UNTRR


CONTRACT DE ABONAMENT PENTRU FURNIZARE INFORMATII

 

Intre:

 

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR, cu sediul în București, Str. Ienachiță Văcărescu nr. 60, Sector 4, cod fiscal nr. RO2836143, având contul IBAN: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738, deschis la Banca Raiffeisen Bank - agentia 13 Septembrie, email: office@untrr.ro, reprezentată prin RADU DINESCU – Secretar General, in calitate de Furnizor

Si

Utilizator,

 

DEFINITII

„Furnizor” este proprietarul websitului www.untrr.ro – denumit in continuare in mod generic „site” sau „portal”

„Situl” este un portal ce cuprinde ultimele noutati din industria de transport rutier, informatii actualizate din domeniul transportului de marfa si de persoane sau din domenii conexe , analize si studii realizate de Furnizor sau de terti, etc.

„Utilizatorul” poate fi orice persoana juridica interesata de furnizarea serviciului oferit, care desfasoara activitati de transport rutier de marfuri sau persoane.

„Informatii” toate articolele si materialele postate pe site la care are acces Utilizatorul

„Newsletter” informare zilnica in format electronic transmisa Utilizatorului la adresa de email indicata in contract

„ Revista Info UNTRR” informare bilunara transmisa Utilizatorului la adresa indicata in contract

„Zile” – in cuprinsul contractului zilele se considera a fi zile lucratoare

 

I. OBIECTUL si PRETUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul contractului este furnizarea de informații dedicate industriei de transport rutier de catre Furnizor Utilizatorului prin intermediul site-ului www.untrr.ro, newsletter-ului E-INFO și revistei INFO UNTRR. Totodată, Utilizatorul poate beneficia, în limitele stabilite de către Furnizor, de beneficii la alte tipuri de servicii prestate de către Furnizor.

1.2 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, platibil de Utilizator este de 500 lei + Tva pe an.

 

II. DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract se incheie pe o durata de 12 luni si produce efecte juridice intre parti incepand cu data activarii contului de acces pe site al Utilizatorului.

2.2 Partile de comun acord pot prelungi durata contractului printr-un act aditional.

 

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

A.DREPTURILE UTILIZATORULUI

3.1 Sa acceseze situl Furnizorului dupa inregistrarea contului sau de acces si achitarea pretului contractului.

3.2 Sa beneficieze de informatiile postate pe site de catre Furnizor si de informatiile primite prin intermediul newsletterul E-INFO si al revistei INFO UNTRR.

3.3 Sa anunte Furnizorul ori de cate ori inregistreaza o problema tehnica privind accesarea sitului.

3.4 Sa anunte Furnizorul ori de cate ori descopera inadvertente in informatiile postate pe site.

3.5 Sa beneficieze de ofertele speciale pentru produsele si serviciile oferite de Furnizor. Prezenta dispozitie este aplicabila doar in situatia in care Utilizatorul nu inregistreaza datorii fata de Furnizor.

 

B.OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

4.1 Accesul la conţinutul online al sitului este restrictionat si conditionat de procesul de abonare. Pe parcursul procesului de abonare utilizatorului i se va cere sa ofere datele sale de contact. Utilizatorul se obliga sa furnizeze datele solicitate exacte si complete asa cum sunt cerute in formularul de inregistrare. De asemenea se obliga sa mentina datele sale actualizate, modificandu-le ori de cate ori este necesar prin transmiterea catre Furnizor a unui formular actualizat.

4.2 In situatia in care Utilizatorul nu respecta obligatiile anterior enumerate si datele furnizate nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete Furnizorul are dreptul sa refuze crearea contului sau sa suspende ori sa desfiinteze contul deja creat.

4.3 Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate contului sau de acces la site. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său. În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, Prestatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea, iar raspunderea civila sau penala a Utilizatorului poate fi atrasa de catre organele judiciare abilitate.

4.4 Utilizatorul isi exprima acordul in ceea ce primeste receptionarea prin email a newsletterului transmis de Furnizor zilnic.

 

C. OBLIGATII GENERALE ALE UTILIZATORILOR

 1. sa achite contravaloarea abonamentului. In situatia in care sumele nu sunt achitate la termenul stabilit accesul acestuia pe site este suspendat. Furnizorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil dupa achitarea de catre Utilizator a tuturor sumelor restante.

 2. sa semnaleze Furnizorului orice disfunctie aparuta cu privire la accesarea contului sau, cu indicarea detaliata a problemei, in caz contrar Furnizorul neavand nicio raspundere cu privire la eventualele pierderi suferite.

 3. sa mentina actuale toate datele sale de identificare conform procedurii prevazuta la art. 4.1

 4. sa respecte termenii si conditiile generale de utilizare ale sitului precum si politica de confidentialitate

 5. utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate contului sau de acces la site si asupra informatiilor pe care le dobandeste prin accesarea sitului.

 6. sa foloseasca informatiile de pe site doar in interesul sau propriu. In acest sens, utilizatorului ii este interzis sa modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, creeze produse derivate, transfere sau vânda orice fel de informaţii obţinute prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului de pe site. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informaţiile care sunt făcute publice din contul său, indiferent daca au fost facute de el sau de terte persoane cu sau fara acordul sau. In situatia in care este incalcata aceasta obligatie, Utilizatorul va achita Furnizorului suma de 50.000 lei cu titlu de daune interese.

 7. avand in vedere faptul ca informaţiile obţinute prin utilizarea serviciului au un grad de acurateţe bun care însă nu exclude posibilitatea existenţei unor eventuale erori, Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă privind modul de utilizare şi de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea fara verificare a acestor informatii.

 8. utilizatorul declara ca intelege faptul ca situl furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la luarea vreunei decizii pe baza acestora. Utilizatorul este singurul responsabil pentru deciziile sale luate pe baza informatiilor obtinute prin intermediul sitului.

 9. Sa asigure confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in derularea prezentului contract precum si a informatiilor pe care le dobandeste ca urmare a accesarii sitului.

 10. Se obliga sa colaboreze cu Furnizorul pentru asigurarea securitatii accesului la site si sa informeze pe acesta despre orice actiune de care are cunostinta si care ar putea sa reprezinte un pericol pentru buna functionare a sistemului informatic

 11. Se obliga sa nu furnizeze catre alte persoane informatiile pe care le obtine de pe urma derularii prezentului contract

 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE FURNIZORULUI

A. DREPTURILE FURNIZORULUI

6.1 sa puna la dispozitia Utilizatorului accesul la contul sau unde poate vizualiza informatiile cu privire la acesta in termen de cel mult 3 zile de la data incasarii pretului contractului.

6.2 sa gestioneze informatiile postate pe site conform propriilor criterii

6.3 sa refuze inregistrarea unui cont de acces sau sa suspende/stearga un cont de acces deja infiintat in situatia in care Utilizatorul nu declara informatiile corectele sau nu isi actualizeaza informatiile.

 1. sa dispuna limitarea/interzicerea accesului la site din orice alt motiv la aprecierea Furnizorului, fara sa fie necesara o justificare fata de Utilizator. In situatia in care motivul nu este comunicat Utilizatorului, Furnizorul va returna acestuia suma de bani corespunzatoare perioadei de valabilitate a contractului ramasa la momentul interzicerii accesului pe site.

 2. sa modifice/ajusteze/corecteze la propria discretie orice informatie postata pe site.

 3. sa incaseze sumele de bani reprezentand pretul contractului.

 

B. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

7.1 sa asigure accesul Utilizatorului la situl www.untrr.ro prin furnizarea catre acesta a userului si parolei de acces precum si a adresei de internet.

7.2 sa asigure actualizarea informatiilor in cel mai scurt timp posibil.

7.3 sa asigure suportul tehnic necesar remedierii problemelor semnalate de Utilizator.

7.4 sa asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor transmise de catre Utilizator.

 

V. INCETAREA/SUSPENDAREA CONTRACTULUI

8.1 Prezentul contract inceteaza de drept in urmatoarele situatii

 • la expirarea duratei Contractului;

 • prin acordul scris al ambelor Parti;

 • la aparitia oricarui caz de forta majora care dureaza mai mult de 30 de zile si nu se intrevede posibilitatea reluarii executarii Contractului.

 • Prin falimentul uneia dintre parti

8.2 Contractul inceteaza unilateral si imediat la initiativa Furnizorului prin interzicerea accesului pe site a Utilizatorului in conditiile art. 6.3 si 6.4 din Contract.

8.3 Incetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra drepturilor si obligatiilor scadente intre Parti inainte de aparitia cazului de incetare a Contractului.

8.4 Furnizorul va suspenda accesul la site al Utilizatorului cat timp acesta va inregistra datorii restante fata de acesta. Dupa achitarea tuturor sumelor datorate accesul va fi permis intr-un termen de cel mult 3 zile.

 

VI. NOTIFICARI

9.1 In acceptiunea Partilor, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract sau la adresele de email ale partilor.

9.2 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

 

VII. FORTA MAJORA

10.1 Forta majora exonereaza de raspundere Partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

10.2 Prin forta majora se intelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, aparut dupa incheierea Contractului, care impiedica Partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

10.3 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte Parti in scris, in maximum 5 zile de la producerea evenimentului de forta majora, si sa prezinte celeilate Parti dovada eliberata de Camera de Comert si Industrie teritoriala.

 

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1 Orice litigiu izvorand din prezentul contract se va solutiona de Parti pe cale amiabila. Daca Partile nu ajung la o solutie de comun acord, se vor adresa instantelor judecatoresti compenteta apartinand instantelor de la sediul Furnizorului.

 

IX. CLAUZE FINALE

11.1 Partile se obliga sa nu divulge informatiile obtinute pe parcursul derularii prezentului Contract, inclusiv cele care fac obiectul secretului comercial al uneia dintre Parti, inclusiv detaliile prevazuta in prezentul contract, precum si orice alte informatii, a caror divulgare poate sa aduca prejudicii sau sa afecteze activitatea comerciala a partilor. Divulgarea catre terţi a unor asemenea informatii este permisa numai cu acordul scris al celeilate parti. Aceasta obligatie se mentine pe perioada desfasurarii contractului cat si pentru o perioada de 4(patru) ani de la data incetarii prezentului contract

11.2 Partile se obliga reciproc sa foloseasca datele cu caracter personal la care au acces doar in conditiile si cu respectarea dispozitiilor Regulamentului 679/2016 al CE privind protectia datelor cu caracter personal.

11.3 Orice schimbare a datelor de identificare a Partilor (sau a reprezentantului Beneficiarului) va fi comunicata celeilalte Parti in termenul cel mai scurt, sub sanctiunea inopozabilitatii modificarilor.

11.4 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale Contractului sunt declarate nule, celelalte prevederi raman valabile si isi vor produce efecte legale. Partile vor depune toate eforturile pentru a inlocui prevederea nula, in masura premisa de catre legea romana, cu o alta prevedere cu un sens care prevede un rezultat economic similar.

11.5 Partile recunosc ca toate prevederile acestui contract au fost negociate, intelese si asumate pe deplin, anterior semnarii Contractului, ca acesta a fost incheiat cu buna-credinta si reprezinta integralitatea acordului de vointa al Partilor cu privire la continutul acestuia.

 

 

Ultima modificare a paginii: 12.09.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii