILITARĂ

ACADEMIA ROMÂNĂ DE AVIAŢIE

COBREX

Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramura transporturi produce efecte şi în alte unităţi din ramura transporturi sau activităţi conexe necuprinse în prezenta anexă, unde CSNTR are membri de sindicat.

Ultima modificare a paginii: 20.08.2005

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii