UNTRR


Act adiţional la contractul colectiv de muncă unic la nivelul ramurii transporturi pe anii 2002-2004

Incheiat astazi 11.12. 2003

Intre :

I. Reprezentanţii patronilor din activităţile de TRANSPORTURI şi conexe, constituiţi conform cu prevederile Legii nr. 356/10.07.2001- a PATRONATELOR, în:

CONFEDERATIA NAŢIONALĂ a PATRONATELTELOR din ROMANIA - C. N. P.R.

si

II. Reprezentanţii salariaţilor din activităţile de TRANSPORTURI şi conexe, constituiţi conform cu prevederile Legii nr. 54/24.01.2003 - cu privire la SINDICATE, Art.41,pct.(1), în:

CONVENŢIA SINDICALĂ NATIONALĂ a TRANSPORTATORILOR din ROMÂNIA - C.S.N.T.R.

care, in conformitate cu prevederile Legii nr.53 din 24.01.2003 – CODUL MUNCII, Art.244 si a Legii nr.130/1996 – Republicata la 19.05.1998, Art.31,

au convenit sa semneze prezentul ACT ADITIONAL ce modifica Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Transporturi pe anii 2002-2004 inregistrat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale cu nr.55312/25/18.12.2001, conform cu prevederile CAP. I – Dispozitii Generale, Art.5, pct.-ele (1),(2),(3),(4) si (6) al acestuia, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I - Dispozitii Generale

La Art.1, pct.(2), dupa primul si dupa cel de-al doilea alineat se introduce cate un alineat nou :

  • Conducator se intelege administratorul – salariat al unitatii, inclusiv presedintele consiliului de administratie (conducere) daca este si salariat, directorii generali si directorii, directorii generali adjuncti si directorii adjuncti, sefii compartimentelor de munca – divizii, departamente, sectii, ateliere, servicii, birouri – precum si asimilatii lor stabiliti potrivit legii sau prin contractele colective de munca ori, dupa caz, prin regulamentul intern. (Art.294 din Legea nr.53/2003)
  • Sindicate se inteleg organizatiile sindicale care sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor.(Art.217,pct.(1) din Legea nr.53/2003)

Alineatul trei de la pct.(2) al aceluiasi Art.1, reformulat :

· Reprezentantii salariatilor se inteleg persoanele alese si mandatate special in scopul promovarii si apararii intereselor lor si care nu pot sa desfasoare activitati ce sunt recunoscute exclusiv organizatiilor sindicale.(Art.224 din Legea nr.53/2003)

La Art.8, pct.(4) se elimina, urmare a abrogarii acestor prevederi prin adoptarea noii Legi a SINDICATELOR cu nr.54 din 24.01.2003.

CAPITOLUL IV – Salarizarea si alte drepturi banesti

La Art.40, pct.(3), lit.a) reformulata :

a) – Salariul de baza minim brut la nivelul ramurii transporturi, valabil din data de 01 ianuarie 2004 si negociat pentru un program complet de lucru de 170 ore, este echivalentul in lei al sumei de 135 € (euro) începând cu 01 ianuarie 2004 şi respectiv 150 € (euro) începând cu 01 iulie 2004.

Acelasi Art.40 se completeaza cu pct.(5) nou:

(5) – Coeficientii minimi de ierarhizare, folositi la negocierile colective si individuale pentru personalul incadrat in unitatile de sanatate publica si medicina preventiva din ramura transporturi, sunt cei care rezulta din sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalul salariat potrivit anexelor II si III la Legea nr.154/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V – Concedii si zile libere

La Art.62, pct.(3) reformulat :

(3) – Situatiile care nu se gasesc reglementate prin prezentul vor fi stabilite de catre Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina – C.S.P.D., conform cu Regulamentul de Organizare si Functionare al acestuia, adoptat de catre partile semnatare in ANEXA nr.6 a acestui contract colectiv de munca.

La Art.64, pct.(2) reformulat :

(2) – In limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor de odihna, care vor fi repartizate prin sindicat pentru salariati si membrii lor de familie, in cuantumurile si conditiile stabilite de catre parti prin Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina – C.S.P.D., mentionat in ANEXA nr. 6 la prezentul.

CAPITOLUL VII – Formarea profesionala

Art.86 reformulat :

Art.86 – Prevederile prezentului CAP.VII se completeaza, dupa caz, si cu cele mentionate prin Ordonanta de Guvern nr.129/31.08.2000 - privind Formarea Profesionala a Adultilor, modificata si completata prin Legea nr.375/2002, precum si cu cele stipulate in ANEXA nr. 6 la prezentul contract colectiv de munca, masurile concrete fiind elaborate si, inaintate spre aprobarea organelor competente, de catre Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina – C.S.P.D.

CAPITOLUL IX – Alte prevederi privind drepturile

si obligatiile partilor

La Art.96, pct.(1), articolul mentionat ca fiind 29, alin.2 din Legea nr.54/1991 va fi inlocuit cu Art.30, pct.(2) din Legea nr.54/24.01.2003, restul articolului ramanand neschimbat.

La Art.100, pct.(2) reformulat :

(2) – Patronatul va permite angajatilor sa urmeze cursuri de pregatire sindicala si in domeniul relatiilor de munca, pe baza celor mentionate la pct.(1), conditiile concrete fiind stabilite de catre Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina – C.S.P.D., constituit la nivel de unitate conform ANEXEI nr.6 la prezentul contract colectiv de munca.

Art.105 reformulat :

Art.105 – Federatiile Sindicale semnatare recunosc dreptul patronilor de a stabili, in conditiile legii si a ANEXEI nr. 6 la prezentul contract colectiv, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea normelor de disciplina a muncii sau care aduc prejudicii unitatii.

La Art.106, pct.(1) reformulat :

(1) – Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca in unitati, bazat pe relatii interumane amiabile, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca aplicabile, a regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor si membrilor de sindicat, adoptand in acest spirit si ANEXA nr.6 la prezentul contract.

La Art.109, pct.(3) reformulat :

(3) – Utilizarea fondului social pentru destinatiile prevazute la pct.(1) se face de catre Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina – C.S.P.D., constituit la nivel de unitate conform prevederilor din ANEXA nr.6 la prezentul contract colectiv de munca.

CAPITOLUL X – Dispozitii finale

La Art.110, pct.-le (1),(2),(3) si (4) reformulate :

(1) - În aplicarea prevederilor Art.11, pct.(3) din Legea nr.130/1996 privind contractele colective de muncă, republicată, unităţile cuprinse in ANEXA nr.5 la prezentul vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile.

(2) - Sumele prevăzute conform pct. (1) se vor calcula luând ca bază suma de minim 120. 000 lei/salariat/an.

(3) - Sumele constituite conform punctelor (1),(2) şi (6) din prezentul articol se vor distribui astfel:

a)- 1/2 din suma totală se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii sau, dupa caz, grupului de unitati si va fi repartizata dupa cum urmeaza:

- 50% va fi retinuta de catre reprezentantii patronatului, semnatari ai contractului;

- 50% va fi virata in contul organizatiei sau, dupa caz, organizatiilor sindicale care au fost parte la negocierea si semnarea contractului colectiv de munca aplicabil.

b)- cealalta 1/2 din suma totală va fi virata de către unitate astfel :

- 50% catre Confederatia Nationala a Patronatelor din Romania in contul nr. 52594160 deschis de catre aceasta la BRD, sucursala Triumf Bucuresti;

- 50% catre Conventia Sindicala Nationala a Transportatorilor din Romania in contul nr. 251105112704019212006 deschis de catre aceasta la Banc Post, sucursala Palat C.F.R. – Bucuresti;

c)- sumele constituite si virate conform lit. b) vor fi gestionate si repartizate, de catre fiecare organizatie in parte, conform hotararii adoptate de propriile organe colective de conducere.

d)- fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi se vor vira în termen de 45 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncă.

(4) - Unităţile economice care negociază şi semnează contracte colective de muncă in baza prezentului contract, dar ale caror organizatii patronale si/sau sindicale nu sunt reprezentate în prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii transporturi, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform prevederilor alin. 1, 2 şi 3 şi le vor vira către Confederatia Nationala a Patronatelor din Romania si respectiv Conventiei Sindicale Nationale a Transportatorilor din Romania, semnatare a contractului colectiv de muncă unic la nivelul ramurii transporturi.

Art.116 reformulat :

Art.116 – Imputernicitii Confederatiei Nationale a Patronatelor din Romania, ai organizatiilor patronale componente acesteia, ai Conventiei Sindicale Nationale a Transportatorilor din Romania precum si ai federatiilor sindicale membre, vor verifica, la sesizarea uneia din parti, modul de aplicare si de respectare a clauzelor contractelor colective de munca aplicabile ori a altor reglementari specifice, angajatorii avand obligatia de a le asigura intrarea si protectia in unitate, pe toata durata verificarii.

ANEXA Nr.5 – Unitatile la care se aplica contractul colectiv

de munca unic la nivelul ramurii transporturi


SC URBAN TRANS SA BÂRLAD SNTFC CFR Călători SA

SNTFM CFR Marfă SA

Compania Naţională CFR SA

Societatea Administrare Active Feroviare SAAF SA

SIMCRC BRAŞOV

SC IRV CFR Călători SIRV TITU SA

SC CFR SIRV BRAŞOV

SC CFR SIRV CARANSEBEŞ

SC CFR SIRV MĂRĂŞEŞTI

SC REPARAŢII LOCOMOTIVE BRAŞOV

SC APROVIZIONARE DESFACERE BRAŞOV

SC VÂNZARE LEGITIMAŢII CĂLĂTORIE BUCUREŞTI

SC CFR IRLU BUCUREŞTI

SC CFR BAD SA

SC CFR IRV SA

SC CFR SSVM SA BUCUREŞTI

SC CFR SSVAC SA PLOIEŞTI

SC CFR GEVARO SA

SC LSLCF SUDAREC SA

SC SPIACT CRAIOVA SA

SC SPIACT ARAD SA

SC SPIACT CLUJ SA

SC SPIACT BRAŞOV SA

SC SPIACT GALAŢI SA

SC SIRCUC BRAŞOV SA

SC SIRCUC TIMIŞOARA SA

SC TIPOGRAFICĂ FILARET SA

SC PROIECT CF BUCUREŞTI SA

SC UNIFORMA CF BUCUREŞTI SA

SC METROREX SA

SC TUNGAL SA

SC METROUL SA

SC REVIZII, REPARATII, RAME DE METROU SI INSTALATII S.A.

SC Agroexport SA

SC SOCEP SA

SC SICIM SA

SC COMVEX SA

SC CHIMPEX SA

SC MINMETAL SA

SC ROMNED SA

SC FRIAL SA

SC PHOENIX SA

SC ROTRAC SA

SC ROMTRANS SA

SC STICEROM SA

Inspectoratul Navigaţiei Civile

SC COREMAR SA

G.I.S.N.

SC PILOT SERVICE SA

SC SORENA SA

RA AZL Constanţa Sud

CN APMC

RA RADIONAV

SC SALPORT SA

SPITALUL CFR PORT CONSTANŢA

SC HERCULES SA BRĂILA

SC PT. Exploatare Port Drobeta-Turnu Severin

SC DELTANAV SA TULCEA

SC ROMNAV BRĂILA

NAVROM

ROMLINE

PETROMIN

HISTRIA

TSM

OCTOGON

IMTTS

COSENA

CORONA

DAN’S OVERSEA ARPINAV

BARCLAV

CONCORDIA

EASTERN CREWING

TIGITRANS

SC PORT BAZINUL NOU GALAŢI

SC IRCH S.A. GALATI

SC RESALV SA GALAŢI

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” GALAŢI

INTER CAPITAL COMPANY

SC FLUVDRAG SA GIURGIU

SC PORT AGENCY SA GALAŢI

SC NAVROM PORT SERVICE SA GALAŢI

FIRCH GALAŢI

SC DRAF SA BRĂILA

SC ROMPORTMET SA GALAŢI

SC AITRANS S.A. – AIUD

SC INTERTRANS S.A. – ALBA IULIA

SC MECONOM S.A – OCNA MURES

SC S.C.U.T. S.A. – ALBA IULIA

SC VOLTRANS S.A. SEBES

SC CONSTAR S.A. – ARAD

SC AUTOCRISANA S.A. – ORADEA

SCA ITINERA URVIND S.A. – ORADEA

SC TRANSILVANIA SA – BRASOV

SC AUTOTRANSMAR S.A. – BRASOV

SC CONFOREST S.A. – BRASOV

SC CONTMAC S.A. – BRASOV

SC AGROVIT S.A. – BRASOV

SC SERCONS S.A – BRASOV

SC ECTRANSPORT S.A. – BRASOV

R.A.G.C.B.S. – SACELE

ASOCIATTIA TAXIMETRISTILOR PARTICULARI – BRASOV

SC TAXI TOUR – POIANA BRASOV

SC TRANSMIXT S.A. – BISTRITA

SC HENIU S.A. – BISTRITA

SC MECONTRANS S.A. – BISTRITA

SC TRANSPORT MARFA S.A. – BISTRITA

SC BRAICIR - BRAILA

SC MECON S.A. – BRAILA

SC ITIA S.A. – BUCURESTI

SC ENERGOUTILAJ S.A. – BUCURESTI

SC SOMCIFS S.A. – BUCURESTI

SC AUTOTITAN S.A. – BUCURESTI

SC SATURN S.A. – BUCURESTI

SC CARGOTRANS S.A. – BUCURESTI

SC SOMECS S.A. – BUCURESTI

SC TRANSDANUBIUS S.A. – OLTENITA

SC MIORITA S.A. – BUCURESTI

SC ICSIM S.A. – BUCURESTI

SC TRANSCOM SIRA S.A. – BUCURESTI

SC TRANSTITAN S.A. – BUCURESTI

SC IFA MAGURELE S.A. – BUCURESTI

SC T COLENTINA S.A. – BUCURESTI

SC STASA BERCENI S.A. – BUCURESTI

SC ROMANIA LIBERA S.A. – BUCURESTI

SC UTIL TRANS S.A. – BUCURESTI

SC CESAROM S.A. – BUCURESTI

SC REBU S.A. – BUCURESTI

SC ATELIER AUTO IGR – BUCURESTI

SC URBAN S.A. – BUCURESTI

S.C.T.C.M. S.A. – CLUJ

SC RUTRANS S.A. – CLUJ

SC TRANSCHIM S.A. – CLUJ

SC TAR S.A. – CONSTANTA

SC TAR 01 – CONSTANTA

SC TAR 02 – CONSTANTA

SC TAR 03 – CONSTANTA

SC TAR 04 – CONSTANTA

SC TAR 05 – CONSTANTA

SC TAR 06 – CONSTANTA

SC TAR 07 – CONSTANTA

SC TAR 08 – CONSTANTA

SC TAR 09 – CONSTANTA

SC TAM S.A. – CONSTANTA

SC GENERAL TAXI S.A. – CONSTANTA

SC OVIDIUS ROMIT S.A. – CONSTANTA

SC SCIM S.A. – CONSTANTA

SC ROMARIS SRL –CONSTANTA

S.C. H. S.A. – CONSTANTA

SC POLARIS S.A. – CONSTANTA

SC PRESTCONSTRUCT S.A. – CONSTANTA

S.C. S.C.U.T. S.A. – CONSTANTA

SC DOBROGEA S.A. – CONSTANTA

SC UTIL TRANS S.A. – CONSTANTA

SC TRANS AUTO – MEDGIDIA

SC EDIL URBAN S.A. – MEDGIDIA

SC MECOB S.A. – MEDGIDIA

SC MIDEX S.A. – NAVODARI

SC TRANSPORT PUBLIC S.A. – TARGOVISTE

R.A. TRANSPORT - CRAIOVA

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRITATE

SC ELECTROPUTERE - S.A. CRAIOVA

R.A. LOCTRANS S.A. – SLATINA

SC INTERTRANS - CRAIOVA

SC TRANSGAL – GALATI

SC HORTICAL S.A. – GALATI

SC INTERTRANS S.A. – GALATI

SC ECOSAL PREST S.A. – GALATI

SC ATLAS S.A. – GALATI

SC AGROTRANSPORT S.A. – GALATI

SC VICTRANS S.A. – GALATI

SC TRANSURB S.A. – GALATI

SC GALACTA S.A. – GALATI

SC AGROTRANSPORT S.A. – FETESTI

SC TRANSLOC -FETESTI

SC LUGOJ TRANSPORT S.A. – LUGOJ

SC ITIA S.A. – LUGOJ

SC AGROTRANSPORT S.A. – TIMISOARA

SC AUTOLUGOJANA S.A. – LUGOJ

SC BUCOVINA S.A. – SUCEAVA

SC AGROTRANSPORT S.A. – OGRADA

SC SEMEC S.A. – Tr. SEVERIN

SC AGROTRANSPORT CRIHALA S.A.

S.T.L.M.L. – Tr. SEVERIN

SC TUDOR TRANS SRL – Tg. MURES

SC TRANSMUR S.A. – Tg. MURES

SC SCUT S.A. – Tg MURES

SC ATT - SIGHISOARA

SC CAMBUS S.A. – SIGHISOARA

SETTPPL – SOVATA

SC SALUBRISERV S.A. – Tg. MURES

SC CONSORTIO PONTELLO TIRRENA

SC TRANSURBAN S.A. – PIATRA NEAMT

SC MONDOTOUR S.A. - Tg. NEAMT

SC ROMTRAN S.A. – ROMAN

SC MECON S.A. – ONESTI

SC STAR TRANS S.A. – BOTOSANI

SC ROTRANS ISCRONI S.A. – ANINOASA

SC AUTOTRANSCOM S.A. VULCAN

SC TRANSCHIM S.A. BUCURESTI - Ffiliala Ploiesti

SC TRANSPORT AUTO 1 S.A. – PLOIESTI

SC TURSIB S.A. – SIBIU

SC SIMEC S.A. – SIBIU

SC ZALMEC S.A. – ZALAU

SC TRANS S.A. – SALAJ

S.C.A.T.M. S.A. - ZALAU

SC NEVADA SRL – ZALAU

SC TRANS S.A. – JIBOU

SALUBRIZARE – ZALAU

SC CONSDRUM SRL – ROMANASI

SC RABA TRANSPORT S.A. – SARMASAG

ASOCIATIA TRANSPORT NORD VEST – SATU MARE

SC DRUPO S.A. – BUCURESTI

S.O.C.O.M. INTERSERVICE – BANEASA

SC SIDEX ISPAT - GALATI

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI IAŞI

SC TRANSPORT PUBLIC SA BACĂU

SC TRANSRUB SA GALAŢI

REGIA DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANŢA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC PLOIEŞTI

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN CĂLĂTORI CLUJ NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL OTL ORADEA

SC TRANSCOM SA ALBA IULIA

SC TRANS MIXT SA BISTRIŢA

SC TRANSRUB SA DEJ

SC MENITUR SA MEDIAŞ

REGIA AUTONOMĂ TRANSURBAN SATU MARE

SC TURSIB SA SIBIU

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU MUREŞ

SC TRANSURBIS SA ARAD

REGIA AUTONOMĂ DE INTERES LOCAL HUNEDOARA

SC ETA SA RÂMNICU VÂLCEA

SC TRANSLOC SA TÂRGU JIU

SC PRESCOM SA REŞIŢA

SC TRANSURBAN SA ORĂŞTIE

SC TRANSPORT MIXT SA MOTRU

SC TRANSLOC PREST SA ALEXANDRIA

SC BRAICAR SA BRĂILA

SC TRANS BUS SA BUZĂU

SC TRANSLOC SA CĂLĂRAŞI

SC TRACUM SA GIURGIU

SC PUBLITRANS 2000 SA PITEŞTI

SC LOCTRANS SA SLATINA

SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA

SC TRANSPORT PUBLIC SA TÂRGOVIŞTE

SC ELTRANS SA BOTOŞANI

SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCŞANI

SC TROLEIBUZUL SA PIATRA NEAMŢ

SC MULTI TRANS SA SFÂNTU GHEORGHE

SC TRANSPORT PUBLIC SA SUCEAVA

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CĂLĂTORI TRANSURB VASLUI

SC ONETRANS SA ONEŞTI

SC TRANSPORT LOCAL VALEA JIULUI SA PETROŞANI

SC TAROM SA

SC ANGELS AIRLINES

SC CARPAT AIR

ROMAVIA

AVIAŢIA UTILITARĂ

ACADEMIA ROMÂNĂ DE AVIAŢIE

COBREX

Centrul de Medicina Preventiva Bucuresti;

Centrul de Medicina Preventiva Iasi;

Centrul de Medicina Preventiva Timisoara;

Centrul de Medicina Preventiva Brasov;

Centrul de Medicina Preventiva Constanta;

Centrul de Medicina Preventiva Craiova;

Centrul de Medicina Preventiva Galati.

Registrul Auto Român

Autoritatea Feroviară Română

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

§ Prezenta anexă va fi actualizată ori de câte ori este nevoie prin adăugare sau eliminare de unităţi.

§ Contractul colectiv de muncă unic la nivelul Ramurii transporturi produce efecte şi în alte unităţi din ramura transporturi sau activităţi conexe necuprinse în prezenta anexă, unde CSNTR are membri de sindicat.

ANEXA nr. 6

REGULAMENT de ORGANIZARE si FUNCTIONARE

a COMITETULUI SOCIO-PROFESIONAL si de DISCIPLINA

- C.S.P.D.-

CAPITOLUL I

Dispozitii Generale

Articolul 1

In temeiul Legii nr.130/1996-republicata – privind Contractul Colectiv de Munca, CAP.I,Art.7, pct.-le (1) si (2)cat si a Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, Art.236, pct.-le(3) si (4), combinate cu:

a) - prevederile Contractului Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Transporturi Art.64 si a Art.96 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel National – cu referire la utilizarea si destinatiile fondului social;

b) - cele stipulate prin Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, Art.-lele: 69,lit.b), 149, 150, 152, 176,pct.(1) si (2) si 191- care reglementeaza organizarea de programe de formare profesionala in caz de concedieri colective, acordarea de concedii pentru formare profesionala, instruirea angajatilor in domenii profesionale si de sanatate si securitate in munca precum si intocmirea planului anual de formare profesionala;

c) - dispozitiile Legii nr.53/2003, Art.63, pct.-le (1) si (2) combinat cu Art.267, punctele (1) si (4), care mentioneaza despre obligativitatea indeplinirii de catre angajator a procedurii cercetarii disciplinare prealabile;

partile contractante, semnatare a Contractului Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Transporturi pe anii 2002-2004, au adoptat prezentul Regulament de Organizare si Functionare a Comitetului Socio - Profesional si de Disciplina – C.S.P.D..

Articolul 2

Prezentul regulament stabileste modul de constituire, componenta, atributiile si procedura de lucru a Comitetului Socio - Profesional si de Disciplina – C.S.P.D. din cadrul unitatilor in care sunt organizatii sindicale membre a C.S.N.T.R.

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Comitetului

SECTIUNEA 1

Constituirea si componenta Comitetului

Articolul 3

In cadrul fiecarei unitati vizata de prevederile Art.112 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Transporturi se constituie, prin decizie a conducatorului executiv al acesteia, Comitetul Socio - Profesional si de Disciplina – C.S.P.D., care va cerceta, analiza si hotara asupra tuturor masurilor ce vor fi aplicate angajatilor proprii in plan social, profesional si disciplinar.

Articolul 4

Comitetul Socio - Profesional si de Disciplina – C.S.P.D. este compus din 8(opt) membri titulari si 2(doi) membri supleanti.

Articolul 5

(1) - Membrii Comitetului Socio - Profesional si de Disciplina – C.S.P.D., constituit la nivelul unitatii, sunt desemnati astfel:

a) - 4 (patru) membri titulari si un membru supleant, de catre conducatorul executiv al unitatii;

b) - 4 (patru) membri titulari si un membru supleant, de catre organizatia sindicala afiliata la C.S.N.T.R.

c) - membrii supleanti vor participa la lucrarile C.S.P.D. cu statut de observatori.

(2) - In situatia in care organizatia sindicala afiliata la C.S.N.T.R. nu este reprezentativa la nivel de unitate conform prevederilor Art.17, pct.(1), lit.c) din Legea nr.130/1996-republicata, aceasta, in baza celor stipulate la Art.18, pct.(3) al legii contractelor colective de munca, isi va desemna cel putin un membru titular si membrul supleant al C.S.P.D..

Articolul 6

(1) - Presedintele Comitetului Socio - Profesional si de Disciplina C.S.P.D. va fi stabilit prin acordul celor doua parti, angajator si sindicat, din randul celor 8 membri ai comitetului iar numirea acestuia se va face prin decizie a conducatorului executiv al unitatii.

(2) - Vicepresedintele C.S.P.D. va fi desemnat din randul membrilor titulari ai comitetului de catre sindicat, numai in situatia in care presedintele este, reprezentant al angajatorului.

Articolul 7

(1) - Mandatul presedintelui si al membrilor C.S.P.D. este de 2 (doi) ani, mandat ce poate fi reinnoit .

(2) - Presedintele si membrii comitetului isi exercita mandatul din data emiterii deciziei de constituire si pana la data expirarii duratei acestuia sau, inainte de termen, in conditiile Art.13.

(3) - Cu 30 de zile lucratoare inainte de data expirarii mandatului presedintelui si al membrilor C.S.P.D., se va proceda la constituirea viitorului comitet, in conditiile prezentului Regulament de Organizare si Functionare.

Articolul 8

(1) - Pot fi membri ai C.S.P.D. numai angajatii pe perioada nedeterminata si a caror vechime in cadrul unitatii este de cel putin 2 (doi) ani.

(2) - Nu poate fi membru al C.S.P.D. angajatul care se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:

a) - este sot, ruda sau afin, pana la gradul al treilea inclusiv, cu un membru din conducerea executiva a unitatii ;

b) - este membru al Comisiei Paritare;

c) - a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.

(3) - Prevederile pct. (2) lit. b) nu se aplica in cazul unitatilor care au pana la 100 de angajati cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata.

(4) - In vederea stabilirii situatiei de incompatibilitate a unui membru al comitetului, acesta va prezenta, la solicitarea conducatorului executiv al unitatii, cazierul administrativ si o copie a dosarului profesional.

(5) - Presedintele, membrii titulari si secretarul C.S.P.D., pentru activitatea desfasurata in cadrul comitetului, vor beneficia de un spor lunar in cuantum de 15% si care se aplica la salariul de baza brut al fiecaruia. Sporul lunar acordat membrilor supleanti va fi de 10%.

Articolul 9

(1) - Mandatul de membru al C.S.P.D. se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) - a fost detasat, cu acordul prealabil al acestuia, in cadrul altei unitati;

b) - a savarsit o fapta care constituie abatere disciplinara grava ori repetata;

c) - s-a dispus inceperea urmaririi penale impotriva membrului comitetului;

d) - partea care l-a desemnat solicita inlocuirea sa cu un alt angajat mentionat in adresa respectiva.

(2) - Suspendarea mandatului unui membru al C.S.P.D. se constata prin raportul comitetului, care se aduce de indata la cunostinta persoanei semnatare a deciziei de constituire a acestuia, respectiv conducatorului executiv al unitatii.

Articolul 10

(1) - Mandatul de membru al C.S.D.P.se suspenda, la cerere, in urmatoarele situatii:

a) - se afla in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la Art. 8, pct.(2);

b) - s-a pronuntat in orice mod cu privire la problemele sesizate ori aflate in dezbatere, anterior solutionarii acestora de catre comitet;

c) - a devenit, ulterior desemnarii sale, sot, ruda sau afin, pana la gradul al treilea inclusiv, cu unul dintre membrii conducerii executive a unitatii.

(2) - Cererea de suspendare se formuleaza in scris de catre membrul in cauza sau, de catre orice alta persoana interesata si care poate dovedi existenta situatiilor prevazute la pct.(1), cererea fiind inaintata presedintelui comitetului.

(3) - In termen de 3 zile de la inregistrarea cererii de suspendare, comitetul se va pronunta cu privire la existenta situatiilor prevazute la pct.(1), precum si cu privire la suspendarea mandatului.

(4) - Cererea de suspendare produce efecte dupa doua zile de la data constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la pct.(1) prin raportul comitetului care va fi adus de indata la cunostinta persoanei semnatare a deciziei de constituire a acestuia, respectiv conducatorului executiv al unitatii .

Articolul 11

Membrul titular suspendat in conditiile Art.9 si10 va fi inlocuit cu membrul supleant desemnat de catre partea al carei reprezentant a fost suspendat, aceasta nominalizand in locul supleantului o alta persoana.

Articolul 12

Suspendarea mandatului unui membru titular al comitetului dureaza pana la incetarea cauzei care a determinat suspendarea.

Articolul 13

(1) - Mandatul de membru al C.S.P.D. inceteaza inainte de termen, in urmatoarele situatii:

a) - renuntarea la calitatea de membru;

b) - raporturile de munca ale membrului cu unitatea inceteaza prin una din modalitatile prevazute de Legea nr.53/2003;

c) - a fost transferat in cadrul altei unitati;

d) - i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;

e) - a fost sanctionat cu inchisoare contraventionala.

(2) - Cererea de incetare a calitatatii de membru se inainteaza, de catre cel in cauza sau de catre persoana interesata, presedintelui comitetului si produce efecte dupa 5 zile de la inregistrare.

(3) - Incetarea mandatului de membru al comitetului se constata printr-un raport al acestuia, care se aduce de indata la cunostinta persoanei semnatare a deciziei de constituire, respectiv conducatorului executiv al unitatii.

Articolul 14

Pe durata mandatului, presedintele C.S.P.D. poate fi inlocuit, pentru una din situatiile prevazute de prezentul regulament, numai cu acordul celor doua parti semnatare ale acestuia.

Articolul 15

In cazul suspendarii sau incetarii inainte de termen a mandatului presedintelui C.S.P.D., atributiile acestuia vor fi exercitate de catre vicepresedintele prevazut la Art. 6, pct. (2) din prezentul regulament.

Articolul 16

(1) - Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina are un Secretar numit de catre angajator prin decizia de constituire a comitetului, care nu este membru al acestuia si care are, de regula, studii superioare.

(2) - Prevederile Art.8 se aplica in mod corespunzator si pentru secretarul comitetului.

(3) - In cazul in care Secretarul comitetului se afla in imposibilitate de a-si indeplini atributiile, va fi inlocuit prin grija angajatorului, acesta avand obligatia asigurarii serviciilor de secretariat necesare .

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile si functionarea comitetului

Articolul17

Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina – C.S.P.D. are atributii in reglementarea si adoptarea unor masuri privind urmatoarele domenii principale :

A – Social;

B – Profesional;

C – Disciplinar.

A. DOMENIUL SOCIAL

Articolul 18

In limita fondului social, constituit la nivelul unitatii conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare, comitetul va adopta masuri cu caracter social pentru aplicarea celor stipulate la Art.109 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Transporturi.

Articolul 19

Pentru respectarea prevederilor Art. 64 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Transporturi, cele doua parti au hotarat urmatoarele:

a) - Suma alocata in vederea compensarii Biletelor de Odihna si Tratament (B.O.T.), pentru anul in curs, va fi stabilita cu organizatia sindicala in cadrul Comisiei de negociere a contractului colectiv de munca si consemnata in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) al unitatii.

b) - Repartizarea Biletelor de Odihna si Tratament ( B.O.T.), catre angajatii unitatii si membrii familiilor acestora, se va face de catre Organizatia Sindicala semnatara a contractului colectiv de munca si numai pe baza unui contract incheiat de catre aceasta cu agentiile de turism specializate, contract a carei forma finala va fi aprobata de C.S.P.D.;

c) - Un procent de 10% din suma stabilita la lit. a) va fi utilizat pentru acordarea de B.O.T. numai de catre conducerea executiva a unitatii;

d) - Cuantumul de compensare a B.O.T. acordat angajatului si membrilor de familie a acestuia este in procent de 50% din valoarea integrala a biletului, dar nu mai mult decat cuantumul venitului salarial mediu brut pe tara si nici mai putin decat al salariului minim brut stabilit la nivel de unitate ;

e) - Pentru salariatii care se evidentiaza in achitarea sarcinilor de serviciu, pentru realizarea unor evenimente deosebite, a unor programe educationale, pentru participare la simpozioane, congrese, coferinte, etc., cuantumul de compensare a B.O.T., poate fi majorat cu acordul C.S.P.D. pana in procent de 100%;

f) - Un angajat are dreptul la B.O.T. o singura data pe an;

g) - Sejurul poate fi defalcat in doua etape fara a depasi valoarea stipulata la lit.d);

h) - Din valoarea stabilita la lit.a), va fi suportat si transportul la si de la statiunea pentru care a fost repartizat biletul, daca acesta nu este inclus in pret, fara a depasi, cumulat, cuantumul stabilit la lit. d.

i) - Decontarea transportului se va face conform criteriilor stabilite de catre C.S.P.D.;

j) - Suma cuvenita lunar, raportata la valoarea stabilita la lit.a) pentru cele 12 luni ale anului in curs, va fi virata in contul Organizatiei Sindicale semnatare a Contractului incheiat cu agentia de turism,pana cel tarziu in data de 25 ale lunii, pentru luna precedenta.

k) - La inceputul fiecarui trimestru, C.S.P.D.va face un punctaj, iar sumele ramase neconsumate vor fi reportate pentru trimestrul urmator sau, dupa caz, vor fi folosite pentru pentru realizarea altor masuri sociale adoptate de catre comitet;

l) - Anual, suma mentionata la lit.a), va fi stabilita in functie de cresterea preturilor la serviciile de turism oferite de catre agentiile de specialitate;

m) - Prin incheierea contractului de servicii turistice, Organizatia Sindicala semnatara, va stipula obligativitatea furnizorului de servicii turistice de a caza numai persoana inscrisa pe B.O.T., care se va prezenta la cazare cu actul de identitate si legitimatia de angajat;

n) - Eliberarea B.O.T. se va face de catre agentia de turism numai in baza unui formular tipizat, inregistrat si eliberat de catre secretariatul Organizatiei Sindicale semnatara a contractului de servicii turistice, formular a carei forma finala va fi stabilita de catre C.S.P.D.;

o) - Dupa obtinerea B.O.T., angajatul are obligatia de a inregistra la secretariatul Organizatiei Sindicale, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii formularului tipizat, copia xerox a biletului precum si a chitantei privind achitarea cotei parte din valoarea acestuia;

B. DOMENIUL PROFESIONAL

Articolul 20

Atributiile C.S.P.D. in domeniul profesional sunt, in principal, urmatoarele:

a) - Stabileste modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale ale persoanei care solicita angajarea, conform cu prevederile Art.29 din Legea nr.53/2003;

b) - Stabileste includerea in Contractul Individual de Munca a unor clauze specifice cu privire la formarea profesionala, asa cum este prevazut la Art.20,pct.(1) si(2), lit.a) din Codul Muncii;

c) - In cazul concedierilor colective, pe baza celor stipulate prin Art.69 si 70, pct.(2),lit.e) din legea mentionata la lit.a) de mai sus, propune angajatilor programe de formare profesionala, de reconversie si recalificare, sau intocmeaste un plan de masuri sociale ori de alt tip care sa duca la evitarea concedierilor sau la reducerea numarului de salariati afectati;

d) - Stabileste procedura de reexaminare a normelor de munca precum si a situatiilor concrete in care aceasta poate interveni, atributie reglementata de Art.129 al Legii nr.53/2003;

e) - Stabileste programarea colectiva si individuala pentru efectuarea concediului de odihna, in conditiile Art.143 din Codul Muncii;

f) - Stabileste conditiile de acordare a concediilor pentru formare profesionala, in conformitate si cu prevederile Art.149, 150 si 152 din cadrul aceleeasi legi nr.53/2003;

g) - Elaboreaza anual planul de formare profesionala, plan ce va fi intocmit cu respectarea celor mentionate la Art.191 din legea stipulata la alineatul precedent;

h) - Stabileste conditiile de participare a salariatilor la cursurile sau stagiile de formare profesionala, avand ca baza de negociere conditiile prevazute prin Art. 194, 195, 196 si 197 din noul Cod al Muncii;

i) - Stabileste cadrul de Contract de Adaptare Profesionala, contract care sa intruneasca cel putin criteriile inserate de Art.201 si 202 ale legii 53/2003;

j) - Stabileste fondul constituit din contributia angajatorului destinat activitatilor din domeniul negocierilor colective, conform cu Art.11, pct.(3) din Legea nr.130/1996-republicata combinat cu Art.110 din Contractul Colectiv de Munca Unic la nivelul Ramurii Transporturi.

C. DOMENIUL DISCIPLINAR

Articolul 21

Atributiile C.S.P.D. in domeniul disciplinar sunt, in principal, urmatoarele:

a) - Cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizat comitetul;

b) - Propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la Art.264, pct.(1) din Legea nr.53/2003 cu privire la Codul Muncii ;

c) - Propune mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare adoptate de catre comitet, in cazul in care aceasta masura a fost contestata la conducatorul unitatii;

d) - Intocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizat comitetul, pe care le inainteaza conducatorului unitatii.

Articolul 22

Presedintele C.S.P.D. are urmatoarele atributii principale:

a) - stabileste ordinea de zi propusa, locul, data si ora intrunirii sedintelor comitetului;

b) - conduce sedintele comitetului;

c) - coordoneaza activitatea comitetului si a secretarului acestuia;

d) - reprezinta comitetul in fata conducatorului unitatii precum si in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.

Articolul 23

Secretarul C.S.P.D. are urmatoarele atributii principale:

a) - inregistreaza orice sesizare sau document adresat comitetului;

b) - convoaca membrii comitetului, la cererea presedintelui acestuia, iar atunci cand pe ordinea de zi este inclusa si cercetarea unor cazuri de abateri disciplinare, va mai convoca:

- salariatul a carui fapta formeaza obiectul sesizarii si a dosarului,

- persoana care a facut sesizarea,

- persoanele care urmeaza sa fie audiate;

c) - transmite membrilor C.S.P.D. si presedintelui acestuia, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru intrunirea comitetului, ordinea de zi propusa precum si documentele necesare pentru dezbateri;

c) - intocmeste, redacteaza si semneaza, alaturi de membrii comitetului si de presedintele acestuia, procesul-verbal al sedintelor ;

d) - redacteaza avizele emise de comitet si le inainteaza spre semnare membrilor si presedintelui acestuia, in termen de doua zile lucratoare de la data la care a avut loc sedinta in care s-a votat avizul si pe care apoi le inainteaza, prin registratura unitatii, conducatorului acesteia;

e) - tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii comitetului.

SECTIUNEA a 3-a

Modul de sesizare a abaterilor disciplinare si procedura de lucru a comitetului

Articolul 24

(1) - Sesizarea indreptata impotriva unui salariat se adreseaza C.S.P.D. constituit la nivelul unitatii in care acesta isi desfasoara activitatea.

(2) - In cazul in care sesizarea a fost adresata direct conducatorului unitatii ori conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea salariatul a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata C.S.P.D. prin secretarul acestuia

Articolul 25

(1) - Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina poate fi sesizat de:

a) - conducatorul unitatii;

b) - conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea salariatul a carui fapta este sesizata;

c) - orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui angajat al unitatii.

(2) - Sesizarea trebuie sa cuprinda:

a) - numele, prenumele, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea si, in cazul in care aceasta nu este angajat al unitatii, domiciliul;

b) - numele, prenumele, functia si, daca este posibil, compartimentul in care isi desfasoara activitatea salariatul a carui fapta este sesizata;

c) - descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;

d) - aratarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;

e) - data si semnatura.

(3) - Sesizarea se formuleaza in scris si este insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin.

(4) - Sesizarea se poate face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta de catre persoanele prevazute la pct. (1), dar nu mai tarziu de doua luni de la data savarsirii faptei care constituie abatere disciplinara.

(5) - Indiferent de nivelul la care este adresata sesizarea, aceasta se depune de catre persoana care a primit-o, la secretarul C.S.P.D., care are obligatia sa o inregistreze si sa o prezinte presedintelui comitetului in termen de maximum doua zile de la data inregistrarii.

Articolul 26

(1) - Presedintele C.S.P.D. va fixa de indata termenul de prezentare si va dispune citarea salariatului a carui fapta a fost sesizata, a persoanelor indicate in sesizare, precum si a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de termenul de prezentare.

(2) - Procedura de citare in fata comitetului se face prin scrisoare recomandata sau prin instiintare scrisa de luare la cunostinta prin semnatura. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele comitetului.

(3) - In cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise prevazute la pct.(2) se indica locul, data si ora sedintei comitetului.

(4) - Pentru primul termen de prezentare in fata C.S.P.D., in cuprinsul scrisorii sau al instiintarii scrise se indica, pe langa elementele prevazute la pct.(3), si obiectul sesizarii.

(5) - Salariatului a carui fapta constituie obiectul sesizarii i se va comunica, sub sanctiunea nulitatii, o copie de pe sesizarea indreptata impotriva sa. In situatia in care comitetul considera ca salariatul poate influenta sau exercita presiuni asupra persoanei care a facut sesizarea, va pastra confidentialitatea numelui si a adresei acestuia pana la data inceperii cercetarii faptei celui in cauza.

Articolul 27

Salariatul a carui fapta urmeaza a fi cercetata se va infatisa personal in fata comitetului. Salariatul in cauza isi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea sa de catre un avocat sau prin reprezentare.

Articolul 28

(1) - La primul termen de prezentare pentru cercetarea abaterii disciplinare, comitetul va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la Art.25.

(2) - In cazul in care comitetul constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la Art.25, pct.(2), lit. a), c) si e) sau pct.(4), sesizarea este clasata.

(3) - In situatia in care comitetul constata indeplinirea conditiilor prevazute la pct.(2), poate incepe cercetarea abaterii disciplinare. In situatia in care pentru solutionarea cauzei sunt necesare inscrisuri sau orice alte dovezi, comitetul solicita persoanelor prevazute la Art.26, pct.(1) sa le depuna pana la urmatorul termen.

Articolul 29

(1) - Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) - Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune:

a) - audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) - audierea salariatului a carui fapta constituie obiectul sesizarii;

c) - audierea oricaror alte persoane ale caror declaratii pot inlesni solutionarea cazului;

d) - culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevazute de lege;

e) - administrarea probelor, precum si verificarea documentelor si a declaratiilor prezentate.

(3) - Termenele de prezentare in fata comitetului se stabilesc astfel incat sa nu se depaseasca, de regula, o perioada de 10 zile lucratoare.

Articolul 30

(1) - Audierea persoanelor prevazute la Art. 29, pct.(2), lit.a)-c) trebuie consemnata in procesul-verbal, sub sanctiunea nulitatii. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membrii comitetului, de secretarul acestuia, precum si de persoana audiata.

(2) - Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemneaza in procesul-verbal.

Articolul 31

(1) - In urma administrarii probelor, membrii comitetului vor intocmi un referat in care se consemneaza rezultatele activitatii de cercetare desfasurate de acesta.

(2) - Referatul va fi adus la cunostinta salariatului impotriva caruia a fost formulata sesizarea, precum si persoanei care a sesizat comitetul, in vederea formularii unor eventuale obiectii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.

(3) - In cazul in care persoanele prevazute la pct.(2) formuleaza obiectii, acestea vor fi analizate de comitet in termenul fixat de presedinte, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la inregistrarea lor. Presedintele comitetului poate sa admita sau sa respinga obiectiile, in tot ori in parte.

Articolul 32

(1) - Lucrarile fiecarei sedinte a C.S.P.D. se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul comitetului.

(2) - Lipsa nejustificata a persoanelor citate nu impiedica desfasurarea sedintelor C.S.P.D., daca citarea s-a facut cu respectarea cerintelor prevazute la Art.26.

Articolul 33

(1) - In exercitarea atributiilor sale, comitetul este valabil intrunit in prezenta tuturor membrilor sai si adopta hotarari cu 2/3 din “voturi pentru” a celor prezenti.

(2) - In cazul in care, din motive obiective, nu pot fi prezenti toti membrii comitetului, sedinta se amana cu cel mult 5 zile lucratoare, la o data stabilita de presedintele acestuia.

(3) - In cazul in care nici la data stabilita potrivit pct.(2) nu se pot intruni toti membrii, comitetul se considera valabil intrunit in prezenta a jumatate din numarul membrilor sai, cu respectarea principiului paritatii, hotararile fiind adoptate cu majoritate simpla.

(4) - Raportul C.S.P.D. trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente:

a) - data, ora si locul in care s-a intrunit comitetul;

b) - ordinea de zi aprobata de membrii comitetului;

c) - mentiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor ;

d) - problemele discutate si solutiile adoptate;

e) - numarul si data de inregistrare a sesizarii;

f) - numele, prenumele si functia detinuta de salariatul a carui fapta a fost cercetata, precum si compartimentul in care acesta isi desfasoara activitatea;

g) - numele, prenumele, functia si domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum si ale persoanelor audiate;

h) - prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor in care a fost savarsita;

i) - probele administrate;

j) - propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;

k) - motivarea propunerii;

l) - numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor comitetului, precum si ale secretarului acestuia;

m) - data intocmirii raportului.

(5) - Opiniile separate, formulate in scris si motivate, se vor anexa la raportul comitetului.

(6) - Raportul C.S.P.D. se inainteaza persoanei competente sa aplice sanctiunea, in termen de 3 zile de la data ultimei sedinte a comitetului.

Articolul 34

(1) - Comitetul formuleaza propunerea cu privire la sanctiunea aplicabila, pe baza referatului prevazut la Art.31.

(2) - Comitetul poate sa propuna:

a) - sanctiunea disciplinara aplicabila, in cazul in care s-a dovedit savarsirea abaterii disciplinare de catre salariat;

b) - clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.

(3) - La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile salariatului comitetul tine seama de:

a) - cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;

b) - imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;

c) - gradul de vinovatie;

d) - gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

e) - conduita salariatului;

f) - existenta unor antecedente disciplinare ale salariatului, care nu au fost radiate in conditiile legii.

Articolul 35

In cazul in care comitetul are indicii ca fapta savarsita de salariat poate fi considerata infractiune, propune conducatorului unitatii sesizarea organelor de cercetare penala.

Articolul 36

(1) - Decizia de sanctionare a salariatului este emisa de catre compartimentul competent si semnata de conducatorul unitatii, pe baza propunerii cuprinse in raportul comitetului.

(2) - Sub sanctiunea nulitatii absolute, decizia prevazuta la pct.(1) va cuprinde in mod obligatoriu:

a) - descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) - precizarea prevederilor din procesul-verbal al comitetului;

c) - motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile;

d) - temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;

e) - termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;

f) - instanta competenta la care poate fi contestata decizia prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara.

(3) - Persoana care este competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decat cea propusa de comitet.

(4) - Persoana care este competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, poate sa aplice o sanctiune mai mica decat cea propusa de comitet. In aceasta situatie persoana care este competenta, potrivit legii de aplicare a sanctiunilor disciplinare, are obligatia de a motiva aplicarea unei sanctiuni mai mici.

(5) - Decizia de sanctionare se emite in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii raportului comitetului si se comunica salariatului sanctionat, in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii.

(6) - Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor disciplinare.

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 37

In termen de cel mult 30 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului colectiv de munca la nivel de unitate, si prin decizie al conducatorului acesteia, cel care angajeaza si organizatile sindicale, semnatare a acestuia, au obligatia de a constitui Comitetul Socio-Profesional si de Disciplina – C.S.P.D., in conditiile prezentului regulament.

Articolul 38

In situatia in care sedintele C.S.P.D. au caracter confidential sau daca contin in dezbateri date cu caracter personal, documentele rezultate din activitatea de cercetare desfasurata de comitet, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare, au regim confidential si se pastreaza de secretarul acestuia.

Articolul 39

(1) - Presedintele comitetului intocmeste rapoarte de activitate trimestriale privind:

a) - numarul faptelor sesizate ca abateri disciplinare;

b) - categoriile de salariati care au comis abateri disciplinare;

c) - cauzele si consecintele savarsirii abaterilor disciplinare;

d) - sanctiunile disciplinare propuse;

e) - numarul de sesizari clasate.

(2) - Rapoartele de activitate prevazute la pct.(1) se inainteaza conducatorului unitatii, pana cel tarziu in data de 20 a primei luni din trimestrul urmator.

Articolul 40

Gradul de indeplinire si timpul alocat achitarii sarcinilor de serviciu corespunzatoare functiei detinute de catre persoanele care au calitatea de presedinte, membru si secretar al C.S.P.D. se stabileste de catre COMISIA PARITARA, proportional cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul comitetului.

Articolul 41

(1) - Conducatorul unitatii, prin sefii compartimentelor de specialitate, are obligatia de a sprijini activitatea comitetului pentru indeplinirea atributiilor acestuia .

(2) - Compartimentul de resurse umane din cadrul unitatii are obligatia sa transmita presedintelui comitetului toate documentele solicitate, necesare dezbaterilor.

Articolul 42

In scopul realizarii rolului si atributiilor care ii revin, Conventia Sindicala Nationala a Transportatorilor din Romania coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare si Functionare de catre toate unitatile in cadrul carora aceasta are organizatii sindicale membre.

PARTILE SEMNATARE

Confederatia Nationala a Conventia Sindicala Nationala a

Patronatelor din Romania - CNPR Transportatorilor din Romania - CSNTR

Dinu Gheorghe – vicepreşedinte Rădoi Ion Cornel - Presedinte

Ramba Mircea – director Frunză Ştefan- Prim Vicepreşedinte

Iordache Cristina Felix Radmilo- Secretar general

Petre Costel - F.N.S.P.C.

Dobre Dumitru - F.S.R.V.

Sala Voicu - F.M.L.

Panaite Sandu - F.N.P.A.R.

Crişu Florian - USLM

Socaciu Ionel - F.N. ELCATEL

Dobrescu Florin - F.N.D.F.

Maftei Gică - F.C.F. U.

Adrian Mihălcioiu - S.L.N.F.M.C.

Stanescu Dan-George - F.S.S.R.

Molea Ion - F.I.S.M.C. T.F.

Rosca Elena - F.P.M.T. din Depouri CF

Erbaru Liviu – F.S.T.A.C. “AXA”

Smeianu Cristian – F.S.P.T.

Ultima modificare a paginii: 20.08.2005

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii